Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1968 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách

Částka 37/1968
Platnost od 30.09.1968
Účinnost od 30.09.1968
Zrušeno k 11.02.1971 (4/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 17. září 1968

o kolektivních smlouvách

Ústřední rada odborů stanoví podle § 21 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředními výbory odborových svazů:


Čl. 1

Uzavírání kolektivních smluv

1. Kolektivní smlouvy se uzavírají ve všech hospodářských, rozpočtových a příspěvkových organizacích podnikové sféry, rozhodne-li o tom členská schůze nebo konference delegátů základní organizace Revolučního odborového hnutí. Kolektivní smlouvy nebo dohody mohou být uzavírány také mezi orgány Revolučního odborového hnutí a příslušnými orgány v nadpodnikové sféře.

2. Kolektivní smlouva se uzavírá mezi vedením organizace (orgánu) a kolektivem pracujících, zastoupených orgánem Revolučního odborového hnutí.

3. O délce období, na které se kolektivní smlouva uzavírá, o jejích změnách nebo doplňcích, popřípadě o prodloužení její platnosti se dohodnou obě smluvní strany podle konkrétních podmínek a potřeb.

4. Kolektivní smlouvy a dodatky k nim se uzavírají písemně.

5. Příprava a uzavření kolektivní smlouvy nejsou závislé na přípravě a přijetí plánu podniku. Smluvní strany je zpravidla provádějí v časovém předstihu k termínům plánovacích prací, aby vzájemné závazky, pojaté do kolektivní smlouvy, aktivně ovlivnily tvorbu plánu. Obdobně se postupuje i při uzavírání kolektivních smluv nebo dohod v nadpodnikové sféře.

Čl. 2

Obsah kolektivních smluv

1. Předmětem smluvní úpravy jsou otázky vzájemných vztahů mezi smluvními stranami, vyplývající z účasti na společenské práci, které jsou zákonem nebo jiným obecným právním předpisem upraveny pouze rámcově, nebo jimi nejsou vůbec upraveny.

2. Kolektivní smlouva obsahuje ustanovení týkající se oblasti rozdělení a tvorby důchodu, zejména dohody o jeho použití na mzdy, na další rozvoj organizace a na kulturní, sociální a jiné potřeby pracovníků.

3. V oblasti hmotné zainteresovanosti kolektivní smlouva zahrnuje zejména:

a) dohodnutý růst mezd a platů jednotlivých kategorií pracovníků a zásady diferenciace mezi kategoriemi a uvnitř kategorií;

b) ustanovení o dohodnutých změnách mzdových forem, výkonových norem a prémiových řádů;

c) konkrétní úpravy těch mzdových ustanovení, která podle platných předpisů patří do pravomoci organizací, uzavírajících kolektivní smlouvy;

d) zásady pro rozdělování podílů na hospodářských výsledcích vnitropodnikových útvarů a celé organizace a zásady pro poskytování mimořádných odměn a odměn z fondu vedoucích;

e) řešení důsledků změn ve výdělkových možnostech, které vyplynou z předpokládaného provedení racionalizačních opatření, ze zavádění nové techniky a ze zrušení neefektivních provozů;

f) v rozpočtových organizacích ustanovení o rozdělení mzdového fondu.

4. V oblasti pracovních a životních podmínek pracovníků konkretizuje kolektivní smlouva sociální program organizace:

a) zaměřuje se především na zlepšování pracovního prostředí a humanizace práce, na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, zvláště na odstraňování škodlivých vlivů výrobní nebo provozní činnosti, na zlepšení zdravotnických, hygienických a sociálních zařízení a na poskytování osobních ochranných pomůcek;

b) zabezpečuje ostatní sociální a kulturní podmínky, respektující na základě konkrétních úkolů, stanovených hospodářským vedením, specifické potřeby a zájmy jednotlivých skupin pracovníků, zvláště žen a mládeže;

c) obsahuje za tím účelem ustanovení o výši přídělu prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb (pobídkového fondu) a jeho rozpočet.

5. Po vzájemné dohodě smluvních stran mohou být do kolektivní smlouvy pojata také opatření souvisící s účastí organizace na řešení územních problémů (výstavba, rozšiřování, údržba a využívání podnikových nebo společenských kulturních, sociálních, zdravotních a jiných zařízení pro pracovníky i ostatní občany).

6. Kolektivní smlouva obsahuje ustanovení o způsobu, jakým bude zveřejněna, a jak bude pracujícím umožněno kdykoliv se seznámit s ní a s platnými mzdovými a jinými předpisy, k nimž mají jednotlivá ustanovení kolektivní smlouvy přímý vztah.

Čl. 3

Právní závaznost kolektivních smluv

1. Kolektivní smlouva se stává pro obě smluvní strany závaznou schválením členskou schůzí nebo konferencí delegátů základní organizace Revolučního odborového hnutí a podepsáním zástupců obou smluvních stran. Právní účinnost závazků obsažených v kolektivní smlouvě začíná prvním dnem období, na které je kolektivní smlouva uzavřena, pokud v ní není stanoveno jinak.

2. Pokud ze závazků upravujících pracovní a mzdové podmínky vznikají nároky jednotlivým pracovníkům, vymáhají se jako ostatní nároky z pracovního poměru.

3. Kolektivní smlouva obsahuje zpravidla způsob postihu za neplnění ostatních závazků a ustanovení o tom, že případné spory z neplnění takových závazků projednává smírčí orgán, na jehož složení se smluvní strany dohodnou. Nedojde-li k takové dohodě, postupuje se podle čl. 23 písm. a) usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí se změnami a doplňky provedenými usnesením celostátní všeodborové konference v květnu 1965 (příloha zákoníku práce).

Čl. 4

Kontrola kolektivních smluv

1. Plnění kolektivní smlouvy kontrolují obě smluvní strany způsobem, který si stanovily v kolektivní smlouvě.

2. Odborová organizace kontroluje prostřednictvím svého aktivu, zda jsou vytvářeny předpoklady k plnění všech závazků z kolektivní smlouvy, zejména těch, které ve prospěch a za kolektiv pracujících přijal odborový orgán.

3. Změny nebo doplňky přijaté na základě závěrů z průběžné kontroly kolektivní smlouvy se stávají její součástí; závěry a poznatky z kontroly jsou zpravidla jedním z podkladů pro přípravu kolektivní smlouvy na příští období.


Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Ústřední výbory odborových svazů mohou v dohodě s ústředními orgány vzhledem ke specifickým potřebám a podmínkám jednotlivých odvětví a oborů podrobněji vymezit zejména obsah kolektivních smluv.

Čl. 6

Zrušují se:

1. vyhláška č. 3/1967 Sb., kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv;

2. vyhláška č. 61/1968 Sb., kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb.

Čl. 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Poláček v. r.

Přesunout nahoru