Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 12/1968 Sb.Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů

Částka 5/1968
Platnost od 31.01.1968
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 24.11.1990 (367/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 17. ledna 1968

o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, a podle § 124 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:


§ 1

(1) Poslancům národních výborů krátkodobě uvolňovaným pro výkon funkce u národních výborů organizacemi, u nichž jsou v pracovním nebo v obdobném poměru (dále jen "organizace"), přísluší za dobu jejich uvolnění místo mzdy (jiné odměny za práci) od organizací náhrada ušlého výdělku ve výši jejich průměrného výdělku zjišťovaného podle platných předpisů. *) Tuto náhradu jim vyplácejí organizace v termínech stanovených v organizaci pro výplatu mezd (jiných odměn za práci).

(2) Poslancům národních výborů krátkodobě uvolňovaným pro výkon funkce u národních výborů, kteří nejsou v pracovním nebo v obdobném poměru, poskytují náhradu ušlého výdělku za dobu jejich uvolňování národní výbory přímo ze svých rozpočtových prostředků v prokázané výši; nemůže-li krátkodobě uvolňovaný poslanec národního výboru ušlý výdělek prokázat, může mu národní výbor poskytnout přiměřenou náhradu. Náhrada ušlého výdělku poskytovaná podle tohoto odstavce není započítatelná pro účely důchodového zabezpečení (pojištění).

§ 2

(1) Poslanci národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce u národních výborů dlouhodobě uvolněni z dosavadního zaměstnání (dále jen "dlouhodobě uvolnění poslanci"), obdrží místo mzdy (jiné odměny za práci) od organizací přiměřenou odměnu od národních výborů podle bližších podmínek stanovených vládou. Odměna se posuzuje jako mzda a vyplácejí ji přímo národní výbory ze svých rozpočtových prostředků. Při stanovení výše odměny se přihlíží k rozsahu odpovědnosti a k společenskému významu funkce, k osobním kvalitám funkcionářů a k výši jejich dosavadních výdělků. Jejich pracovní nebo obdobný poměr u organizací se jim po dobu dlouhodobého uvolnění pro výkon funkce u národních výborů zachovává. Odměna přísluší i poslancům, kteří vykonávají funkce dlouhodobě uvolněných poslanců a nebyli předtím zaměstnáni.

(2) Poslanci národních výborů, na jejichž území je provozována městská hromadná doprava, mohou při výkonu funkce poslance používat na základě předložení poslaneckého průkazu bezplatně dopravní prostředky městské hromadné dopravy v územním obvodu, v němž je městská hromadná doprava provozována.

§ 3

(1) Poslanci národních výborů mají nárok na náhradu skutečných výdajů, které jim vzniknou při výkonu funkce, z rozpočtových prostředků národních výborů. Tyto náhrady se poskytují podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru. 1) Poslancům národních výborů se mohou náhrady cestovních výdajů paušalizovat. 2)

(2) Poslanci národního výboru, který řídí nebo založil organizaci městské hromadné dopravy, mohou při výkonu funkce poslance používat na základě předložení poslaneckého průkazu bezplatně dopravní prostředky městské hromadné dopravy v územním obvodu národního výboru. Na území hlavního města Prahy mohou za stejných podmínek používat dopravní prostředky městské hromadné dopravy i poslanci obvodních národních výborů v Praze.

(3) Poslanci krajského národního výboru mohou při výkonu funkce poslance používat na základě předložení poslaneckého průkazu bezplatně dopravní prostředky československé státní automobilové dopravy v pravidelné autobusové dopravě v územním obvodu krajského národního výboru.

(4) Pokud výkon funkce dlouhodobě uvolněného poslance národního výboru, který nebydlí v sídle příslušného národního výboru, nezbytně vyžaduje, aby se do tohoto místa přesídlil, má vůči národnímu výboru nárok na náhradu stěhovacích výdajů, rovněž podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru. Podle těchto předpisů je možno poskytovat poslanci národního výboru v odůvodněném případě odlučné, popřípadě náhradu při denním návratu do bydliště, a to po celou dobu výkonu funkce v národním výboru.

§ 4

(1) Poslancům národních výborů je možno poskytovat jednorázové odměny za mimořádné zásluhy z fondu rezerv a rozvoje hospodářství národních výborů. *)

(2) Dlouhodobě uvolněným poslancům je možno poskytovat i odměny z pobídkových fondů národních výborů za podmínek stanovených zvláštními předpisy. **)

(3) Dlouhodobě uvolněným poslancům národních výborů je možno poskytovat odměny při významných pracovních a životních výročích za podmínek platných pro pracovníky národních výborů. *)

§ 5

(1) Dlouhodobě uvolnění poslanci se posuzují, pokud jde o jejich pracovněprávní nároky, nároky z nemocenského pojištění a nároky ze sociálního zabezpečení, jako pracovníci národních výborů.

(2) Orgán sociálního zabezpečení příslušný rozhodovat o dávkách důchodového zabezpečení vyměří dlouhodobě uvolněnému poslanci na jeho žádost důchod z průměrného měsíčního výdělku zjištěného z hrubých výdělků dosažených v zaměstnání a z hrubých odměn dosažených za výkon funkce v národním výboru včetně té části odměny, jež je osvobozena od daně ze mzdy, za posledních deset, popřípadě za posledních pět kalendářních let před rokem, v kterém došlo k ukončení výkonu funkce, pokud je tento průměr pro něho výhodnější než průměrný měsíční výdělek zjištěný podle obecných předpisů. Toto zvýhodnění náleží jen dlouhodobě uvolněným poslancům, u nichž důvodem k ukončení výkonu funkce v národním výboru není hrubé porušení povinností vyplývajících z funkce poslance nebo zneužití této funkce.

§ 6

(1) Dlouhodobě uvolněným poslancům, kteří se vracejí do svého dřívějšího zaměstnání, popřípadě nastupují do nového zaměstnání nebo přecházejí jako dlouhodobě uvolnění funkcionáři na národní výbor nižšího stupně, poskytuje národní výbor, pokud u nich není důvodem k ukončení výkonu funkce v národním výboru hrubé porušení povinností vyplývajících z funkce poslance nebo zneužití této funkce, příspěvek ve výši rozdílu mezi jejich nynějším výdělkem u organizace a mezi jejich dosavadní vyšší odměnou za výkon funkce. Tento příspěvek se poskytuje po dobu šesti měsíců a vyplácí se prostřednictvím organizace. U dlouhodobě uvolněných funkcionářů, kteří skončili výkon funkce v období dvou let před dosažením věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod, poskytuje se tento příspěvek po dobu jednoho roku; v případech hodných zvláštního zřetele, zejména pokud poslanec vykonával tuto funkci po více volebních období, může být se souhlasem rady národního výboru vyššího stupně a u funkcionářů krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy se souhlasem ministerstva vnitra příspěvek přiznán až do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

(2) Příspěvek se posuzuje pro účely nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení, výpočtu daně ze mzdy a pro účely pracovněprávní jako součást příjmů z pracovního poměru.

§ 7

(1) Odměna za výkon funkce, náhrada ušlého výdělku a příspěvek podle § 6 jsou funkčními požitky podrobenými dani ze mzdy.

(2) Jedna pětina odměny za výkon funkce přiznané podle § 2 odst. 1 a 2 je osvobozena od daně ze mzdy. *)

§ 8

(1) Ustanovení tohoto nařízení se vztahují též na poslance národních výborů - vojáky v činné službě a příslušníky Sboru národní bezpečnosti s přihlédnutím k zvláštní povaze jejich služebních poměrů, výkonu jejich služby, jakož i k odchylné úpravě jejich zabezpečení.

(2) Ustanovení § 1, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 se vztahují též na občany pracující v národních výborech jako členové jejich komisí a správných komisí, občanských výborů a jiných aktivů národních výborů. To platí též o členech a spolupracovnících výborů lidové kontroly národních výborů.


§ 9

Zrušují se

- vyhláška ministerstva vnitra č. 126/1960 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů,

- ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Průměrný výdělek se zjišťuje:
- u pracovníků v pracovním nebo v obdobném poměru podle § 275 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 30 až 33 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. a podle vyhlášky č. 84/1966 Sb.,
- u členů výrobních družstev podle čl. 159 až 162 usnesení představenstva Ústředního svazu výrobních družstev č. 754/1965, o úpravě pracovněprávních vztahů členů výrobních družstev (Věstník Ústředního svazu výrobních družstev č. 2/1966),
- u družstevních rolníků podle § 9 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákona č. 141/1965 Sb.

*) Pravidla ministerstva vnitra pro odměňování funkcionářů a pracovníků národních výborů za mimořádné zásluhy z fondu rezerv a rozvoje hospodářství národních výborů poř. č. 14/1966 Sbírky směrnic pro NV.

**) Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 2/1967 Sb., o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 24/1967 Sb. (příloha II bod 3), kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

*) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

1) § 1 odst. 2 písm. e) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.

2) § 32 vyhlášky č. 33/1984 Sb.

Přesunout nahoru