Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 144/1968 Sb.Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice

Částka 41/1968
Platnost od 04.11.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 08.02.1991 (23/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. října 1968

o postavení národností v Československé socialistické republice

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

majíc na zřeteli, že pracující lid Československé socialistické republiky, který je zdrojem veškeré státní moci, tvoří ve společné vlasti a v nerozlučné pospolitosti spolu s českým a slovenským národem též národnosti maďarská, německá, polská a ukrajinská (rusínská) a že se tyto národnosti v duchu politiky Národní fronty tvořivě podílejí na rozvoji země a rozvíjejí přitom i vlastní formy národního života,

ve snaze dále prohloubit a upevnit bratrské spolužití a solidaritu národů a národností a zabezpečit národnostem účast na státní moci a poskytnout jim účinné záruky dalšího rozvoje,

usneslo se na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Československá socialistická republika, jako společný stát českého a slovenského národa a národností žijících na jeho území, v duchu socialistické demokracie a internacionalismu zabezpečuje maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti možnosti a prostředky všestranného rozvoje.

Čl. 2

Národnosti jsou přiměřeně ke své početnosti zastoupeny v zastupitelských sborech a v jiných volených orgánech.

Čl. 3

(1) Občanům maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti se v rozsahu přiměřeném zájmům jejich národního rozvoje a za podmínek stanovených zákony zabezpečuje:

a) právo na vzdělání v jejich jazyku,

b) právo na všestranný kulturní rozvoj,

c) právo užívat jejich jazyka v úředním styku v oblastech obývaných příslušnou národností,

d) právo spolčovat se v národnostních kulturních společenských organizacích,

e) právo na tisk a informace v jejich jazyku.

(2) Rozsah a podmínky práv uvedených v odstavci 1 stanoví zákony.

Čl. 4

(1) Občan svobodně rozhoduje o své národnosti podle vlastního přesvědčení.

(2) Příslušnost ke kterékoliv národnosti nemůže být žádnému občanu na újmu při jeho uplatnění v politickém, hospodářském a společenském životě.

(3) Zakazují se všechny formy nátlaku směřující k odnárodňování.

Čl. 5

(1) Tento ústavní zákon bude proveden zákony Federálního shromáždění a zákony národních rad.

(2) Zákony národních rad též stanoví, při kterých zastupitelských sborech a výkonných orgánech se zřizují orgány, které budou zabezpečovat uskutečňování práv národností.


Čl. 6

Ustanovení čl. 25 ústavy (ústavní zákon č. 100/1960 Sb.) se zrušuje.


Čl. 7

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru