Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 121/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti

Částka 34/1968
Platnost od 20.08.1968
Účinnost od 20.08.1968
Zrušeno k 01.07.1980 (42/1980 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 19. srpna 1968

o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti

Ministr zahraničního obchodu podle § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, stanoví:


§ 1

(1) Zahraniční obchod a mezinárodní zasilatelství (dále jen "zahraničně obchodní činnost") může být prováděn československými socialistickými organizacemi, kterým ministerstvo zahraničního obchodu udělí oprávnění podle ustanovení této vyhlášky.

Dosavadní oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti se považují v nezměněném rozsahu za oprávnění udělená podle ustanovení této vyhlášky.

§ 2

Obchodní operace v zahraničním obchodě mohou organizace, kterým bylo uděleno oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti, provádět vlastním jménem a na vlastní účet nebo vlastním jménem a na cizí účet.

§ 3

(1) V žádosti o udělení oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti uvede žadatel název a sídlo podniku, předmět podnikání spolu se seznamem druhů zboží (v nomenklatuře podle celního sazebníku), jehož se žádost týká, a navrhovanou formu provádění této činnosti.

(2) Žadatel musí dále v žádosti uvést především:

a) předpokládané výsledky zahraničního obchodu za první rok činnosti, popřípadě za údobí přiměřené uvažované činnosti - spolu s další vývojovou perspektivou - jako podklad pro posouzení efektivnosti zahraničního obchodu, včetně úvěrové náročnosti, obchodních nákladů apod., dále výhody event. spojení dovozu s vývozem apod.;

b) způsob odpovídajícího organizačního, personálního a věcného vybavení;

c) peněžní prostředky pro zamýšlené podnikání;

d) celkovou koncepci prodeje a nákupu v zahraničí, včetně organizace zastupitelské sítě a zahraničně prodejní (nákupní) organizace a využívání moderních komerčních metod.

(3) Žádost, která nemá předepsané náležitosti nebo není dostatečně doložena a nebude ani na výzvu ministerstva zahraničního obchodu ve stanovené lhůtě doplněna, bude vrácena žadateli.

§ 4

Udělení oprávnění může být odepřeno, jestliže by zahraničně obchodní činnost

a) vedla k ekonomicky a obchodně politicky neúčelnému rozdrobení zahraničního obchodu mezi podniky, jejichž odborné znalosti a postavení by neumožňovaly efektivní postup na zahraničních trzích a které by neměly ani perspektivní možnost vývoje; v odůvodněných případech lze však přihlédnout ke specifickým ekonomickým podmínkám menších organizací,

b) jinak vedla ke zhoršení dosavadní československé pozice na zahraničních trzích,

c) směřovala při dovozu k monopolizaci postavení žadatele na tuzemském trhu,

d) měla být prováděna formou, která by neodpovídala zamýšlenému účelu.

§ 4a

Vzhledem k tomu, že rozhodování o zahraničně obchodní činnosti je neoddělitelné od provádění zásad zahraničně obchodní politiky a musí dbát hospodářské spolupráce se zahraničím (čl. 16 ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb.), náleží rozhodování o žádostech o udělení oprávnění k zahraničně obchodní činnosti ministerstvu zahraničního obchodu v součinnosti s věcně příslušným ústředním orgánem státní správy ČSSR, ČSR nebo SSR, příslušným podle sídla žadatele, zejména s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR.

§ 5

Ministerstvo zahraničního obchodu může odejmout udělené oprávnění, jestliže přes předcházející upozornění na závady a po marném uplynutí poskytnuté přiměřené lhůty k jejich odstranění

a) oprávněná organizace nesplňuje předpoklady a podmínky, za nichž jí bylo oprávnění uděleno,

b) oprávněná organizace jedná v rozporu s dobrými zvyklostmi soutěže při provádění zahraničního obchodu. Tím se rozumí i takové jednání oprávněné organizace, které by mohlo být škodlivé pro celospolečenské zájmy tím, že by mohlo této organizaci zajistit neoprávněné výhody vůči jiným tuzemským hospodářským organizacím, které provádějí zahraniční obchod v souladu s takovými společenskými zájmy.

§ 6

Na zahraničně obchodní činnost oprávněných organizací se vztahují předpisy platné při provádění zahraničního obchodu. *)

§ 7zrušeno

§ 8

Dosavadní oprávnění podniků zřízených nebo určených podle zákona č. 119/1948 Sb. zpřesní ministerstvo zahraničního obchodu po projednání s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR rozhodnutím podle § 2 odst. 3 citovaného zákona. O tom vydá ministerstvo zahraničního obchodu své rozhodnutí jednotlivým podnikům bez jejich žádosti.

§ 8a

Překročení rozsahu oprávnění k výkonu činnosti na základě uděleného oprávnění - včetně oprávnění podle § 8 - se považuje za porušení pracovní kázně odpovědného pracovníka příslušné organizace.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 164/1969 Sb. Čl. II

Všechna dosavadní oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti udělená podle vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb. ministerstvem zahraničního obchodu nebo ministerstvem obchodu ČSR nebo ministerstvem obchodu SSR do dne účinnosti této vyhlášky pozbudou platnosti, pokud je ministerstvo zahraničního obchodu v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR nepotvrdí do dvou měsíců od vydání této vyhlášky v celém nebo omezeném rozsahu. Organizace, kterým nebude potvrzeno oprávnění k zahraničně obchodní činnosti, mohou dokončit provádění smluv se zahraničními partnery uzavřených až do dne vydání této vyhlášky. Za tím účelem jsou organizace povinny předložit ministerstvu zahraničního obchodu až dosud nesplněné smlouvy k vidování.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 164/1969 Sb. Čl. III

V působnosti ministra zahraničního obchodu zůstává oprávnění podle § 2 odst. 4 zákona č. 119/1948 Sb., rozhodovat po projednání s ministrem obchodu ČSR nebo SSR o výjimkách z oprávnění jednotlivých organizací a podniků k provádění zahraničně obchodní činnosti.


Ministr: Ing. Valeš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Na hospodaření oprávněných organizací se vztahují příslušné předpisy, jež nejsou tímto ustanovením dotčeny.

*) Postupuje se podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru