Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1968 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem

Částka 39/1968
Platnost od 25.10.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.07.1972 (32/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

139

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 17. října 1968

o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem

Ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra stanoví podle § 16 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


§ 1

(1) Osobní automobily uvedené do provozu po dni účinnosti této vyhlášky musí být vybaveny na předních sedadlech bezpečnostními pásy s tříbodovým uchycením (kombinované bezpečnostní pásy břišní a ramenní), jejichž typ byl schválen ministerstvem dopravy. Montáž bezpečnostních pásů musí být provedena do vyhovujících a odzkoušených kotevních míst v karosériích těchto vozidel pevnostními šrouby se závitem 7/16 a 20 závity na 1 anglický palec.

(2) Dětské bezpečnostní pásy musí být vyrobeny tak, aby mohly být upevněny do spodních kotevních úchytů pro normální bezpečnostní pásy.

(3) Osobní automobily uvedené do provozu přede dnem účinnosti této vyhlášky musí být vybaveny bezpečnostními pásy podle odstavců 1 a 2 nejpozději do 1. 1. 1970, pokud jsou vybaveny kotevními úchyty.

§ 2

(1) Samojízdné silniční pracovní stroje a speciální automobily vykonávající práce na veřejných pozemních komunikacích za neuzavřeného silničního provozu *) musí být vybaveny přerušovaným žlutým světlem (autožluť). Pro jiná vozidla může tuto povinnost stanovit ministerstvo dopravy nebo okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti, pokud jde o vozidla, jejichž technickou způsobilost schvalují.

(2) Elektrická instalace přerušovaného žlutého světla musí být na vozidle provedena tak, aby je bylo možno uvést v činnost zvláštním vypínačem i při vypnutém ostatním vnějším osvětlení vozidla, a to ať je vozidlo v pohybu nebo v klidu.

(3) Zdroj přerušovaného žlutého světla musí svítit stálou intenzitou a efektu přerušovaného světla se dosahuje jiným způsobem než přerušovanou činností světelného zdroje (vlákna), např. rotující clonkou.

(4) Přerušovaná žlutá světla musí být umístěna na nejvyšším místě karosérie, a to pokud je to možné, v podélné rovině souměrnosti vozidla nebo symetricky po obou stranách této roviny, u samojízdných silničních pracovních strojů nejméně 1,9 m nad zemí; musí být na vozidle umístěna tak, aby bylo vždy alespoň jedno přímo viditelné z kteréhokoli místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou vzdáleného 20 m.

(5) Ve vzdálenosti menší než 0,75 m v libovolném směru od světelného zdroje přerušovaného žlutého světla nesmí být na vozidle jiné světelné zdroje.

(6) Činnost přerušovaného žlutého světla musí být řidiči signalizována zvláštním kontrolním světlem barvy žluté nebo oranžové umístěným v zorném poli řidiče.

(7) Přerušované žluté světlo smí být uvedeno v činnost jen v souvislosti s pracovním výkonem vozidla, pro který je vybavení stanoveno.

(8) Vozidla neuvedená v odstavci 1 smějí přerušovaného žlutého světla používat jen, je-li jim to uloženo rozhodnutím příslušného orgánu o povolení přepravy zvláště rozměrného předmětu nebo užívání vozidla, jehož rozměry přesahují stanovenou míru. **)

§ 3

Motorová vozidla o celkové váze vyšší než 3 500 kg musí být vybavena výstražným trojúhelníkem schváleného typu.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Ministr:

Dr. Řehák v. r.

Poznámky pod čarou

*) např. zametací, kropicí, posypové a podobné automobily, automobily silniční služby se sněhovými pluhy a radlicemi, tažené silniční grejdry, speciální vozidla pro udržování a opravy inženýrských sítí a veřejného osvětlení, automobily s montážními plošinami pro udržování a opravy nadzemních - tramvajových, trolejbusových, telekomunikačních apod. - vedení, pojízdné stroje pro vodorovné značení silnic, silniční válce pracující na silnicích, odklizovací vozidla havarijní služby.

**) § 13 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Přesunout nahoru