Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 148/1968 Sb.Vládní nařízení o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství

Částka 43/1968
Platnost od 29.11.1968
Účinnost od 29.11.1968
Zrušeno k 01.01.1972 (111/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 25. listopadu 1968

o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd, podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:


ČÁST PRVNÍ

Provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd

§ 1

Odvod ze zisku

(1) Odvody ze zisku podle § 1 až 3 zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd (dále jen "zákon"), provádějí organizace zálohově měsíčně ze zisku dosaženého od počátku roku do konce předcházejícího měsíce po odečtení odvodů za předchozí měsíce, s výjimkou zálohy za leden. V měsíci lednu odvedou organizace zálohu ve výši odvodu ze zisku za leden minulého roku.

(2) Za čtvrté čtvrtletí roku 1968 provádějí organizace odvody ze zisku zálohově měsíčně ze zisku dosaženého od počátku října 1968 do konce předcházejícího měsíce po odečtení odvodů za předchozí měsíce. V měsíci říjnu zálohu neodvádějí.

(3) V měsíci lednu roku 1969 odvedou organizace zálohu na odvod ze zisku ve výši jedné dvanáctiny tohoto odvodu plánovaného na rok 1969. U sezónních odvětví může výši této zálohy upravit pro ústředně řízené organizace ministerstvo financí a pro organizace řízené národními výbory řídící národní výbor.

§ 2

Odvod z přírůstku mezd

(1) Odvody z přírůstku mezd podle § 4 a 5 zákona se provádějí měsíčně zálohově ve výši jedné dvanáctiny plánované částky ročního odvodu vypočteného podle růstu průměrných mezd plánovaného organizací, popřípadě dohodnutého v kolektivní smlouvě. Orgán přímo nadřízený organizaci může v dohodě s ministerstvem financí povolit změnu výše měsíčních záloh, zejména z důvodů sezónních výkyvů. Organizaci řízené národním výborem může změnu výše měsíčních záloh povolit řídící národní výbor.

(2) Meziroční přírůstek objemu mezd podle § 5 zákona je rozdíl mezi ročními objemy mezd zúčtovaných k výplatě v běžném a předcházejícím roce. Objemem mezd se rozumí úhrn všech částek zúčtovaných k výplatě z fondu pracujících bez ostatních osobních výdajů.

(3) Průměrnou mzdou podle § 5 zákona se rozumí podíl objemu mezd podle odstavce 2 a skutečného průměrného počtu pracovníků vypočteného podle statistických předpisů platných pro běžný rok. Orgán přímo nadřízený organizaci může v dohodě se Státní bankou československou stanovit průměrnou roční mzdu jinak, jestliže to je odůvodněno podstatnými organizačními změnami.

(4) Podmínky odvodu z přírůstku mezd pro nově budované velké podniky a velké závody stanoví vláda individuálně při schvalování projektového (investičního) úkolu na návrh příslušného ústředního orgánu s přihlédnutím k ekonomické efektivnosti nových kapacit, a to na dobu jejich uvádění do provozu. Pro ostatní nově budované podniky a velké závody, u nichž vláda projektový (investiční) úkol neschvaluje, a při velkých rekonstrukcích a modernizacích dosavadních závodů stanoví podmínky odvodu z přírůstku mezd ministerstvo financí na návrh příslušného ústředního orgánu, a to rovněž na dobu jejich uvádění do provozu.

Společná ustanovení o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd

§ 3

(1) Měsíční odvody (zálohy na odvody) ze zisku a z přírůstku mezd provádějí organizace nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce. Vypořádání těchto zálohových odvodů s celoroční povinností odvodu musí být provedeno tak, aby mohlo být zahrnuto ještě do ročního vyúčtování. U sezónních odvětví může povolit výjimky pro ústředně řízené organizace ministerstvo financí a pro organizace řízené národními výbory krajský národní výbor.

(2) Neprovede-li organizace tyto odvody včas a v plné výši, zaplatí příjemci za každý den prodlení pokutu ve výši 1 ‰ z částky včas neodvedené.

(3) Odvolání proti rozhodnutím příslušných finančních orgánů, kterými bylo uloženo provedení odvodů (zaplacení pokut) podle tohoto nařízení do státního rozpočtu (rozpočtu příslušného národního výboru), nemá odkladný účinek *).

§ 4

Výjimky z předcházejících ustanovení může povolit vláda.

Ustanovení této části se nepoužijí pro poplatníky daně ze zisku a daně z jmění.


ČÁST DRUHÁ

Změna a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

§ 5

Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb. a vládního nařízení č. 16/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 23 se v odstavci 4 vypouštějí slova: "snížené o podíly národním výborům (odstavec 5)"; v témže paragrafu se vypouští odstavec 5.

2. V § 50 odst. 5 se vypouští druhá věta.

3. V § 61 odst. 1 se vypouští ustanovení uvedené pod písm. d).

4. V § 63 se vypouští ustanovení uvedené pod písm. g).

5. V § 66 se vypouští ustanovení uvedené pod písm. a).

6. V § 72 se v odstavci 1 vypouští ustanovení uvedené pod písm. a); v témže paragrafu se vypouští odstavec 2.

7. V § 74 odst. 1 se vypouštějí slova "podíly na odvodech ústředně řízených podniků".

8. V § 76 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "včetně podílu na odvodech ústředně řízených podniků".

9. K § 91 se připojuje nový odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Při likvidaci podniků, popřípadě závodů může ministerstvo financí na návrh příslušného ústředního orgánu nebo krajského národního výboru povolit:

a) odklad odvodů z odpisů základních prostředků do konečného vypořádání majetkových vztahů podniku, popřípadě upravit výši těchto odvodů podle výsledku likvidace,

b) snížení, popřípadě prominutí povinnosti platit odvod z odpisů základních prostředků podniku, který nemůže při převodu základního prostředku na jinou organizaci převést též povinnost odvodu z odpisů tohoto základního prostředku, jestliže by jinak příjmy z likvidace nestačily k úhradě závazků likvidujícího podniku,

c) snížení zůstatkové ceny základních prostředků, které podnik převádí do správy (vlastnictví) jiné organizace nebo kterých nadále používá k náhradní výrobě, a to bez zúčtování tohoto snížení na vrub nákladů."


ČÁST TŘETÍ

Závěrečné ustanovení

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 55 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a § 8 vládního nařízení č. 107/1967 Sb., o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu.

Přesunout nahoru