Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli

Částka 6/1968
Platnost od 15.02.1968
Účinnost od 10.11.1967
Zrušeno k 30.05.2000 (74/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. ledna 1968

o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli


Dne 9. prosince 1966 byla v Praze podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli.


Podle svého článku 14 Úmluva vstoupila v platnost dnem 10. listopadu 1967.

České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


ÚMLUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky vedeny přáním upevňovat a rozšiřovat spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin a v zájmu ochrany území obou států před zavlečením karanténních škůdců, chorob rostlin a plevelů, dohodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují:

a) provádět na svém území nezbytná opatření proti karanténním škůdcům, chorobám rostlin a plevelům (dále jen škůdci rostlin), jejichž seznam je uveden v přílohách A a B k této Úmluvě;

b) uplatňovat všechna opatření, aby s vyváženými zásilkami rostlin a rostlinných výrobků (dále jen zásilky) nebo jinými způsoby nepronikali na území druhé smluvní strany škůdci rostlin uvedení v přílohách A a B k této Úmluvě;

c) při vývozu zásilek dodržovat karanténní předpisy dovozního státu;

d) opatřovat všechny vyvážené zásilky osvědčením o zdravotním stavu, vydaným příslušnými orgány vývozního státu a potvrzujícím, že zásilka je prosta škůdců rostlin, uvedených v přílohách k této Úmluvě.

Článek 2

Smluvní strany budou uplatňovat všechna nezbytná opatření k ochraně svých území před zavlečením škůdců rostlin ze třetích států.

Každá smluvní strana proto stanoví na svém území zásady podle nichž dovoz zásilek z kteréhokoliv třetího státu bude prováděn jen se souhlasem příslušných orgánů, které určí karanténní podmínky dovozu a využití zásilek.

Průvoz zásilek je dovolen tehdy, jestliže jsou vybaveny osvědčením o zdravotním stavu a odpovídají karanténním předpisům státu, jehož územím jsou zásilky prováženy.

Článek 3

Smluvní strany se zavazují:

a) vyvarovat se při vývozu zásilek používání sena, slámy, plev, listí a jiných odpadů zemědělských rostlin jako balícího materiálu a k tomu účelu přednostně používat piliny, hoblovačky a jiné materiály, které vylučují možnost přenášení škůdců rostlin;

b) zbavovat vyvážené zásilky všech odstranitelných zbytků zeminy;

c) odstraňovat z dopravních prostředků používaných k přepravě zásilek veškeré nečistoty a v případě potřeby je účinně asanovat.

Článek 4

Dovoz, vývoz a průvoz zásilek se bude provádět hraničními přechody, určenými příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 5

Příslušné orgány dovozního státu vykonávají podle potřeby rostlinolékařské prohlídky dovážených nebo provážených zásilek a provádí karanténní opatření ve smyslu zákonů a předpisů dovozní země nebo země, přes níž jsou zásilky prováženy.

Jestliže příslušné orgány jedné ze smluvních stran nedovolí dovoz nebo průvoz zásilek nebo stanoví zvláštní karanténní opatření, sdělí to okamžitě příslušným orgánům druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat nezbytnou odbornou a technickou pomoc při ochraně před škůdci rostlin za podmínek dohodnutých v každém jednotlivém případě mezi příslušnými orgány.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat:

a) každoročně do 1. dubna o výskytu a rozšíření škůdců rostlin, jakož i o provedených opatřeních při jejich hubení. V případě zjištění nového škůdce rostlin se budou informovat neprodleně;

b) o zákonech a předpisech týkajících se karantény a ochrany rostlin a upravujících dovoz, vývoz a průvoz zásilek, nejpozději do 30 dnů po jejich vydání;

c) o výsledcích vědeckého výzkumu i o nových metodách a prostředcích ochrany rostlin, jakož i o vydání odborných časopisů, monografií a jiných významných publikací v oboru ochrany rostlin.

Článek 8

Smluvní strany se dohodly:

a) vysílat podle potřeby odborníky za účelem studia vědeckých poznatků a výměny zkušeností na úseku karantény a ochrany rostlin;

b) umožňovat odborníkům druhé smluvní strany specializaci v ústavech a zařízeních pro karanténu a ochranu rostlin;

c) vytvářet podle potřeby smíšené komise ke koordinování činnosti při provádění karanténních opatření.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran svolávají podle potřeby, nejméně však jednou za tři roky, společné porady o karanténě a ochraně rostlin za účelem projednání a řešení praktických a vědeckých úkolů a výměny zkušeností na tomto úseku.

Porady se budou konat střídavě na území obou smluvních stran. Doba, místo a program těchto porad budou určovány dohodou příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran mohou kdykoliv navazovat přímý styk za účelem řešení otázek souvisejících s prováděním opatření uvedených v této Úmluvě.

Článek 11

Náklady spojené s vysíláním odborníků v souladu s článkem 8 písm. a) a b) této Úmluvy hradí strana, vysílající odborníky.

Náklady spojené s činností smíšených komisí v souladu s článkem 8 písm. c) této Úmluvy hradí strana, na jejímž území budou tyto komise pracovat.

Náklady spojené s organizací porad v souladu s článkem 9 hradí strana, na jejímž území bude uvedená porada probíhat. Náklady spojené s vysíláním odborníků na tyto porady hradí strana, která je vyslala.

Článek 12

Součástí této Úmluvy jsou přílohy A a B obsahující seznam škůdců rostlin, které mohou být doplňovány nebo měněny příslušnými orgány smluvních stran.

Tyto změny musí být sděleny druhé smluvní straně diplomatickou cestou a vstoupí v platnost 30 dní po obdržení nóty o provedených změnách.

Článek 13

Tato Úmluva se nedotýká práv a povinností smluvních stran vyplývajících z dříve uzavřených dohod a ochraně rostlin.

Článek 14

Tato Úmluva podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Úmluva se uzavírá na dobu 5 let a její platnost se bude prodlužovat vždy na další pětileté období, jestliže ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví rok před uplynutím její platnosti.

Sepsáno v Praze dne 9. prosince 1966 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce ruském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

J. Burian v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky:

B. Baldžinjam v. r.

Seznam karanténních škůdců, chorob rostlin a plevelů v Československé socialistické republice

Škůdci

Heterodera rostochiensis Wllw.

Aphelenchoides fragariae Ritz.-Bos.na sadbovém materiálu, (na ovoci se neposuzuje)

Dithylenchus dipsaci Kühn. na osivu a sadbě

Popilia japonica Newm.

Viteus vitifolii Fitch

Laspeyresia molesta Busck.

Tarsonemus fragariae Zimm. na sadbovém materiálu, (na ovoci se neposuzuje)

Leucaspis japonica Cockll.

Quadraspidiotus perniciosus Comst. jen na vegetativních částech

Rhagoletis pomonella Walsh.

Choroby

Endothia parasitica Murr.

Erwinia amylovora Bur.

Polyspora lini Laff.

Chalara quercina Henry

Ophiostoma ulmi Schw.

Synchytrium endobioticum Schilb.

Virózy na ovocných a okrasných dřevinách a sazenicích jahod

Plevele

Cuscuta sp. div. L.

Orobanche sp. div. L.

Seznam karanténních škůdců, chorob rostlin a plevelů v Mongolské lidové republice

Škůdci

Leptinotarsa decemlineata Say.

Phthorimaea operculella Zell.

Heterodera rostochiensis Woll.

Dithylenchus dipsaci Kühn.

Meloidogyne marioni Cornu

Hyphantria cunea Drury

Laspeyresia molesta Busch.

Naumonia pyrivorella Mats.

Popilia japonica Newm.

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Callosobruchus chinensis L.

Callosobruchus quadrimaculatus

Calandra granaria L.

Bystiscus betulae L.

Bruchus pisorum L.

Choroby

Plasmodiophora brassicae Wor.

Polyspora lini Laff.

Agrobacterium tumefaciens

Synchytrium endobioticum Schilb.

Tilletia indica

Tilletia pancici Bubak et Ran.

Phymatotrichum omnivorum Schear.

Sclerotium rolfsii Sacc.

Corynebacterium michiganense Smith.

Plevele

Cuscuta app.

Acroptilon picris

Orobanche cumana

Přesunout nahoru