Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani

Částka 6/1968
Platnost od 15.02.1968
Účinnost od 15.02.1968
Zrušeno k 01.01.1993 (338/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 1. února 1968

o úlevách na domovní dani

Ministerstvo financí vyhlašuje úlevy na domovní dani poskytnuté vládou podle § 24 odst. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, a stanoví podle § 24 odst. 2 téhož zákona:


§ 1

(1) Novostavby nebo úplné přestavby prováděné občany, na něž bylo vydáno stavební povolení po 1. lednu 1968 a jimiž vzniknou rodinné domky, se osvobozují od domovní daně na zbytek roku, v němž se jich začalo užívat, a na následujících 15 let.

(2) Ve stejném rozsahu se od domovní daně osvobozují rodinné domky, které byly postaveny družstvy pro výstavbu rodinných domků, pokud byly převedeny do osobního vlastnictví občanů, a rodinné domky, které vznikly přestavbou budov, ve kterých dosud nebyly obytné místnosti.

§ 2

Osvobození od domovní daně uplatní vlastník u národního výboru, který spravuje domovní daň. *) Při tom předloží stavební povolení, stavební plány potvrzené příslušným stavebním úřadem, že podle nich byla stavba skutečně provedena, a podrobný místopis budovy (seznam všech místností a ostatních prostorů).

§ 3

Změna ve vlastnictví budov uvedených v § 1 nemá na osvobození vliv. Nový vlastník je však povinen ohlásit změnu národnímu výboru do 30 dnů.

§ 4zrušeno

§ 5

(1) O snížení základu daně požádá vlastník budovy národní výbor, který spravuje domovní daň. K žádosti připojí doklady, z nichž je patrno, jaké opravy byly provedeny, zda byly provedeny v souladu s vydaným stavebním povolením, kdy byly dokončeny a jaký náklad si vyžádaly.

(2) Vlastník budovy podá žádost ve lhůtě stanovené pro podání přiznání k domovní dani. +)

§ 6

Pro snížení základu daně je nerozhodné, zda náklady na opravy byly uhrazeny z účtu oprav nebo z jiných prostředků vlastníka budovy. Snížením základu daně nejsou dotčeny povinnosti vlastníka budovy stanovené vyhláškou ministra financí č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen. Částky, o něž byla domovní daň snížena, se převedou na účet oprav.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Použije se jí poprvé při vyměřování domovní daně za rok 1968.


Ministr: Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 13 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.

*) § 384 a následující občanského zákoníku.

**) Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, č. 20/1965 Sb.

+) § 14 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.

Přesunout nahoru