Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 130/1968 Sb.Zákon o přechodné úpravě některých lhůt

Částka 36/1968
Platnost od 26.09.1968
Účinnost od 26.09.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

130

ZÁKON

ze dne 13. září 1968

o přechodné úpravě některých lhůt

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Lhůty stanovené právními předpisy k uplatňování práv, jejichž uplynutím by došlo k promlčení nebo k zániku práva, a které měly skončit po 20. srpnu 1968, neskončí dříve než za třicet dnů po nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, jde-li o lhůty, které počaly běžet po 1. září 1968.

§ 2

Ustanovení § 1 platí obdobně pro lhůty stanovené právními předpisy k podání návrhu, aby zmeškání lhůty bylo prominuto, a k podání návrhu na obnovu řízení.

§ 3

(1) V hospodářskoprávních vztazích a v právních vztazích v mezinárodním obchodním styku není organizace v prodlení po dobu, po kterou nemohla svou povinnost plnit pro okolnosti vyvolané mimořádnou situací vzniklou dnem 21. srpna 1968.

(2) V jiných právních vztazích nenastanou důsledky prodlení stanovené v právních předpisech, jestliže závazek, který měl být splněn v době od 21. srpna 1968 do 31. srpna 1968, bude splněn nejpozději do osmi dnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru