Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 131/1968 Sb.Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd

Částka 36/1968
Platnost od 26.09.1968
Účinnost od 01.10.1968
Zrušeno k 01.01.1972 (111/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

ZÁKON

ze dne 13. září 1968

o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Odvod ze zisku

§ 1

(1) Odvod ze zisku provádějí ústředně řízené státní hospodářské organizace (včetně projektových ústavů) a tyto organizace řízené národními výbory:

- podniky místního stavebnictví,

- projektové ústavy, - n. p. Silnice,

- Československá automobilová doprava,

- n. p. Sběrné suroviny.

(2) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 odvod ze zisku neprovádějí organizace

- státního obchodu,

- výroby stavebních hmot,

- železniční dopravy (s výjimkou samostatných průmyslových a stavebních organizací),

- vodní dopravy,

- nákupu zemědělských výrobků,

- lesního hospodářství,

- vodního hospodářství,

- výzkumné a vývojové základny,

- lázní a zřídel,

- školství,

- kultury a informací (s výjimkou n. p. Gramofonové závody),

- Ústřední správy spojů,

- Státního statistického úřadu,

- zemědělské, ve kterých jsou uplatněny ekonomické nástroje v zemědělství *) (s výjimkou podniku Zemědělské stavby Bratislava),

- automobilové opravny ústředně řízené (s výjimkou opraven ministerstva národní obrany),

- n. p. Čedok.

(3) Stavební organizace neprovádějí odvod ze zisku za rok 1968; počínaje rokem 1969 neprovádějí odvod ze zisku ze stavebních prací prováděných pro komplexní bytovou výstavbu, maloobchodní síť, zařízení cestovního ruchu, školská a zdravotnická zařízení a údržbu bytového majetku.

§ 2

(1) Základem pro výpočet odvodu ze zisku je zisk *) snížený o

- odvody do státního rozpočtu a do rozpočtu národního výboru, **)

- odvody zemědělské daně,

- odvody z motorových vozidel do silničního fondu,

- zaplacené pojistné,

- odvody oborovému ředitelství do fondu technického rozvoje, fondu geologických prací a fondu škod a náhrad,

- podíly na hospodářských výsledcích,

- příspěvky podniků z hrubého důchodu (zisku) na realizovanou podnikovou bytovou výstavbu.

§ 3

Odvod ze zisku se stanoví ze základu podle § 2 těmito sazbami:

a) 10 % u podniků spotřebního průmyslu, potravinářského průmyslu (s výjimkou n. p. Obal a Strojíren potravinářského průmyslu, na něž se vztahuje sazba podle písm. c), Ústřední správy energetiky a Československé automobilové dopravy,

b) 20 % u odbytových organizací,

c) 45 % u ostatních státních hospodářských organizací.

Odvod z přírůstku mezdzrušeno

§ 4, § 5zrušeno


Společná ustanovení

§ 6

(1) Odvod ze zisku a odvod z přírůstku mezd provádějí ústředně řízené hospodářské organizace do státního (ústředního) rozpočtu a organizace řízené národními výbory do rozpočtu řídícího národního výboru. Spotřební a výrobní družstevní organizace provádějí odvod z přírůstku mezd do rozpočtu národního výboru, kterému odvádějí důchodovou daň družstev.

(2) Krajský národní výbor může stanovit, ž e část odvodů ze zisku a z přírůstku mezd placených organizacemi řízenými národními výbory se centralizuje a používá k financování naléhavých potřeb těchto organizací.

(3) Způsob a lhůty provádění odvodů a sankce pro případ, že odvody nebyly provedeny včas a v plné výši, stanoví vláda.

§ 7

(1) Vláda může pro některá odvětví snížit odvody ze zisku a z přírůstku mezd.

(2) Ministr financí může povolit pro ústředně řízené organizace výjimky z ustanovení § 3 a v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí též z ustanovení § 5. Pro organizace řízené národními výbory a pro spotřební a výrobní družstevní organizace může povolit tyto výjimky příslušný krajský národní výbor.

(3) Výjimky podle odstavce 1 a 2 mohou být povoleny v případech, jestliže by jinak v provozu organizací vznikla finanční nerovnováha nebo jestliže by došlo k úvěrovému zatížení organizací přesahujícímu 60 % hodnoty jejich úvěrovatelné investiční výstavby.

§ 8

Krajský národní výbor může v odůvodněných případech stanovit, že odvod ze zisku podle tohoto zákona provádějí i jiné státní hospodářské organizace řízené národními výbory než organizace uvedené v § 1.

§ 9

Krajský národní výbor může povolit nezbytné úlevy ze zvýšení stabilizačního odvodu podle ročního přírůstku počtu pracovníků . *) Tím není dotčena pravomoc vlády podle § 8 odst. 2 zákona č. 83/1966 Sb.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1968. Odvody z přírůstku mezd organizace provádějí od 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 46 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) Podle § 21 vládního nařízení č . 100/1966 Sb.

**) Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb. a vládního nařízení č. 16/1968 Sb.

+) § 39 popř. § 71 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

*) § 8 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.

*) § 8 odst. 2 zákona č. 83/1966 Sb.

Přesunout nahoru