Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu

Částka 32/1968
Platnost od 07.08.1968
Účinnost od 01.07.1968
Zrušeno k 29.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. července 1968

o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu


Dne 30. června 1967 byla v Ženevě sjednána Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu. Jménem Československé socialistické republiky byla podepsána v Ženevě dne 11. března 1968.


Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost na základě svého článku 13 dnem 1. července 1968.

Dnem 28. srpna 1980 pozbyla pro Československou socialistickou republiku platnost Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, podepsaná v Ženevě dne 30. června 1967 a zveřejněná vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 115/1968 Sb.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


DOHODA

o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu

Smluvní strany této Dohody,

uváživše, že dne 21. května 1963 se ministři dohodli, že podstatné uvolnění světového obchodu je žádoucí a že obsáhlá obchodní jednání, totiž jednání z roku 1964, se mají týkat netoliko cel, nýbrž i ostatních necelních překážek;

uznavše, že protidumpingová opatření by neměla vytvářet neoprávněné překážky mezinárodnímu obchodu, a že protidumpingová cla by měla být uplatňována proti dumpingu pouze tehdy, když takový dumping způsobuje, resp. hrozí způsobit podstatné újmy již existujícímu průmyslovému odvětví, resp. podstatně zpomalí vytvoření takovéhoto průmyslového odvětví;

uváživše, že je žádoucí vytvořit otevřená a spravedlivá pravidla pro řízení ve věcech, v nichž mají být prozkoumány do všech podrobností případy dumpingu;

hodlajíce interpretovat ustanovení článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu a vypracovat pravidla pro jeho aplikaci, aby tak bylo dosaženo větší jednotnosti a právní jistoty při jeho provádění;

dohodly se takto:

ODDÍL I - protidumpingový zákoník

Článek 1

Uložení protidumpingového cla je opatření, jež může být učiněno pouze za předpokladů stanovených v článku VI Všeobecné dohody. Níže uvedená ustanovení upravují aplikaci tohoto článku, je-li zahájeno řízení podle protidumpingových zákonů resp. jiných předpisů.

A. Zjišťování dumpingu

Článek 2

(a) Pro účely tohoto zákoníku může být považován výrobek za dumpingový, tj. za výrobek, který je uváděn do oběhu v jiné zemi za nižší cenu než normální, jestliže vývozní cena tohoto výrobku, vyváženého z jedné země do druhé, je nižší než srovnatelná cena obdobného výrobku při normálním běhu obchodu, je-li tento výrobek určen pro spotřebu ve vyvážející zemi.

(b) Výraz "obdobný výrobek" (produit similaire - like product), používaný v tomto zákoníku bude vykládán v tom smyslu, že značí stejný výrobek, tj. výrobek srovnatelný ve všech ohledech s výrobkem o nějž jde, resp. neexistuje-li takový stejný výrobek, pak i jiný výrobek, který ačkoliv není ve všech ohledech srovnatelný, má charakteristické rysy, které jsou blízce podobné charakteristickým rysům výrobku, o nějž jde.

(c) V případech, kdy výrobky nejsou vyváženy přímo ze země původu, nýbrž jsou vyváženy do dovážející země přes třetí, zprostředkující zemi, bude cena, za kterou je výrobek prodáván z vyvážející země do země dovážející normálně porovnávána se srovnatelnou cenou ve vývozní zemi. Nicméně může být porovnání provedeno s cenou v zemi původu, jestliže např. výrobky jsou ve vývozní zemi pouze překládány, nebo jestliže takové výrobky nejsou ve vývozní zemi vyráběny, nebo jestliže ve vývozní zemi není srovnatelné ceny pro tyto výrobky.

(d) Jestliže na domácím trhu vyvážející země nedochází při normálním běhu obchodu k žádným prodejům obdobných výrobků, resp . jestliže takové prodeje nedovolují správné porovnání vzhledem k zvláštní situaci, jež se na tomto trhu vytvořila, pak stupeň dumpingu bude zjištěn porovnáním se srovnatelnou cenou obdobného výrobku při jeho vývozu do kterékoliv třetí země, přičemž v úvahu může být vzata i nejvyšší vývozní cena, avšak musí být vždy reprezentativní, nebo srovnáním s výrobní cenou v zemi původu, zvýšenou o přiměřenou částku na administrativní, prodejní a jiné výlohy a o přiměřený zisk. Částka, počítaná na zisk nemá obvykle převyšovat normální zisk, docilovaný na domácím trhu v zemi původu při prodejích výrobků stejného obecného druhu.

(e) V případě, že neexistuje vývozní cena, resp. že příslušné úřady *) dospějí k názoru, že vývozní cena není spolehlivá vzhledem k existujícím stykům majícím ráz sdružení, resp. úmluvám kompenzačního charakteru mezi vývozcem a dovozcem, resp. třetí osobou, může být vývozní cena vypočtena tak, že za ní bude považována cena, za níž jsou dovážené výrobky poprvé prodány nezávislému kupci, resp. nejsou-li výrobky dále prodávány nezávislému kupci, či nejsou-li prodávány tomuto kupci ve stavu, v kterém byly dovezeny, pak bude vývozní cena vypočtena z přiměřeného základu, který mohou úřady určit.

(f) Aby bylo možno dosáhnout správného porovnání vývozní ceny s domácí cenou vývozní země (nebo v zemi původu) nebo - v případech , kdy tato cena přichází v úvahu - s cenou určenou podle ustanovení článku VI odst. 1 písm. b) Všeobecné dohody o clech a obchodu, budou obě ceny porovnány ve stejné obchodní paritě, zpravidla franko výrobní závod a to s ohledem na prodeje uskutečněné v co možná stejném časovém rozmezí. V každém případě je nutno vzít v úvahu rozdílnost podmínek, za kterých byl prodej uskutečněn a odlišnost smluvních podmínek, dále rozdílnost ve zdaňování a jiné rozdíly, které mohou ovlivnit cenovou srovnatelnost. V případech uvedených v článku 2 písm. e je nutno vzít rovněž zřetel na náklady, počítajíc v to daně a dávky, které bylo nutno vynaložit v údobí mezi dovozem a dalším prodejem, jakož i na docílený zisk.

(g) Ustanovení tohoto článku se nedotýká druhého dodatkového ustanovení k odstavci 1 článku VI v Příloze 1 ke Všeobecné dohodě.

B. Zjišťování podstatné újmy resp. hrozby podstatné újmy a podstatného opoždění

Článek 3

Zjišťování újmy *)

(a) Ke zjišťování újmy je možno přistoupit toliko tehdy, jestliže příslušné úřady nabudou přesvědčení, že dumpingové dovozy jsou zjevnou a hlavní příčinou podstatné újmy, resp. hrozby podstatné újmy, nebo hlavní příčinou podstatného opoždění při zřizování takového výrobního odvětví. Při svém rozhodování vezmou úřady zřetel jednak na účinky dumpingu, jednak na všechny ostatní faktory, vzaté vcelku, které mohou nepříznivě ovlivňovat příslušné výrobní odvětví. Zjištění musí být v každém případě opřeno o pozitivní skutečnosti a nikoliv o pouhá tvrzení, resp. hypotetické možnosti. V případě, že jde o opoždění při zřizování nového průmyslového odvětví v zemi dovozu, musí být předloženy přesvědčivé důkazy o nadcházejícím zřízení nového průmyslového odvětví, např. pokročilé plány na zřízení takového průmyslového odvětví, resp. důkazy o tom, že je rozestavěna příslušná tovární budova, nebo že jsou objednány příslušné stroje.

(b) Ohodnocení újmy, tj. ohodnocení účinků dumpingových dovozů na příslušné výrobní odvětví, musí vzít zřetel na všechny faktory ovlivňující stav daného výrobního odvětví jako např.: vývoj a vyhlídky na dosažení celkového obratu, podíl na trhu, zisk, ceny (počítajíc v to rozdíl, o který je cena dodaných výrobků po zaplacení cla vyšší, resp. nižší než srovnatelná cena pro obdobný výrobek, které je docilováno za běžných tržních podmínek v dovážející zemi), stav exportu, zaměstnanost, objem dumpingových dovozů a ostatních dovozů, využití kapacit domácí výroby a produktivita, jakož i existence opatření směřujících k omezení volného obchodu. Žádný z těchto faktorů není s to samostatně, nebo v kombinaci jen s některými dalšími faktory, poskytnout nutně rozhodující vodítko pro další rozhodování.

(c) Při zjišťování, zda dumpingové dovozy způsobily újmu, je nutno zkoumat všechny faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit příslušné průmyslové odvětví, ať již jednotlivě nebo v e spojení s jinými, jako např.: objem a ceny nedumpingových dovozů výrobků, o něž jde, konkurence mezi samotnými domácími výrobci, zmenšení poptávky v důsledku výskytu jiných zaměnitelných výrobků, resp. v důsledku změny zákazníkova vkusu.

(d) Účinky dumpingového dovozu musí být ohodnoceny ve vztahu k domácí výrobě obdobného výrobku, jestliže jsou k dispozici údaje umožňující oddělenou identifikaci výroby podle takových kritérií jako např.: výrobní proces, výrobcovy zisky, apod. Není-li možno zhodnotit domácí výrobu podle těchto kritérií odděleně od ostatních, pak účinky dumpingového dovozu budou oceněny zkoumáním co možná nejužší skupiny, resp. rozsahu výrobků, zahrnující obdobný výrobek, pro nějž je možno získat nutné informace.

(e) Zjišťování hrozby podstatné újmy musí být opřeno o skutečnosti a nikoliv o pouhá tvrzení, dohady, resp. vzdálené možnosti. Změna okolností, kterou by mohla být způsobena taková situace, v níž by dumping mohl způsobit podstatné škody, musí být jasně předvídatelná a iminentní. **)

(f) Možnost použití protidumpingových opatření v případech, kdy jde o hrozbu podstatné újmy v důsledku dumpingových dovozů, musí být prostudována s obzvláštní pečlivostí a rozhodnutí o těchto opatřeních musí být pečlivě uváženo.

Článek 4

Definice pojmu "výrobní odvětví"

(a) Termín "výrobní odvětví" musí být při zjišťování podstatné újmy interpretován takovým způsobem, jako by se dotýkal všech domácích výrobců vcelku, nebo alespoň takové části z nich, jejichž výroba vzata společně představuje větší část celkové domácí výroby těchto výrobků. Výjimečně však platí, že

(i) jestliže jsou výrobci zároveň dovozci výrobků, o nichž se tvrdí, že jsou dumpingové, může se pojem "výrobní odvětví" interpretovat tak, jako by se týkal jenom zbytku těchto výrobců;

(ii) za výjimečných okolností může být některá země za účelem zjištění výrobního odvětví, o něž jde, rozdělena do dvou nebo více soutěžních trhů a výrobci uvnitř každého trhu mohou být považováni za oddělené výrobní odvětví za předpokladu, že všichni výrobci v takovém odděleném trhu prodávají z důvodů dopravních nákladů celou, resp

(b) Jestliže dva nebo více států dosáhly takového stupně integrace, že jsou charakterizovány jediným společným trhem, pak výrobní odvětví existující na celém území integrace se bude považovat za "výrobní odvětví" ve smyslu čl. 4 písm. a) této Dohody.

(c) Ustanovení čl. 3 písm. d) této Dohody jsou použitelná na tento článek.

C. Řízení ve věcech zjišťování a v záležitostech administrativních

Článek 5

Zahájení řízení a další zkoumání

(a) Zkoumání se zpravidla zahajuje k žádosti dotčeného výrobního odvětví, *) k níž musí být připojeny důkazy jak o existenci dumpingu tak i o újmě, která z důvodů tohoto dumpingu postihuje příslušné výrobní odvětví. Jestliže se v případech zvláštního zřetele hodných rozhodnou úřady zahájit řízení z moci úřední, mohou v něm pokračovat toliko, jestliže mají důkazy jak o existenci dumpingu, tak i újmě, která z toho vzniká.

(b) Důkazy o existenci dumpingu a o újmě z toho vznikající musí být prozkoumány společně a to jak ve stadiu zahájení řízení tak i později v jeho průběhu. V každém případě však musí být důkazy o existenci dumpingu a o újmě z toho vznikající posuzovány společně při rozhodování, zda má být zahájeno řízení, jakož i později v průběhu řízení, počínajíc nejpozději datem, kdy je poprvé možno uložit prozatímní opatření s výjimkou případů uvedených v čl. 10 písm. d, jestliže úřady vyhoví žádosti vývozce a dovozce.

(c) Žádost bude odmítnuta a řízení zastaveno v době co možná nejkratší, jakmile úřady dojdou k přesvědčení, že důkazy o existenci dumpingu, nebo o újmě z toho vznikající nejsou natolik dostatečné, aby ospravedlňovaly pokračování v řízení. Řízení bude rovněž okamžitě zastaveno v případech, kde stupeň dumpingu, resp. objem dumpingových dovozů, skutečných nebo možných nebo újma jsou nepatrné.

(d) Skutečnost, že bylo zavedeno protidumpingové řízení, nesmí být na újmu proclení zboží.

Článek 6

Důkazy

(a) Zahraničnímu dodavateli jakož i všem zúčastněným stranám musí být poskytnuta dostatečná příležitost předložit písemně veškeré důkazy, které považují za vhodné se zřetelem na protidumpingové řízení, které je v běhu. Osvědčí-li účastníci nutnost, resp. vhodnost, jsou oprávněni předkládat důkazy ústně.

(b) Úřady provádějící řízení poskytnou ztěžovateli jakož i dovozcům a vývozcům, o nichž je známo, že jsou řízením dotčeni, a vládám vyvážejících zemí možnost, seznámit se se všemi skutečnostmi, které jsou rozhodující pro přípravu jejich podání, pokud tyto skutečnosti nejsou důvěrnými skutečnostmi ve smyslu ustanovení odstavce c) níže, a kterých tyto úřady v protidumpingovém řízení používají, a připravit svá podání na základě těchto informací.

(c) Veškeré informace, které jsou svou povahou důvěrné (např. proto, že jejich znalost by představovala významnou konkurenční výhodu pro některého soutěžitele, nebo protože její zveřejnění by mělo nepříznivé důsledky pro osobu, od níž byla informace získána), nebo které jsou poskytovány účastníky protidumpingového řízení jako důvěrné, budou příslušnými úřady považovány za přísně důvěrné. Úřady provádějící řízení je nezveřejní, ledaže by k tomu byly zmocněny účastníkem, který tuto informaci poskytl.

(d) Jestliže však úřady dospějí k přesvědčení, že žádost, aby některá informace byla považována za důvěrnou, není odůvodněná, avšak účastník, který ji poskytuje, není ochoten poskytnout ji veřejně ani souhlasit s jejím uveřejněním ve výtahu nebo zkrácené formě, jsou tyto úřady provádějící řízení oprávněny k takovéto informaci nepřihlížet, ledaže se mohou z jiných vhodných pramenů přesvědčit, že je pravdivá.

(e) Úřady jsou oprávněny provádět podle potřeby zjišťování v jiných zemích, aby si ověřily pravdivost poskytnutých informací, resp. aby získaly další podrobnosti, avšak pouze jestliže k tomu dostanou souhlas od dotčených účastníků a oznámí tuto skutečnost zástupcům vlády dotyčné země a tato vláda nevznese proti takovým zjišťováním námitky.

(f) Jakmile příslušné úřady dojdou k přesvědčení, že v daném případě předložené důkazy dostatečně ospravedlňují zahájení protidumpingového řízení podle článku 5 této dohody, oznámí to zástupcům vyvážející země, jakož i dovozcům i vývozcům, o nichž je známo, že mohou být takovým řízením dotčeni. Zahájení řízení může být rovněž oznámeno veřejnosti.

(g) Během protidumpingového řízení musí být všem účastníkům poskytnuta dostatečná možnost hájit své zájmy. Za tím účelem umožní úřady provádějící řízení k žádosti kteréhokoliv přímo dotčeného účastníka tomuto účastníkovi, aby se setkal s účastníky s opačnými zájmy, tak aby bylo možno tyto protichůdné zájmy vyložit a aby na ně bylo možno odpovídat. Při poskytnutí takové možnosti však musí příslušné úřady dbát nutnosti zachovávat důvěrnost řízení jakož i toho, aby to jednotlivým účastníkům vyhovovalo. Žádný z účastníků není povinen zúčastnit se setkání a skutečnost, že se takového setkání nezúčastnil, nemůže být na škodu jeho zájmům.

(h) Příslušné úřady oznámí své rozhodnutí týkající se uložení, resp. neuložení protidumpingových cel zástupcům vyvážející země jakož i přímo dotčeným účastníkům, s uvedením důvodů, které je k jejich rozhodnutí vedly a kritérií, kterých bylo při rozhodování použito. S výjimkou případů zvláštního zřetele hodných budou rozhodnutí úřadů uveřejněna.

(i) Ustanovení tohoto článku nemohou bránit úřadům vydávat předběžná rozhodnutí, kladná či záporná, resp. nařizovat z důvodů urychlení prozatímní opatření. V případech, v nichž některý z účastníků neposkytne potřebnou informaci rozhodujícímu úřadu, může tento úřad ve svém konečném rozhodnutí ať v kladném či záporném vycházet ze skutkové podstaty, která je k dispozici.

Článek 7

Cenové závazky

(a) Protidumpingové řízení může být zastaveno bez uložení protidumpingového cla, resp. bez uložení předběžných opatření, jestliže vývozci předloží dobrovolný závazek, že přezkoumají své ceny tak, aby dumpingový cenový rozdíl byl odstraněn, resp. že přestanou vyvážet do příslušného teritoria za dumpingové ceny, za předpokladu, že příslušné úřady budou považovat takový závazek za prakticky uskutečnitelný, např. jestliže počet skutečných, resp. možných vývozců tohoto výrobku není příliš veliký anebo jestliže taková obchodní praxe je v tomto případě přiměřená.

(b) Jestliže dotčení vývozci se zaváží během konkrétního řízení, že přezkoumají své ceny, resp. že se zdrží dalších exportů do dotyčného území a příslušné úřady tento jejich závazek přijmou, bude řízení, týkající se zjištění podstatné újmy přes to dokončeno, za předpokladu, že si to dotyční vývozci přejí, anebo že tak rozhodnou zmíněné úřady. Je-li pak rozhodnuto, že v daném případě nedošlo k žádné újmě, pozbude závazek vývozců automaticky svou platnost, pokud ovšem zmínění vývozci neprohlásí, že si nepřejí, aby jejich závazek pozbyl platnosti. Skutečnost, že vývozci nenabídnou během řízení takový závazek, resp. že výzvě řízení provádějících orgánů, aby takový závazek učinili, nevyhoví, nemůže nikterak ovlivnit posuzování celého případu. Rozhodující orgány však pochopitelně mohou dospět k názoru, že může snáze dojít k hrozbě újmy, jestliže dumpingové dovozy pokračují.

D. Protidumpingová cla a předběžná opatření

Článek 8

Ukládání a vybírání protidumpingových cel

(a) Rozhodnutí o tom, zda má být uloženo protidumpingové clo v případech, kdy jsou splněny veškeré podmínky pro jeho aplikaci, jakož i rozhodnutí, zda výše protidumpingového cla má odpovídat celému dumpingovému rozpětí, anebo zda má být menší, patří výlučně do pravomoci příslušných orgánů dovážející země, resp. celního území. Uložení takového protidumpingového cla by mělo být fakultativní ve všech zemích, resp. celních územích stran této Dohody, a výše protidumpingového cla by neměla dosahovat celého dumpingového rozpětí, jestliže uložení nižší sazby postačí k odstranění újmy způsobené domácímu výrobnímu odvětví.

(b) Je-li uloženo protidumpingové clo na kterýkoliv výrobek, bude takové clo vybíráno v každém případě ve vhodné výši bez jakýchkoliv diskriminací z dovozů těchto výrobků a to bez ohledu na pramen dovozů, o kterých bude zjištěno, že jsou dumpingové a že působí újmu. Příslušné úřady označí dodavatele, jejichž výrobky jsou dumpingové, jménem. Jestliže však v daném případě jde o více dodavatelů z jediné země a není dosti dobře možno jmenovitě uvádět všechny dodavatele, postačí, jestliže dochází k dumpingovým dovozům od více dovozců z několika zemí, mohou příslušné úřady buďto označit jménem všechny jednotlivé dovozce anebo, není-li to prakticky uskutečnitelné, všechny země, z nichž jsou dumpingové výrobky dodávány.

(c) Výše protidumpingového cla nesmí překročit dumpingové rozpětí určené podle ustanovení článku 2. Proto, jestliže se po vybrání protidumpingového cla zjistí, že vybrané clo převyšuje ve skutečnosti dumpingové rozpětí, musí být částka cla, převyšující dumpingové rozpětí, vrácena plátci co možná nejrychleji.

(d) Při použití základního cenového systému budou aplikována tato pravidla za předpokladu, že jejich použití je v souladu s ostatními ustanoveními tohoto Zákoníku:

Dodává-li několik vývozců z jedné nebo více zemí výrobky za dumpingové ceny a působí-li tyto dovozy podstatnou újmu, mohou být uložena protidumpingová cla, jejichž výše odpovídá částce, o kterou je dovážené zboží levnější než základní cena tohoto výrobku, stanovená pro tyto účely, která nesmí převyšovat nejnižší normální cenu tohoto výrobku v dodávající zemi, resp. v zemích, kde jsou dány normální podmínky konkurence.

V této souvislosti platí, že v případě, že další výrobky jsou prodávány pod touto základní cenou, zjištěnou již dříve v jiném řízení, musí být zahájeno nové protidumpingové řízení, jestliže zainteresovaný účastník o to požádá a předloží dostačující důkazy. V případech, kdy nebude zjištěn žádný dumping, musí být protidumpingové clo již vybrané vráceno pokud možno nejdříve. Jestliže bude zjištěno, že skutečně vybrané protidumpingové clo převyšuje dumpingové rozpětí, bude částka, převyšující tento rozdíl, vrácena co nejdříve.

(e) Jestliže pojem "výrobní odvětví" bude vykládán v tom smyslu, že se týká pouze výrobců v určité oblasti, tj. trhu, jak je definováno v článku 4 písm. (a) a pododstavci (ii), může být protidumpingové clo vybíráno pouze z výrobků, které jsou určeny ke konečné spotřebě v této oblasti s výjimkou případů, kdy bude vývozci před uložením protidumpingového cla umožněno upustit od dalšího dumpingu v dotyčné oblasti. V těchto případech, je-li dána rychle patřičná záruka, nebudou protidumpingová cla ukládána. Jestliže však takový závazek není dán, anebo není dodržen, mohou být protidumpingová cla uložena bez omezení na tuto oblast.

Článek 9

Trvání protidumpingových cel

(a) Protidumpingové clo zůstává v platnosti po takovou dobu, pokud je ho zapotřebí k odvrácení újmy způsobené dumpingem.

(b) Příslušné úřady přezkoumají nutnost další aplikace protidumpingového cla v odůvodněných případech a to buď z moci úřední nebo k návrhu zainteresovaných dovozců nebo dodavatelů, kteří osvědčí nutnost takového přezkoumání.

Článek 10

Prozatímní opatření

(a) Prozatímní opatření může být uloženo pouze v případech, kdy bylo vydáno prozatímní rozhodnutí, že v daném případě jde o dumping a jsou-li tu dostačující důkazy o újmě způsobené tímto dumpingem.

(b) Prozatímní opatření může spočívat v uložení prozatímního protidumpingového cla anebo, čemuž jest dána přednost, v dání jistoty ve formě deposita anebo závazku, odpovídající částce protidumpingového cla předběžně vypočteného, která nesmí být větší než předběžně odhadnuté dumpingové rozpětí. Odmítnutí ocenění je dostatečným prozatímním opatřením za předpokladu, že je zároveň uvedeno, kolik činí normální clo jakož i částka protidumpingového cla a pokud toto odmítnutí ocenění je podrobeno stejným podmínkám jako ostatní prozatímní opatření.

(c) Příslušné úřady budou informovat zástupce vývozních zemí jakož i přímo zainteresované účastníky o svých rozhodnutích ukládajících prozatímní opatření s uvedením důvodů, které je vedly k jejich rozhodnutí jakož i kritérií, kterými se při svém rozhodování řídili. Taková rozhodnutí budou - s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných - uveřejněna.

(d) Platnost prozatímního opatření má být co možná nejvíce časově omezena. Zejména nemají prozatímní opatření zůstat v platnosti po dobu delší tří měsíců, resp. šesti měsíců, v kterémžto případě musí o takovou rozšířenou platnost prozatímního opatření požádat jak dovozce tak i vývozce.

(e) Ustanovení článku 8 této Úmluvy jest použít obdobně na prozatímní opatření.

Článek 11

Zpětná platnost

Protidumpingová cla a prozatímní opatření se mají vztahovat toliko na výrobky, které budou uvolněny pro spotřebu poté, co rozhodnutí podle článku 8 písm. (a) resp. 10 písm. (a) se stanou právoplatnými, s výjimkou těchto případů:

(i) Bylo-li zjištěno, že v daném případě byla způsobena podstatná újma (avšak nikoliv, že existuje hrozba podstatné újmy ani podstatné opoždění při zřizování výrobního odvětví), resp. spočívá-li prozatímní opatření v uložení prozatímního protidumpingového cla a dumpingové dovozy, uskutečněné v době platnosti tohoto protidumpingového cla by vedly k podstatné újmě, kdyby toto clo nebylo vybíráno, může být protidumpingové clo vybíráno se zpětnou platností, a to za celou dobu, po kterou bylo případné prozatímní opatření v platnosti.

Je-li protidumpingové clo, předepsané v konečném rozhodnutí, vyšší než prozatímně placené clo, nebude rozdíl vybírán. Jestliže však protidumpingové clo, placené podle prozatímního opatření, resp. částka odhadnutá pro účely jistoty je vyšší než protidumpingové clo, předepsané v konečném rozhodnutí, musí být rozdíl vrácen, resp. clo přepočteno, podle okolností případu.

(ii) Je-li suspendováno oceňování výrobku, o nějž jde z důvodů, které vznikly předtím, než bylo zahájeno protidumpingové řízení a které nesouvisí s otázkou dumpingu, může uložené protidumpingové clo být aplikováno se zpětnou platností po dobu ne delší než sto dvacet dní předcházejících předložení žádosti o zahájení protidumpingového řízení

(iii) Jestliže úřady s ohledem na dumpingový výrobek rozhodnou, že

a) v daném případě došlo k dumpingu, který způsobil podstatnou újmu nebo že dovozce věděl, nebo alespoň věděti měl, že vývozce praktikuje dumping a že tento dumping způsobí podstatnou újmu, a že

b) podstatná újma je způsobena sporadickým dumpingem (tj. masívními dovozy dumpingových výrobků v relativně krátkém časovém údobí), takže k odvrácení případného opakování je nutno, aby bylo aplikováno protidumpingové clo se zpětnou platností,

může být protidumpingové clo uloženo na výrobky, které byly uvolněny ke spotřebě v době ne delší než devadesát dní předcházejících zavedení prozatímních opatření.

E. Protidumpingové řízení v zájmu třetí země

Článek 12

(a) Žádost o zahájení protidumpingového řízení v zájmu třetí země musí být předložena příslušnými úřady země, která žádá o zahájení řízení.

(b) K žádosti musí být připojeny informace o cenách, z nichž by vyplývalo, že při dovozech dochází k dumpingu, jakož i podrobné informace dokazující, že v jeho důsledku dochází v domácím výrobním odvětví dotčené třetí země k podstatným újmám. Vláda třetí země, žádající o zahájení řízení, musí poskytnout úřadům dovážející země veškerou pomoc při získávání dalších informací, které by tyto úřady mohly požadovat.

(c) Při posuzování takové žádosti přihlédnou úřady dovážející země k účinkům uváděného dumpingu na celé výrobní odvětví v třetí zemi; jinými slovy řečeno, újma nemá být ohodnocena pouze se zřetelem na dosahované vývozy výrobků zmíněného výrobního odvětví do dovážející země ani pouze s ohledem na celkové vývozy výrobků dotyčného výrobního odvětví.

(d) Rozhodování o tom, zda má být žádosti vyhověno a zahájeno protidumpingové řízení, patří výlučně do pravomoci dovážející země. Jestliže dovozní země rozhodne, že je ochotna zahájit řízení, musí dovážející země podniknout kroky k tomu, aby získala potřebný souhlas od Smluvních stran k takovému řízení.

ODDÍL II - Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda bude vyložena k přijetí, podpisem či jiným způsobem, smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu jakož i Evropským hospodářským společenstvím. Dohoda vstoupí v platnost dnem 1. července 1968 a bude od tohoto dne vázat všechny státy, které ji do toho data přijaly. Strany, které tuto Dohodu přijmou po tomto datu, jí budou vázány ode dne svého přijetí.

Článek 14

Každá strana této Dohody podnikne všechny kroky všeobecné či zvláštní povahy, nutné k tomu, aby nejpozději ke dni, kdy se tato Dohoda stane platnou pro tuto stranu, byly její zákony, nařízení a správní předpisy uvedeny v soulad s ustanoveními tohoto protidumpingového zákoníku.

Článek 15

Každá smluvní strana této Dohody oznámí Smluvním stranám Všeobecné dohody o clech a obchodu jakoukoliv změnu ve svých protidumpingových zákonech a nařízeních jakož i ve správních předpisech, upravujících řízení ve věcech protidumpingových.

Článek 16

Každá smluvní strana předloží Smluvním stranám Všeobecné dohody o clech a obchodu jednou do roka výroční zprávu o aplikaci svých protidumpingových zákonů a nařízení a připojí k takové zprávě ve stručném výtahu rozbor případů, v nichž s definitivní platností bylo uloženo protidumpingové clo.

Článek 17

Strany této Dohody požádají Smluvní strany, aby zřídily Protidumpingový výbor, sestávající ze zástupců stran této Dohody. Protidumpingový výbor se bude scházet pravidelně jednou do roka za tím účelem, aby stranám této Dohody byly umožněny konsultace o záležitostech týkajících se aplikace protidumpingových předpisů v kterékoliv zúčastněné zemi, resp. celním území, pokud by taková aplikace mohla ovlivňovat účinnost tohoto protidumpingového zákoníku, resp. uskutečňování jeho cílů. Takové konsultace se budou konat bez prejudice ustanovení článku XXII a XXIII Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Tato Dohoda bude uložena u Generálního ředitele Smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu, který bezodkladně zašle ověřenou kopii této Dohody jakož i oznámení o jejím přijetí každé smluvní straně Všeobecné dohody o clech a obchodu jakož i Evropskému hospodářskému společenství.

Tato Dohoda bude registrována v souladu s ustanovením čl. 102 Charty Spojených národů.

Dáno v Ženevě, dne třicátého června roku tisícího devítistého šedesátého sedmého v jednom vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, z nichž každý bude autentický.

Poznámky pod čarou

*) Je-li v tomto zákoníku použito termínu "úřady", bude vykládán tak, že se jím rozumí příslušné úřady na vyšší úrovni.

*) Ve všech případech, kdy se v tomto zákoníku hovoří o "újmě" bude tento výraz znamenat - pokud není uvedeno nic jiného - příčinu podstatné újmy domácímu průmyslovému odvětví, hrozbu podstatné újmy domácímu průmyslovému odvětví, resp . podstatné opoždění při zřizování takového průmyslového odvětví.

**) Jedním z příkladů, i když ne výlučným, může být např. skutečnost, že existuje přesvědčivý důvod k domněnce, že v budoucnu dojde k podstatnému zvýšení dovozu výrobků za dumpingové ceny.

*) Jak je definováno v čl. 4.

Přesunout nahoru