Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1968 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání

Částka 6/1968
Platnost od 15.02.1968
Účinnost od 15.02.1968
Zrušeno k 01.04.1982 (127/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitřního obchodu

ze dne 25. ledna 1968,

kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání

Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví podle § 1 a 2 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:


§ 1zrušeno

§ 2

Zřizování prodejen a provozoven

(1) Při schvalování rozmístění prodejen a provozoven může místní (městský) národní výbor stanovit požadavky na základní sortiment a technickou vybavenost.

(2) Pro schvalování provozu po stránce hygienické, bezpečnostní, požární a stavební platí zvláštní předpisy.

§ 3

Povinnosti organizace při obchodním podnikání

(1) Organizace je povinna označit prodejnu (provozovnu, stánek, popřípadě prodejní zařízení) obchodním názvem a na vchodu nebo na vstupních dveřích uvést přesný název a adresu řídící organizace, jméno odpovědného vedoucího, prodejní dobu a, jde-li o závod veřejného stravování (ubytování), též cenovou skupinu.

§ 4

Stánkový, ambulantní a jiný příležitostný prodej

Při provozování obchodní činnosti na trzích, ve stáncích, v prodejních automatech a ambulantním způsobem se řídí organizace tržními řády a jinými obecně závaznými nařízeními vydanými příslušným místním (městským) národním výborem.

§ 5zrušeno

§ 6

Prodej zboží občany

(1) Občané mohou prodávat zemědělské produkty z vlastní rostlinné a živočišné produkce, pokud zvláštní předpisy *) nestanoví jinak, jakož i lesní plody.

(2) Po domácku vyráběné nebo zpracovávané zboží mohou občané prodávat na základě povolení místního (městského) národního výboru, v němž se stanoví i podmínky a rozsah prodeje. Toto povolení platí pro územní obvod místního (městského) národního výboru, který je vydal.

(3) Překupnictví a podomní obchod nejsou dovoleny.

§ 7

Dozor okresního národního výboru

Při své dozorčí činnosti provádějí okresní národní výbory rozbory obchodní sítě a dozírají na vydávání povolení podle § 6 odst. 2.


§ 8

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se:

vyhláška č. 125/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci prodejen;

vyhláška č. 203/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci závodů veřejného stravování;

vyhláška č. 144/1952 Ú. l. (188/1952 Ú. v.), o rozšíření prodeje zboží:

vyhláška č. 378/1952 Ú. l. (11/1953 Ú. v.), o vážení v čisté váze a o technice vážení;

vyhláška č. 221/1953 Ú. l. (254/1953 Ú. v.), o zákazu uzavírání maloobchodních prodejen a závodů společného stravování z důvodů dovolené zaměstnanců;

vyhláška č. 202/1957 Ú. l., o úpravě dodávek a odběru spotřebního zboží;

vyhláška č. 379/1952 Ú. l. (12/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve velkoobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem;

vyhláška č. 381/1952 Ú. l. (14/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve skleněných nádobách ve velkoobchodě, ve skladech, v maloobchodě a v podnicích společného stravování;

vyhláška č. 382/1952 Ú. l. (15/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank chemického zboží ve velkoobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem;

vyhláška č. 384/1952 Ú. l. (17/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank u skla, porcelánu, keramiky nebo hrnčířského zboží ve velkoobchodě;

vyhláška č. 386/1952 Ú. l. (19/1953 Ú. v.), o způsobu uznávání mank;

vyhláška č. 210/1954 Ú. l. (234/1954 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank vzniklých přirozeným úbytkem u pevných uhelných paliv a palivového dříví;

vyhláška č. 189/1964 Sb., o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Uher v. r.

Poznámky pod čarou

*) Státní organizace ve zřizovací listině, družstevní organizace ve zřizovací listině nebo stanovách a společenské organizace ve statutu nebo organizačním řádu.

**) Vyhláška č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
vyhláška č. 62/1965 Sb., o výbušinách, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

*) Vyhláška č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek, ve znění vyhlášky č. 100/1965 Sb.,
zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,
vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby,
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek,
vyhláška č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb.

Přesunout nahoru