Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 33/1968
Platnost od 14.08.1968
Účinnost od 31.05.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 9. července 1968

o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 31. května 1968 byla v Praze podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.


Podle svého článku 11 vstoupila Úmluva v platnost dnem podpisu, tj. dnem 31. května 1968.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


Úmluva

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky vedeny přáním prohlubovat spolupráci v oblasti zdravotnictví a tím dále rozšiřovat a upevňovat přátelské vztahy mezi oběma státy, rozhodly se uzavřít tuto Úmluvu.

K tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Vladislava Vlčka,

vláda Mongolské lidové republiky

Bazaryna Demberela,

kteří po výměně svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala ke stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti získané v organizaci a řízení zdravotnictví, zejména na úseku léčebně preventivní péče, hygienické služby, zdravotní výchovy a používání lékařských nástrojů, přístrojů a léků.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o jimi organizovaných zdravotnických sjezdech, konferencích a zasedáních s mezinárodní účastí, budou si vyměňovat materiály o těchto akcích a zvát na ně odborníky druhé smluvní strany.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat lékařskou literaturu, seznamy zdravotnických filmů, názorné pomůcky a jiné materiály zdravotní výchovy.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran budou spolupracovat na úseku odborné výchovy zdravotnických pracovníků zejména v tom směru, že:

1. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich doškolování a specializace, případně studia některých druhů chorob,

2. budou si vyměňovat pedagogické zkušenosti, učební pomůcky a dokumentaci o doškolování lékařů.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran si budou pravidelně vyměňovat přehledy o epidemiologické situaci za účelem zamezení rozšiřování infekčních nemocí.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran budou vzájemně přijímat nemocné státní příslušníky druhé smluvní strany do svých zdravotnických zařízení k ústavnímu léčení, pokud jim nemůže být poskytnuto potřebné odborné léčení ve vlastním státě a poskytnou občanům druhého státu, přebývajícím na jejich území, nezbytné léčení při náhlém onemocnění.

Článek 8

Prováděním této Úmluvy jsou pověřena ministerstva zdravotnictví obou států, která budou podle potřeby sjednávat na určitá časová období konkrétní plány spolupráce.

Článek 9

Náklady spojené s prováděním této Úmluvy budou smluvní strany hradit podle těchto zásad:

1. seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, učební a názorné pomůcky, zdravotně-výchovný materiál si budou vyměňovat bezplatně;

2. při vysílání delegací nebo při účasti na sjezdech a konferencích na pozvání hradí vysílající strana cestovní náklady na místo určení a zpět, přijímající strana hradí náklady na ubytování, stravování a místní dopravné;

3. náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických odborníků a pracovníků na území druhého státu bude hradit strana, v jejíž prospěch nebo na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány;

4. Náklady související s poskytováním dispenzárního a jiného léčení dle článku 7 této Úmluvy, včetně nezbytného léčení při náhlých onemocněních, bude hradit ta Strana, která nemocné vysílá.

Článek 10

Vzájemné vyúčtování nákladů podle článku 9 této Úmluvy se bude provádět v souladu s příslušnou platební dohodou platnou mezi oběma státy.

Článek 11

Tato Úmluva vstupuje v platnost dnem podpisu; uzavírá se na dobu 5 let a její platnost se prodlužuje vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Praze dne 31. května 1968 ve dvou vyhotoveních, každý v ruském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

dr. V. Vlček v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky:

B. Demberel v. r.

Přesunout nahoru