Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1968 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě

Částka 42/1968
Platnost od 19.11.1968
Účinnost od 01.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 25. října 1968,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 10 odst. 2 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:


Článek I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě, se mění a doplňuje takto:

1. § 16 odst. 2 zní:

"(2) Jiné organizace mohou provádět přes hranice státu *)

a) bez povolení hromadnou a nehromadnou dopravu osob pro vlastní potřebu a hromadnou a nehromadnou dopravu vlastních pracovníků a jejich rodinných příslušníků, popř. příslušníků jejich domácnosti pro účely turistické, kulturní a tělovýchovné;

b) na povolení hromadnou a nehromadnou dopravu osob pro cizí potřeby, pokud nespadá pod písmeno a), a dopravu věcí pro vlastní i cizí potřebu."

2. K § 16 se připojuje další odstavec tohoto znění:

"(3) Přepravy uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být uskutečněny pouze vozidly, jejichž technický i vzhledový stav byl shledán vyhovujícím při technické prohlídce **) ne starší než 1 rok přede dnem předpokládaného výjezdu. Při hromadné dopravě osob musí mít řidič u sebe jmenný seznam cestujících."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Ministr:

Dr. Řehák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podle některých mezinárodních dohod, popř. podle předpisů některých států se vyžaduje povolení cizího státu pro přepravu po jeho území, popř. jsou stanoveny jiné podmínky. Z povolovacího řízení cizího státu jsou zpravidla vyňaty příležitostné turistické přepravy, jsou-li tytéž osoby přepravovány týmž vozidlem a jestliže jejich přeprava začíná a končí na území státu, v němž je vozidlo evidováno.

**) § 83 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích.

Přesunout nahoru