Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 180/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.

Částka 48/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

180

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. prosince 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb., č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. b) zní:

"b) prémie poskytované z provozních prostředků družstva jako součást pracovní odměny a podíly na hospodářských výsledcích družstva; jiné prémie v rozsahu stanoveném ministerstvem práce a sociálních věcí,"

2. § 43 odst. 1 písm. b) zní:

"b) prémie poskytované z provozních prostředků družstva jako součást pracovní odměny a podíly na hospodářských výsledcích družstva; jiné prémie v rozsahu stanoveném ministerstvem práce a sociálních věcí,"

V témže odstavci se připojuje na konci nová věta, která zní:

"Za součást příjmů z pracovní činnosti se považuje též část příspěvku družstva na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení; tato část činí v době od 1. ledna 1964 do 31. prosince 1967 11,2 % a od 1. ledna 1968 12,5 % úhrnu příjmů z pracovní činnosti družstevníka uvedených pod písmeny a) až f)."

3. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

"§ 47a

Důchod jako hlavní zdroj výživy

K § 47 odst. 4, § 48 odst. 3, § 58 odst. 4, § 59 odst. 5, § 66 odst. 3 a § 137a zákona

Důchod se zpravidla považuje za hlavní zdroj výživy důchodce, jestliže jeho jiný příjem nečiní více než 200 Kčs měsíčně, a je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce, více než 400 Kčs měsíčně. K pracovnímu příjmu důchodce nebo jeho rodinného příslušníka se nehledí, jsou-li tyto osoby starší 70 let."

4. § 53 zní:

"§ 53

K § 54 a § 74e odst. 6 zákona

Stal-li se plně (částečně) invalidním účastník odboje, který utrpěl poškození zdraví následkem účasti v odboji (věznění nebo internace z důvodů fašistické persekuce v době nesvobody), předpokládá se, že plná (částečná) invalidita vznikla v souvislosti s odbojovou činností (vězněním, internací), není-li tato souvislost vyloučena povahou případu."

5. V § 57 odst. 3 a § 60 odst. 4 se mění hranice věku dítěte z 25 na 26 roků.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


První náměstek ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Přesunout nahoru