Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními

Částka 37/1968
Platnost od 30.09.1968
Účinnost od 30.09.1968
Zrušeno k 17.07.1970
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

132

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. září 1968

o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů a se souhlasem vlády podle § 26 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 13 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, § 143 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a § 11 a 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů:


Čl. I

Vyhláška č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou se upravuje uvolňování a přemísťování pracovníků v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními nebo organizačními opatřeními a v důsledku uplatnění zákazu některých prací a pracovišť pro ženy, jejich hmotné zabezpečení při přechodu do nového zaměstnání a před jeho nástupem a jejich nároky v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.

(2) Vyhláška se vztahuje na

a) pracovníky uvolněné na základě výpovědi dané socialistickými organizacemi *) z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) a na pracovnice uvolněné v důsledku uplatnění zákazu některých prací a pracovišť pro ženy (§ 150) výpovědí podle § 46 odst. 1 písm. e) nebo dohodou z uvedených důvodů podle § 43 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.,

b) členy výrobních družstev uvolněné na základě výpovědi dané výrobním družstvem nebo dohodou podle družstevních předpisů *) z důvodů odpovídajících důvodům rozvázání pracovního poměru podle odstavce a) (dále jen "pracovníci").

(3) Ustanovení § 1 odst. 5, § 3 odst. 4 až 6 a § 4 až 12 se vztahují též na vojáky z povolání a příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy propuštěné ze služebního poměru z důvodu uvedeného v § 26 odst. 2 písm. d) zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků.

(4) Tato vyhláška se vztahuje i na členy jednotných zemědělských družstev a na osoby, které v družstvu trvale pracují a nejsou k němu v pracovním poměru ani jeho členy, s odchylkami, které stanoví ministr zemědělství a výživy v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí.

(5) Výhody vyplývající z této vyhlášky se neposkytují pracovníkům, s nimiž byl pracovní poměr rozvázán z jiných důvodů (např. pro porušení pracovní kázně).

(6) Výhody vyplývající z této vyhlášky se pracovníkům zachovávají, jestliže jejich pracovní poměr v novém zaměstnání byl bez jejich viny zrušen a ve zkušební době."

2. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Uvolní-li organizace pracovníka, jemuž dala výpověď, v dohodě s ním ještě před uplynutím výpovědní lhůty, poskytne mu náhradu ve výši průměrného výdělku za nevyužitou výpovědní lhůtu. **) Náhradu v tomto rozsahu poskytne organizace rovněž pracovníku, rozvazuje-li se pracovní poměr dohodou a k jeho skončení dojde přede dnem, kterým by pracovní poměr skončil, kdyby pracovníku v den uzavření dohody byla dána výpověď."

3. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Správa důchodů vyměří na žádost pracovníka jeho důchod z průměrného měsíčního výdělku zjištěného z hrubých výdělků za posledních 10, popřípadě za posledních 5 kalendářních roků před rokem, v němž došlo k uvolnění pracovníka, je-li tento průměr pro něho výhodnější než průměrný měsíční výdělek zjištěný podle obecných předpisů."

4. Za § 12 se připojuje § 12a) tohoto znění:

"§ 12a)

(1) Pokud se v této vyhlášce odkazuje na ustanovení zákoníku práce, rozumějí se tím u výrobních družstev odpovídající ustanovení stanov výrobního družstva a usnesení představenstva Svazu výrobních družstev. ***) Pracovním poměrem se u členů výrobních družstev rozumí členský poměr.

(2) Pokud se ve vyhlášce stanoví spolupráce organizací a národních výborů s orgány Revolučního odborového hnutí, rozumí se tím u výrobních družstev komise péče o členy podle stanov výrobního družstva.

(3) Nároky v oblasti nemocenského pojištění členů výrobních družstev se řídí ustanoveními § 8 s odchylkami vyplývajícími z vyhlášky č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 8 zákoníku práce č. 65/1965 Sb."

*) čl. 28 písm. a) až c) a čl. 24 stanov výrobního družstva.

**) § 275 zákoníku práce, § 30 až 33 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a vyhláška č. 84/1966 Sb., kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků.

***) Usnesení představenstva Ústředního svazu výrobních družstev ze dne 21. prosince 1965 č. 754, o úpravě pracovněprávních vztahů členů výrobních družstev."

Přesunout nahoru