Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou

Částka 31/1968
Platnost od 06.08.1968
Účinnost od 12.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. dubna 1968

o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou


Dne 14. května 1966 byla v Chartúmu podepsána Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou.


Podle svého článku XV vstoupila Dohoda v platnost dnem 12. února 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dr. Hájek v. r.


DOHODA

o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Súdánské republiky

vedeny přáním podporovat rozvoj letecké dopravy mezi svými zeměmi a provádět co nejširší vzájemnou spolupráci v této oblasti založenou na zásadách a ustanoveních Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, jejímiž smluvními stranami jsou obě vlády,

majíce na zřeteli, že každý stát má plnou a výlučnou suverenitu nad vzdušným prostorem nad svým územím a

přejíce si sjednat Dohodu upravující zřízení leteckých služeb mezi jejich územími a přes jejich území,

dohodly se takto:

Článek I

(1) Pro účely této Dohody, nebude-li vyplývat ze souvislosti něco jiného,

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny těchto Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94;

b) výraz "letecké úřady" znamená: pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy - letecký odbor nebo osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, jaké nyní provádí ministerstvo dopravy - letecký odbor; pokud jde o Súdán, ministra dopravy nebo jiné osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, které nyní vykonává uvedený ministr;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který oznámí jedna ze smluvních stran v souladu s článkem III této Dohody písemně druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat dohodnuté služby na stanovených tratích;

d) výraz "území", "letecké služby", "mezinárodní letecké služby", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam určený jim v článcích 2 a 96 Úmluvy.

(2) Seznam tratí připojený k této Dohodě se považuje za součást Dohody. Jakýkoliv odkaz na tuto Dohodu bude, pokud nebude ze souvislosti vyplývat něco jiného, současně odkazem na uvedený Seznam tratí.

Článek II

(1) Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích stanovených v příslušném oddílu připojeného Seznamu tratí (dále nazývaných "dohodnuté služby" a "stanovené tratě").

(2) Podle ustanovení této Dohody požívají určené letecké podniky každé ze smluvních stran při provozování dohodnutých služeb na stanovené trati těchto výsad:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany v souladu s příslušnými zákony a předpisy této druhé smluvní strany;

b) provádět na zmíněném území přistání pro neobchodní účely a

c) přistávat na uvedeném území v místech stanovených pro tuto trať v Seznamu tratí připojeném k této Dohodě za účelem vyložení a naložení cestujících, zboží a pošty v mezinárodní dopravě.

(3) Žádné ustanovení odstavce (2) tohoto článku nelze vykládat tak, že leteckým podnikům jedné smluvní strany se dává výsada přijímat na území druhé smluvní strany cestující, zboží nebo poštu a přepravovat je za úplatu nebo za nájemné do jiného místa na území této druhé smluvní strany.

Článek III

(1) Každá ze smluvních stran bude mít právo písemně určit druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení takovéhoto určení vydá druhá smluvní strana, s výhradou ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku nebo určeným leteckým podnikům neprodleně příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a nařízeními, které se v souladu s ustanoveními Úmluvy obvykle uplatňují při provozování mezinárodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat výsady poskytnuté leteckému podniku podle ustanovení článku II odstavce (2) této Dohody nebo uložit mu při využívání těchto výsad takové podmínky, jaké uzná za nutné, nebude-li přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik.

(5) Takto určený a pověřený letecký podnik může začít provozovat dohodnuté služby kdykoli po splnění ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku za předpokladu, že k provozu určité služby nedojde dříve, dokud nenabude platnosti tarif stanovený pro tuto službu podle článku VI této Dohody.

(6) Každá smluvní strana bude mít právo pozastavit leteckému podniku užívání výsad stanovených v odstavci (2) článku II této Dohody nebo uložit mu takové podmínky pro užívání těchto výsad, jaké bude považovat za nutné, v případech, kdy tento podnik nebude dodržovat zákony a předpisy smluvní strany, která výsady poskytuje, nebo kdy jinak nebude dodržovat podmínky stanovené touto Dohodou; přitom se předpokládá, že k okamžitému odejmutí výsad nebo uložení podmínek se přikročí bez projednání s druhou smluvní stranou jen tehdy, bude-li to nezbytné k tomu, aby se zabránilo dalšímu porušování zákonů nebo předpisů.

(7) Ustanovení odstavců (4) a (6) tohoto článku nebude použito, dokud o tom nebude vyrozuměna předem písemně s uvedením důvodů druhá smluvní strana a pokud jednání mezi leteckými úřady obou smluvních stran nevedlo k dohodě nejpozději do třiceti dnů od data zaslání uvedeného vyrozumění.

Článek IV

(1) S pohonnými hmotami, mazacími oleji, náhradními součástkami, obvyklým vybavením a palubními zásobami, které budou dovezeny nebo vzaty na palubu letadel na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem a jichž má být použito výhradně těmito letadly nebo v těchto letadlech na stanovených tratích, bude, pokud jde o clo, inspekční poplatky a jiné podobné celostátní nebo místní dávky a poplatky nakládáno takto:

a) pohonné hmoty a mazací oleje, které zůstávají na palubě letadla při přistání na posledním letišti před odletem z uvedeného území, budou od těchto poplatků osvobozeny;

b) s pohonnými hmotami a mazacími oleji, jež nejsou zahrnuty pod písmeno a), jakož i s náhradními součástkami, obvyklým vybavením a palubními zásobami letadel bude zacházeno neméně výhodně než s podobnými zásobami dovezenými na uvedené území nebo vzatými na palubu letadel na tomto území určenými pro potřebu letadla nebo v letadle cizího leteckého podniku zajišťujícího mezinárodní letecké služby na tomto území, který požívá zacházení podle zásady nejvyšších výhod.

(2) Takové zacházení poskytne každá smluvní strana vedle svých závazků, které jsou stanoveny v článku 24 Úmluvy, a bez újmy na těchto závazcích.

Článek V

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít stejnou možnost provozovat dohodnuté služby na stanovených tratích.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou letecké podniky každé ze smluvních stran přihlížet k zájmům leteckých podniků druhé smluvní strany tak, aby nevhodným způsobem nezasáhly do služeb, které tyto podniky zcela nebo zčásti zajišťují na stejných tratích.

(3) Při provozování dohodnutých služeb budou určené podniky smluvních stran považovat za svůj přednostní úkol, aby s přiměřeným vytížením zajistily dopravní kapacitu odpovídající běžným a předvídatelným požadavkům veřejnosti na přepravu mezi územím smluvní strany, která určila letecký podnik, a zeměmi konečného určení této dopravy.

(4) Cestující, zboží a pošta, jež budou nakládáni nebo vykládáni v jednotlivých místech na stanovených tratích na území jiných států než těch, které určily letecký podnik, budou dopravováni v souladu s všeobecnou zásadou, že kapacita takovéto dopravy se bude řídit:

a) požadavky na přepravu mezi zemí, odkud je přeprava prováděna, a zemí určení;

b) požadavky na přepravu v oblastech, kterými letecké linky procházejí, s přihlédnutím k dopravním službám poskytovaným leteckými podniky států v této oblasti a

c) požadavky na provoz průletových leteckých tratí.

Článek VI

(1) Tarify na jakékoliv dohodnuté služby budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude patřičně přihlédnuto ke všem směrodatným činitelům včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku, zvláštností služeb (například rychlosti a úrovně péče o cestující) a tarifů jiných leteckých podniků platných na kterémkoliv úseku stanovené trati. Tyto tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci (1) tohoto článku spolu s výší provizí zástupců souvisící s tarify budou pokud možno dohodnuty pro každou stanovenou trať mezi příslušnými určenými leteckými podniky po případném projednání s ostatními leteckými podniky provozujícími leteckou dopravu na celé této trati nebo na její části. Takto dohodnuté tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

(3) Nemohou-li se určené letecké podniky dohodnout na některém z těchto tarifů nebo nebude-li z jiného důvodu možno dosáhnout dohody o tarifu v souladu s ustanovením odstavce (2) tohoto článku, pokusí se letecké úřady smluvních stran stanovit tarif vzájemnou dohodou.

(4) Nedohodnou-li se letecké úřady na schválení některého tarifu předloženého jim podle ustanovení odstavce (2) tohoto článku nebo na stanovení tarifu podle ustanovení odstavce (3), bude spor řešen v souladu s ustanovením článku X této Dohody.

Článek VII

Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo udržovat na území druhé smluvní strany přiměřený počet technických a obchodních zaměstnanců v souladu se zákony a předpisy smluvní strany, na jejímž území jsou tito zaměstnanci.

Článek VIII

Letecké úřady se budou v případě potřeby radit, aby zajistily úzkou vzájemnou spolupráci ve všech otázkách týkajících se plnění této Dohody.

Článek IX

Letecké úřady obou smluvních stran budou poskytovat leteckým úřadům druhé smluvní strany na jejich žádost takové periodické nebo jiné informace, které jsou nutné pro posouzení dopravní kapacity poskytované pro dohodnuté služby.

Článek X

(1) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor o výklad nebo provádění této Dohody, vyřeší jej smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, pokud by toto jednání nebylo úspěšné, diplomatickou cestou.

(2) Pokud by smluvní strany nedosáhly vyřešení sporu jednáním podle ustanovení odstavce (1) tohoto článku do devadesáti dnů od okamžiku, kdy sporná otázka byla poprvé jednou smluvní stranou předložena druhé smluvní straně, bude spor předložen k rozhodnutí arbitrážnímu tribunálu složenému ze tří arbitrů jmenovaných takto:

a) každá smluvní strana určí jednoho arbitra;

b) třetí arbitr, který bude předsedou tribunálu, bude určen buď dohodou mezi oběma smluvními stranami nebo mezi oběma arbitry již určenými. Jestliže třetí arbitr nebude takto určen do šedesáti dnů, požádají obě smluvní strany Radu Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby tak učinila po poradě s oběma stranami.

(3) Smluvní strany se zavazují splnit rozhodnutí vydané podle odstavce (2) tohoto článku.

Článek XI

(1) Jestliže některá ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit některé ustanovení této Dohody, může požádat, aby mezi leteckými úřady obou smluvních stran bylo zahájeno jednání; k takovému jednání dojde do šedesáti dnů od podání žádosti. Změny Dohody, pokud budou mezi smluvními stranami dohodnuty, vstoupí v platnost, jakmile si smluvní strany výměnou nót potvrdí, že byly v tomto směru splněny jejich příslušné ústavní předpisy.

(2) Smluvní strany se zavazují, že budou plnit prozatímní opatření dohodnutá mezi leteckými úřady při jednání předvídaném v odstavci (1) tohoto článku.

(3) Pokud některá ze smluvních stran nebo určený letecký podnik některé ze smluvních stran nesplní prozatímní opatření uvedená v odstavci (2) tohoto článku, druhá smluvní strana může omezit nebo odvolat výsady poskytované podle této Dohody nebo pozastavit jejich výkon ve vztahu ke smluvní straně nebo k určenému leteckému podniku, který tato opatření nedodrží, a to po dobu, po kterou bude tento stav trvat.

Článek XII

V případě, že bude sjednána obecná mnohostranná úmluva týkající se letecké dopravy, kterou by byly obě smluvní strany vázány, bude tato Dohoda pozměněna tak, aby byla v souladu s touto úmluvou.

Článek XIII

Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně, že si přeje ukončit platnost této Dohody. Toto oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže bude takovéto oznámení podáno, skončí platnost této Dohody dvanáct měsíců poté, kdy je druhá smluvní strana přijala, pokud nebude výpověď po dohodě mezi oběma smluvními stranami odvolána před uplynutím tohoto období. Nepotvrdí-li druhá smluvní strana příjem oznámení výpovědi, bude se mít za to, že je obdržela čtrnáct dnů poté, kdy toto oznámení přijala Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XIV

Tato Dohoda a jakákoliv její změna přijatá podle článku XI budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XV

Ustanovení této Dohody budou prozatímně prováděna ode dne jejího podpisu.

Tato Dohoda vstoupí v platnost, jakmile si smluvní strany výměnou diplomatických nót potvrdí, že byla ratifikována nebo schválena podle jejich ústavních předpisů.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran řádně k tomu zmocnění tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Chartúmu dne 14. května 1966 ve dvojím vyhotovení, každé v českém, arabském a anglickém znění, přičemž všechna tři znění jsou stejně platná; v případě rozporu ve výkladu bude rozhodující znění anglické.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Jaromír Vrla v. r.

Za vládu Súdánské republiky:

Nasr Eddin El Sayed v. r.

SEZNAM TRATÍ

A.

1. Linky provozované určeným leteckým podnikem Československé socialistické republiky

Místa odletu Mezilehlá místa Místa na území
Súdánské republiky
Místa dále
Praha nebo jiná místa
na území Československé
socialistické republiky
KáhiraChartúm Mogadišo
BejrútAddis Abeba
AthényDžeda
SofieNairobi
BělehradEntebbe
VídeňDar es Salaam
BudapešťLeopoldville

2. Linky provozované určeným leteckým podnikem Súdánské republiky

Místa odletu Mezilehlá místa Místa na území
Československé
socialistické
republiky
Místa dále
Chartúm nebo jiná místa
na území Súdánské republiky
Káhira Praha Varšava
Bejrút Moskva
Athény Berlín
Sofie Frankfurt
Bělehrad Amsterodam
Vídeň Londýn
Budapešť Helsinki

B.

Určené letecké podniky mohou při některých nebo při všech letech podle své úvahy vynechávat všechna nebo některá místa na tratích uvedených v tomto Seznamu tratí a ležících na území třetích států.

C.

Výkon přepravních práv páté svobody na linkách určených v tomto Seznamu tratí se bude řídit podmínkami uvedenými v Protokolu o podpisu.

Přesunout nahoru