Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 170/1968 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu

Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968

o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Federální statistický úřad

§ 4

Správa federálních hmotných reserv

(1) Z dosavadní Správy státních hmotných reserv se vytváří Správa federálních hmotných reserv.

(2) Správu federálních hmotných reserv řídí a za její činnost odpovídá její předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

(3) O úkolech a činnosti Správy federálních hmotných reserv platí dosavadní předpisy. *) Její statut schvaluje vláda Československé socialistické republiky.

§ 8

Správa vojenských soudů

(1) Dokud nenabude účinnosti ústavní zákon uvedený v čl. 145 ústavního zákona o československé federaci, zajišťuje řádný chod vojenského soudnictví po stránce hospodářské, finanční a personální správa vojenských soudů při ministerstvu národní obrany. Náčelník správy odpovídá za její výkon ministru národní obrany. Působnost ve věcech vojenského soudnictví příslušející podle trestního řádu ministru (ministerstvu) spravedlnosti vykonává ministr (ministerstvo) národní obrany.

(2) Ustanovení § 35 písm. b) zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, se zrušuje. Ustanovení § 35 písm. c) - f) se nevztahuje na Nejvyšší soud.

§ 9

Ústřední komise lidové kontroly

(1) Do doby než nabude účinnosti zákon podle čl. 36 odst. 1 písm. ch) ústavního zákona o československé federaci, zabezpečuje úkoly kontrolního orgánu Federálního shromáždění Ústřední komise lidové kontroly podle dosavadních předpisů, *) a to v rozsahu kontrolní působnosti Federálního shromáždění.

(2) Ústřední komise lidové kontroly přestává být součástí soustavy komisí lidové kontroly.

§ 10

Přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů

Práva a povinnosti z pracovně právních vztahů přecházejí z dosavadních ústředních orgánů na příslušné federální orgány nebo na ústřední orgány České socialistické republiky, popř. na ústřední orgány Slovenské socialistické republiky. Zásady pro tento přechod stanoví vláda Československé socialistické republiky.


§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákonné opatření č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů.

*) Zákonné opatření č. 69/1964 Sb., o Správě státních hmotných reserv.

*) Zákon č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích.
Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech.
Zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.
Zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě.
Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

+) Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži.

+) Zákon č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé.

*) Zákon č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/1968 Sb.

Přesunout nahoru