Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1968 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech

Částka 42/1968
Platnost od 19.11.1968
Účinnost od 19.11.1968
Zrušeno k 11.05.1970 (44/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí

ze dne 12. listopadu 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:


Článek 1

Vyhláška č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Pasy opravňují k cestě do ciziny, jen jsou-li opatřeny výjezdní doložkou, která obsahuje výslovné údaje, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí. Udělení výjezdní doložky může být odepřeno nebo udělená výjezdní doložka může být zrušena nebo omezena z týchž důvodů, pro které může být vydání cestovního dokladu odepřeno nebo vydaný cestovní doklad odňat nebo omezena jeho platnost."

2. Za § 4 se vkládá § 4a, který zní:

"§ 4a

Hraniční průvodka

Občan je povinen při každém překročení státních hranic Československé socialistické republiky odevzdat orgánům pasové kontroly hraniční průvodku, obsahující kromě jeho osobních údajů též údaje, do kterých států a na jakou dobu cestuje. Od této povinnosti je možno upustit, cestuje-li občan do státu, s nímž Československá socialistická republika uzavřela dohodu o bezvízovém styku."


Článek 2

Výjezdní doložky udělené před účinností této vyhlášky, pokud neobsahují výslovný údaj o počtu cest, pro které platí (tzv. trvalé výjezdní doložky), se zrušují. Trvalé výjezdní doložky udělené občanům, kteří se zdržují v cizině, se stávají jednorázovými výjezdními doložkami. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na výjezdní doložky udělené k cestám do států, s nimiž Československá socialistická republika uzavřela dohodu o bezvízovém styku.

Článek 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr vnitra:

Pelnář v. r.

Ministr zahraničních věcí:

v z. Pleskot v. r.

Přesunout nahoru