Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/1968 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí

Částka 37/1968
Platnost od 30.09.1968
Účinnost od 30.09.1968
Zrušeno k 01.01.1974 (172/1973 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 17. září 1968

o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí

Ústřední rada odborů podle ustanovení § 124 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí a podle článku 11, 12 a 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí se změnami a doplňky provedenými usnesením celostátní všeodborové konference v květnu 1965 stanoví:


§ 1

(1) Funkce v Revolučním odborovém hnutí jsou funkce čestné a vykonávají se zásadně mimo pracovní dobu.

(2) Pokud to vyžaduje povaha, naléhavost nebo rozsah plnění úkolů vyplývajících z činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí nebo jejího zařízení (dále jen "základní organizace") anebo z činnosti vyššího odborového orgánu, může být funkce vykonávána v pracovní době. V takovém případě poskytne vedení závodu funkcionáři pracovní volno na základě usnesení členské schůze nebo konference základní organizace anebo na základě rozhodnutí nebo podnětu odborového orgánu.

§ 2

(1) Vedení závodu poskytne pracovníku k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí pracovní volno:

a) krátkodobě, případ od případu, na dobu nezbytně nutnou na základě rozhodnutí podnikového výboru ROH nebo závodního výboru základní organizace anebo místního výboru ROH, popřípadě závodního důvěrníka (dále jen "závodní výbor") nebo na základě rozhodnutí nebo podnětu vyššího odborového orgánu;

b) dlouhodobě, po celou pracovní dobu na předem stanovené pracovní dny v týdnu, popřípadě na jejich část, a to na dobu celého funkčního období nebo na jeho část, na základě usnesení členské schůze nebo konference základní organizace.

(2) Vyžaduje-li to rozsah činnosti základní organizace, poskytne vedení závodu na základě usnesení závodního výboru pracovníku potřebné krátkodobé nebo dlouhodobé pracovní volno pro výkon administrativně technické činnosti základní organizace.

(3) Vedení závodu plní vůči takto uvolněným pracovníkům všechny povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů, z předpisů o nemocenském pojištění, důchodovém zabezpečení, o dani ze mzdy apod., pokud je podle dalších ustanovení neplní odborový orgán.

§ 3

Krátkodobě uvolněnému pracovníku poskytne vedení závodu pracovní volno s náhradou mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. Odborový orgán, z jehož rozhodnutí nebo podnětu došlo k uvolnění pracovníka, uhradí náhradu mzdy, kterou tomuto pracovníku vyplatilo vedení závodu. Povinnost této úhrady odpadá, jestliže to stanoví zvláštní předpisy nebo když uvolněný pracovník sám nebo jeho spolupracovníci nahradí zameškanou práci bez zvýšení osobních nákladů, popřípadě šlo-li o činnost bezprostředně související s úkoly závodu.

§ 4

(1) Dlouhodobě uvolněnému pracovníku poskytne vedení závodu pracovní volno bez náhrady mzdy. Členská schůze nebo konference základní organizace stanoví takto uvolněnému pracovníku namísto mzdy odměnu, nejméně ve výši jeho průměrného výdělku před uvolněním.

(2) Odměnu, kterou poskytne odborová organizace z vlastních prostředků, vyplácí závod v obvyklých výplatních termínech. Vedení závodu zúčtuje daň ze mzdy s odborem státních financí národního výboru; příslušné dávky nemocenského pojištění se poskytují a zúčtovávají stejným způsobem jako u ostatních pracovníků závodu.

(3) Měl-li uvolněný pracovník vůči závodu nárok na odlučné a podobné náhrady, poskytne mu je po dobu uvolnění rovněž závodní výbor, pokud trvají podmínky pro jejich výplatu.


§ 5

Zrušuje se vyhláška Ústřední rady odborů č. 93/1966 Sb., kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Poláček v. r.

Přesunout nahoru