Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu

Částka 31/1968
Platnost od 06.08.1968
Účinnost od 24.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 20. června 1968

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu


Dne 26. května 1967 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu.


Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 24. února 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu

Vláda Československé socialistické republiky a císařská vláda Íránu, vedeny přáním rozvíjet spolupráci v kulturní, vědecké, umělecké, výchovné a sportovní oblasti a majíce za to, že taková spolupráce přispěje k posílení přátelských svazků mezi oběma státy, rozhodly se v souladu s Chartou Organizace spojených národů uzavřít kulturní dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky

Václava Davida, ministra zahraničních věcí,

císařská vláda Íránu

Ardechira Zahedi, ministra zahraničních věcí,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou na základě zásad vzájemnosti a dodržování státní svrchovanosti prostřednictvím svých příslušných orgánů rozvíjet kulturní styky za účelem vzájemného poznávání kulturního dědictví obou států a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy, umění a sportu.

Článek 2

Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi universitami a dalšími školskými, vědeckými, výzkumnými, jakož i kulturními, sportovními a uměleckými institucemi a organizacemi obou států.

Článek 3

Obě smluvní strany usnadní výměnu:

a) profesorů universit a ostatních vysokých škol, vědců, jakož i dalších odborníků z vědecké a školské oblasti;

b) umělců, uměleckých skupin a pracovníků z oblasti kultury a umění.

Článek 4

Každá ze smluvních stran na základě žádosti příslušných orgánů poskytne pomocí krátkodobých stipendií státním příslušníkům druhého státu možnost studia, technické specializace, vědeckého výzkumu a uměleckého výcviku.

Článek 5

Obě smluvní strany usnadní v rámci platných vnitrostátních předpisů vzájemné uznávání studiem získaných titulů, vědeckých hodností, diplomů a vysvědčení vydávaných ve druhém státě a bude-li to zapotřebí, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 6

Každá ze smluvních stran bude podporovat uvádění hudebních, divadelních a filmových děl, vysílání rozhlasových a televizních pořadů, pořádání přednášek, výstav, filmových, hudebních a divadelních festivalů, jakož i vydávání překladů vědeckých, literárních a uměleckých děl druhého státu. Obě smluvní strany budou rovněž usnadňovat výměnu vědeckých, uměleckých a školských publikací, filmů, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl obou států.

Článek 7

Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi rozhlasovými, televizními a filmovými organizacemi a institucemi obou států.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovci obou států, zejména pořádání sportovních utkání a soutěží.

Článek 9

Obě smluvní strany se zavazují umožnit v souladu se svými vnitrostátními předpisy zakládání kulturních společností v hlavních městech, jejichž účelem bude napomáhat lepšímu poznání kultur, vzdělanosti a dějin druhého státu.

Činnost těchto společností bude umožňována podle vnitrostátních předpisů každé ze smluvních stran, a to na základě zvláštních dohod mezi oběma státy.

Článek 10

Za účelem provádění této dohody smluvní strany budou vypracovávat roční plány spolupráce.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů obou států a vstoupí v platnost dnem výměny listin o schválení.

Článek 12

Tato dohoda se uzavírá na dobu 3 let a každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět 3 měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Jestliže žádná ze smluvních stran dohodu takto nevypoví, prodlužuje se její platnost vždy na další 3 roky.

Tato dohoda byla sepsána v Praze dne 26. května 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, perském a francouzském. V případě sporu o výklad ustanovení dohody platí znění francouzské.

Za vládu Československé socialistické republiky:

V. David v. r.

Za císařskou vládu Íránu:

Ardechir Zahedi v. r.

Přesunout nahoru