Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu

Částka 38/1968
Platnost od 16.10.1968
Účinnost od 16.10.1968
Zrušeno k 01.01.1976 (125/1975 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 24. září 1968

o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu podle § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství a v dohodě s ministrem financí podle § 7a odst. 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství ve znění vyplývajícím ze zákona č. 64/1958 Sb., stanoví:


§ 1

(1) Zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu v tuzemsku mohou přejímat a provádět československé socialistické organizace jen na základě oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti.

(2) Oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti uděluje organizaci na její žádost ministerstvo zahraničního obchodu v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR příslušným podle sídla žadatele. *) Při rozhodování o udělení oprávnění se přihlíží k potřebám československé zahraničně obchodní politiky a k možnosti organizace vykonávat zahraničně zastupitelskou činnost v souladu se zájmy československého hospodářství.

§ 2

Předmětem zastoupení zahraničních podniků je zejména:

- poskytování informací československým organizacím o vlastnostech výrobků, charakteru služeb a prací a průmyslových práv zahraničních podniků a o dodacích, cenových a platebních podmínkách,

- provádění propagace pro zastupovaný zahraniční podnik a organizování jeho účasti na výstavách a veletrzích v Československé socialistické republice, avšak jen v souvislosti s jinou zastupitelskou činností,

- zprostředkování při uzavírání dodávkových smluv mezi zahraničním podnikem a příslušnou tuzemskou organizací oprávněnou k provádění zahraničně obchodní činnosti,

- zprostředkování při uzavírání smluv o poskytování technických služeb a servisu (včetně garančních oprav) v rámci smluv na dodávky zboží,

- poskytování technických služeb a servisu (včetně garančních oprav) k výrobkům dováženým organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti a s jejím souhlasem,

- zřizování konsignačních skladů výrobků zahraničního podniku.

§ 3

Zahraničně zastupitelská činnost neopravňuje k provádění dovozů nebo vývozů zboží včetně dovozů na konsignační sklad. *)

§ 4

(1) Jednotlivé smlouvy o zastupování zahraničních podniků předkládají oprávněné československé socialistické organizace ministerstvu zahraničního obchodu, které je schvaluje v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR příslušným podle sídla žadatele. Československé socialistické organizace, jimž bylo uděleno oprávnění podle § 1, nesmějí před schválením jednotlivé smlouvy o zastupování vykonávat podle ní žádnou činnost. Československá smluvní strana musí proto ujednat se zahraničním podnikem, že podmínkou platnosti každé smlouvy o zastupování je udělení tohoto schválení. Provedením registrace je zároveň uděleno povolení podle zákona o devizovém hospodářství k převzetí závazku v poměru k cizině. *)

(2) Smlouvy o zastupování zahraničních podniků, které již byly uzavřeny až do vydání této vyhlášky, je nutno předložit ministerstvu zahraničního obchodu k registraci do 30 dnů ode dne, kdy tato vyhláška nabyla účinnosti.

§ 5

(1) Ministerstvo zahraničního obchodu může v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR odmítnout schválení smlouvy, má-li za to, že neodpovídá zájmům československé zahraničně obchodní politiky. Přitom zkoumá zejména přiměřenost sazeb odměn, rozsah zastoupení a obchodně politická hlediska dotčená smlouvou. Může rovněž schválení odmítnout, neodpovídá-li obsah smlouvy předpisům o zahraničním obchodě nebo předpisům o devizovém hospodářství. Ministerstvo zahraničního obchodu může v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR schválení zrušit, jestliže provádění zastupitelské smlouvy odporuje předpisům o zahraničním obchodě nebo předpisům o devizovém hospodářství.

(2) Vykonává-li organizace zahraničně zastupitelskou činnost v rozporu se zájmy československé zahraničně obchodní politiky nebo československého hospodářství nebo porušuje-li předpisy uvedené v odstavci 1, může jí být oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti ministerstvem zahraničního obchodu v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR odňato.

§ 6

Do doby nové zákonné úpravy státoprávního uspořádání Československé socialistické republiky bude způsob součinnosti s příslušnými národními orgány upraven zvláštní dohodou ministerstva zahraničního obchodu s těmito orgány .


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 165/1969 Sb. Čl. II

Organizace, které dosud vykonávají zahraničně zastupitelskou činnost, mohou ji vykonávat nejdéle do 31. ledna 1970. Po uplynutí této doby smí zahraničně zastupitelskou činnost vykonávat jen organizace, které bude uděleno oprávnění ministerstvem zahraničního obchodu podle této vyhlášky. Ministerstvo zahraničního obchodu může v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR povolit, aby výjimečně i organizace, které oprávnění nebylo uděleno, pokračovala ve smlouvě o zastupování uzavřené před nabytím účinnosti této vyhlášky, je-li to v zájmu československého hospodářství.


Ministr:

Valeš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Oprávnění k provádění dovozů nebo vývozů zboží se řídí vyhláškou ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti.

*) § 6 odst. 6b) zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství ve znění vyplývajícím ze zákona č. 64/1958 Sb. a § 24
odst. 1 vyhlášky ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu č. 6/1963 Sb., k zákonu o devizovém hospodářství.

*) Příslušnost ministerstva zahraničního obchodu ve věcech upravených touto vyhláškou se opírá o stejné důvody, jež vyplývají z ustanovení § 4a vyhlášky č. 164/1969 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 121/1968 Sb.

Přesunout nahoru