Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 16/1968 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.

Částka 7/1968
Platnost od 27.02.1968
Účinnost od 27.02.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

16

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 14. února 1968,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 7 zákona č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních:


Čl. I

Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 7 zní:

"(7) Ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) platí i pro účelové dotace na stavby výrobních a spotřebních družstev."

2. V § 23 odst. 1 se na konci prvé věty připojují slova "jakož i o odvody do silničního fondu". Tatáž slova se vkládají v odstavci 2 písm. a) téhož paragrafu za slova "za odnětí zemědělské půdy podle § 28 odst. 2".

3. V § 25 se k odstavci 7 připojuje věta tohoto znění: "Pro ostatní nově budované podniky a velké závody, u nichž vláda projektový (investiční) úkol neschvaluje, a při velkých rekonstrukcích a modernizacích stávajících závodů stanoví podmínky stabilizačního odvodu ministerstvo financí na návrh příslušného ústředního orgánu."

4. K § 27 odst. 1 se připojuje písmeno g) tohoto znění:

"g) odvod stavebních podniků, který stanoví vláda v procentech z jednotné základny, kterou pro tento účel určí."

5. V § 30 se písmeno c) na konci doplňuje slovy: "a v případech stanovených vládou."

6. § 31 odst. 2 zní:

"(2) Pokud rezervní fond nedosahuje minimální výše, může být jeho prostředků použito jen na doplnění fondu pracujících k zajištění výplaty mezd za individuální výsledky práce a k zajištění minimálního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. Pouze částek, které převyšují minimální výši, může podnik použít i na ostatní účely, pokud vláda nestanoví jinak."

7. K § 36 se připojují odstavce 3 a 4 tohoto znění:

"(3) Přírůstky oběžných prostředků (tj. zásob, předmětů postupné spotřeby a pohledávek) proti stavu k 1. lednu 1968 se kryjí vlastními prostředky podniků z rozdělení hrubého důchodu nebo zisku podle § 22 odst. 2. Státní banka československá může z této zásady povolit výjimky u sezónních a žádoucích odbytových zásob, u zásob podniků poskytujících služby a v případech stanovených zásadami úvěrové politiky.

(4) O částky, kterých nebylo použito ke splnění povinností stanovených v odstavcích 2 a 3, musí podnik krátit podíly na hospodářských výsledcích."

8. V § 38 odst. 2 první věta zní:

"Oborové ředitelství vytváří z centralizovaných prostředků oborový fond technického rozvoje; může též vytvářet (doplňovat) rizikový fond obdobně podle § 32 a další oborové účelové fondy."

9. K § 40 odst. 1 písm. a) se připojuje text tohoto znění: "Pro oblasti (místa) určené vládou může být účelová dotace zvýšena až na 40 % rozpočtových nákladů investiční akce zahájené po 1. lednu 1968. O zvýšení dotace rozhodnou ministerstvo financí a Státní plánovací komise, pokud jde o investiční akce v českých krajích, a orgány Slovenské národní rady, pokud jde o investiční akce na Slovensku."

10. K § 40 odst. 1 se připojuje písmeno e) tohoto znění:

"e) ke zvýhodnění staveb na Slovensku nově zahajovaných po 1. lednu 1968 poskytuje Slovenská národní rada individuální dotace k úhradě výdajů stanovených vládou, a to z prostředků k tomu účelu vyčleněných ve státním rozpočtu."

11. K § 41 se připojuje odstavec 7 tohoto znění:

"(7) Přirážka k stabilizačnímu odvodu průmyslových podniků se podle § 7 písm. a) zákona č. 8/1968 Sb. zvyšuje o 2% z celkového objemu mezd vyplacených v běžném roce (§ 25 odst. 3) pracovníkům příslušného podniku nebo závodu, popř. obdobné organizační jednotky. Částku odpovídající tomuto zvýšení odvedou podniky do státního (ústředního) rozpočtu. Vláda zvláštním opatřením stanoví rozvinuté průmyslové oblasti (místa) s nedostatkem pracovních sil, jakož i odvětví nebo obory, na které se zvýšení přirážky k stabilizačnímu odvodu vztahuje."

12. V § 58 odst. 1 se na konec úvodní věty připojují slova "a se Státní plánovací komisí:"

13. § 59 odst. 1 zní:

"(1) Pro podniky a oborová ředitelství řízená ministerstvem vnitřního obchodu, s výjimkou oborového podniku Čedok, podniku Početnická služba a Státního projektového ústavu obchodu, platí ustanovení části druhé s těmito odchylkami: *)

a) odvod ze zásob (§ 24 odst. 4) se neprovádí;

b) stabilizační odvod se stanoví ve výši 30 % z té částky objemu vyplacených mezd, která převyšuje součin 90 % průměrné roční mzdy plánované na rok 1968 a počtu pracovníků v roce, za který se provádí výpočet odvodu;

c) zvýšení stabilizačního odvodu z přírůstku počtu pracovníků se do 31. prosince 1970 neuplatňuje;

d) oborové ředitelství nemusí vytvářet oborový fond technického rozvoje;

e) ustanovení § 36 odst. 3 se na tyto organizace nevztahuje."

14. § 60 zní:

"Na podniky odbytu a zásobování se vztahují ustanovení části druhé; odvod z hrubého důchodu provádějí ve výši 18 %. Vláda určí podniky, které neprovádějí odvod ze zásob (s podmínkou, že nemohou být účastny přerozdělení prostředků podle § 39) a pro něž platí úleva ze stabilizačního odvodu podle § 25 odst. 5 písm. b); těmto podnikům stanoví vláda podle potřeby dodatkový odvod do státního rozpočtu na dobu, než se jim upraví odbytové rozpětí."

15. K § 61 odst. 2 se připojuje písmeno c) tohoto znění:

"c) stabilizační odvod z přírůstku počtu pracovníků se nezvyšuje v organizacích, které určí Státní komise pro techniku v dohodě s ministerstvem financí v souvislosti se zabezpečováním projektové přípravy staveb, stanovených jako závazný úkol."

16. K § 63 se připojují písmena f) a g) tohoto znění:

"f) sazba odvodu z hrubého důchodu činí 16 %;

g) oborové ředitelství zemědělského zásobování a nákupu provádí odvody za všechny podřízené podniky."

17. K § 65 se připojují písmena c) a d) tohoto znění:

"c) základ pro výpočet odvodu z hrubého důchodu nebo ze zisku se snižuje o odměny (prémie), které tyto organizace poskytnou výrobním podnikům za zabezpečení úkolů ve vývozu;

d) pro podnik zahraničního obchodu Tuzex platí též ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) a c)."

18. § 70 odst. 3 a 4 zní:

"(3) V krajských podnicích knižního maloobchodu, Restauracích a jídelnách, Uhelných skladech a podnicích komunálních služeb se do 31. prosince 1970 zvýšení stabilizačního odvodu z přírůstku počtu pracovníků neuplatňuje. Pro podniky Restaurací a jídelen a Uhelných skladů platí též ustanovení § 59 odst. 1 písm. b). Pro podniky Sběrných surovin, odbytu a zásobování a pro ústavy kosmetiky platí úleva ze stabilizačního odvodu podle § 25 odst. 5 písm. b). Pro všechny podniky uvedené v tomto odstavci činí sazba odvodu ze základních prostředků 3 %; odvod ze zásob neprovádějí.

(4) Pro podniky místního průmyslu činí sazba odvodu ze základních prostředků 3 %. Stabilizační odvod se těmto podnikům do 31. prosince 1970 nezvyšuje podle § 8 odst. 2 zákona za tu část ročního přírůstku počtu pracovníků, která odpovídá podílu zakázkové výroby pro obyvatelstvo, údržbářské a opravářské činnosti a služeb z přírůstku celkových výkonů. Přesáhne-li podíl těchto prací z celkových výkonů 50 %, může činit celkové zvýšení stabilizačního odvodu nejvýše 2 % z objemu vyplacených mezd. Podnikům místního průmyslu nelze stanovit přirážku ke stabilizačnímu odvodu, přesáhne-li uvedený podíl činností 50 % z celkových výkonů; v ostatních případech tuto přirážku nelze stanovit z té části vyplacených mezd, na kterou se nevztahuje zvýšení stabilizačního odvodu. Za podíl uvedených činností z celkových výkonů se též neprovádí odvod ze zásob."

19. V § 70 se k odstavci 6 připojuje věta tohoto znění:

"Za podíl zakázkové výroby pro obyvatelstvo, údržbářské a opravářské činnosti a služeb z celkových výkonů okresní (městské) stavební podniky neprovádějí odvod ze zásob."

20. V § 88 odst. 3 se slovo "organizacemi" nahrazuje slovem "organizacím".

21. K § 88 se připojuje odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Odvolání proti rozhodnutí příslušných finančních orgánů, kterými bylo uloženo provedení odvodů podle tohoto nařízení do státního rozpočtu (rozpočtu příslušného národního výboru), na zvláštní účet státu nebo do státních fondů, nemá odkladný účinek. *)"

22. K § 89 se připojuje odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Použije-li organizace prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu k jiným než stanoveným účelům, uloží jí příslušný finanční orgán, aby vrátila neoprávněně použitou částku do státního rozpočtu a zaplatila z neoprávněně použitých prostředků do státního rozpočtu za každý den pokutu ve výši 1 promile. O postupu při výkonu tohoto rozhodnutí platí obdobně ustanovení § 88 odst. 4."

23. V § 91 odst. 3 se slova "z této vyhlášky" nahrazují slovy "z tohoto nařízení".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; pokud jde o finanční vztahy organizací ke státnímu rozpočtu a k rozpočtům národních výborů, postupuje se podle něho od počátku roku 1968.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Sníženou sazbu odvodu ze základních prostředků (pokud jde o prodejny a jejich vybavení) stanoví § 6 odst. 1 zákona č. 83/1966 Sb. a sazbu odvodu z hrubého důchodu ve výši 18 % stanoví § 5 zákona č. 8/1968 Sb.

*) § 78 odst. 4 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a § 8 vládního nařízení č. 107/1967 Sb., o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu.

Přesunout nahoru