Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat

Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.01.1988 (87/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 17. prosince 1968

o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat

Ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči (dále jen "zákon"):


Jatečná prasata, ovce a kozy

§ 1

Majitelé prasat, ovcí a koz smějí provést domácí porážku těchto zvířat pro spotřebu ve vlastní domácnosti nebo pro spotřebu ve vlastním závodním stravování, popřípadě pro pohoštění při mimořádných příležitostech (dále jen "domácí porážka") za podmínek dále stanovených.

§ 2

(1) Každá domácí porážka prasat, ovcí i koz s výjimkou zdravých jehňat a kůzlat do stáří 3 měsíců (dále jen "jatečných zvířat") podléhá veterinárnímu vyšetření, které provádí odborně způsobilý veterinární pracovník. *)

(2) Veterinární vyšetření jatečného zvířete určeného pro spotřebu ve vlastní domácnosti majitele se provede do 3 dnů před poražením (prohlídka za živa); byly-li při takové prohlídce zjištěny zjevné poruchy celkového zdravotního stavu jatečného zvířete, provede veterinární vyšetření státní veterinární lékař. Okresní národní výbor, popřípadě odborně způsobilý veterinární pracovník může stanovit, že v některých veterinárních obvodech podléhají všechna jatečná zvířata určená pro spotřebu ve vlastní domácnosti jen veterinárnímu vyšetření po poražení (prohlídka masa).

(3) Jatečná zvířata určená pro spotřebu ve vlastním závodním stravování, popřípadě pro pohoštění při mimořádných příležitostech, musí vždy být veterinárně vyšetřena státním veterinárním lékařem po poražení.

(4) Jatečná zvířata nutně poražená musí být veterinárně vyšetřena státním veterinárním lékařem nejpozději do 24 hodin po poražení; s masem a orgány jatečného zvířete se naloží podle rozhodnutí státního veterinárního lékaře.

(5) Jatečná zvířata nemocná nebo podezřelá z nákazy se smí porážet jen na sanitních jatkách nebo na sanitním oddělení svodových jatek.

§ 3

(1) Majitel jatečného zvířete je povinen do 7 dnů před domácí porážkou požádat nejbližší středisko veterinárního zařízení o veterinární vyšetření jatečného zvířete určeného k domácí porážce; provedení nutné porážky musí být ohlášeno neprodleně.

(2) Za veterinární vyšetření jatečného zvířete se platí úplata; *) v případech opakované prohlídky (§ 2 odst. 2) se výše úplaty nezvyšuje.

(3) Majitel jatečného zvířete je povinen místnímu národnímu výboru při hlášení změny ve stavu hospodářských zvířat *) předložit doklad o provedeném veterinárním vyšetření a současně s ním, nejpozději však do 3 dnů po odevzdání kůže do sběrny kůží, též doklad o odprodeji kůže z poraženého prasete.

§ 4

Jatečný skot a telata

Socialistické organizace mohou pro spotřebu ve vlastním závodním stravování porážet vlastní skot včetně telat , avšak jenom na jatkách nebo na porážecích střediscích schválených okresním veterinárním zařízením, kde se provede veterinární vyšetření před poražením, při poražení a po poražení (§ 10 odst. 1 zákona).


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Zrušují se:

1. vyhláška č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek, ve znění vyhlášky č. 100/1965 Sb., o zrušení povinného odprodeje sádla, kromě § 8 odst. 1 věta prvá, odst. 2 až 6 a § 9, které platí do 31. prosince 1981.

2. vyhláška č. 131/1958 Ú. l., o úpravě chovu ovčího bravu a o jeho chovných oblastech,

3. ustanovení § 23 a 24 vyhlášky č. 154/1961 Sb., kterou s e provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Ministr:

Borůvka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Odborně způsobilý veterinární pracovník je veterinář nebo veterinární technik okresního veterinárního zařízení, pověřený ONV činit opatření podle § 13 odst. 2 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči (§ 1 č. 13 vyhlášky č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči).

*) Úplata činí, podle cenového rozhodnutí ministerstva zemědělství a výživy, včetně cestovního paušálu u prasat, selat 36,- Kčs, u ovcí a koz 20,- Kčs .

*) Vyhláška č. 172/1957 Ú. l., o hlášení změn ve stavu některých hospodářských zvířat.

Přesunout nahoru