Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 172/1968 Sb.Zákon o federálních výborech

Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 22.12.1970 (125/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

172

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968

o federálních výborech

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Federální výbory jsou ústředními orgány státní správy Československé socialistické republiky.

§ 2

(1) Federální výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 4 až 10 členů.

(2) Počet členů každého federálního výboru stanoví vláda Československé socialistické republiky, a to tak, aby výbor se skládal ze stejného počtu občanů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 3

Místopředsedu a ostatní členy federálního výboru jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh vlád obou republik. Je-li ministrem předsedou federálního výboru občan České socialistické republiky, je místopředsedou federálního výboru občan Slovenské socialistické republiky nebo naopak.

§ 4

V době mezi schůzemi federálního výboru může neodkladná opatření činit ministr-předseda federálního výboru v dohodě s místopředsedou federálního výboru. Tato opatření podléhají dodatečnému schválení federálního výboru. Neschválí-li je federální výbor na své nejbližší schůzi, pozbývají další platnosti.

§ 5

(1) Federální výbor se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Schůze federálního výboru svolává ministr-předseda.

(2) Ministr-předseda je povinen svolat schůzi federálního výboru, požádá-li o to některá národní část Federální výbor se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Opatření přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Opatření federálního výboru podepisuje ministr-předseda.

§ 7

Ministra-předsedu federálního výboru zastupuje v jeho funkci předsedy výboru místopředseda federálního výboru.

§ 8

Přípravu jednání federálního výboru, realizaci jeho opatření a vyřizování běžných záležitostí zabezpečuje aparát federálního výboru.

§ 9

Vycházeje z čl. 82 ústavního zákona o československé federaci a z tohoto zákona, vydá si každý federální výbor jednací řád.


§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru