Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 112/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Částka 30/1968
Platnost od 29.07.1968
Účinnost od 18.06.1968
Zrušeno k 20.12.1999 (56/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. června 1968

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Dne 15. února 1966 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Podle svého článku 10 vstoupila Dohoda v platnost dnem 18. června 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Dr. Hájek v. r.

DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Vlády Československé socialistické republiky a Socialistické federativní republiky Jugoslávie

majíce na zřeteli dosavadní přátelské vztahy a vzájemnou spolupráci a usilujíce o další rozvoj této spolupráce se rozhodly uzavřít tuto Dohodu.

Článek 1

Vlády Československé socialistické republiky a Socialistické federativní republiky Jugoslávie budou rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci v těchto oblastech:

- výroba a využití radioaktivních izotopů ve vědě, lékařství, zemědělství a v různých odvětvích průmyslu a techniky;

- fyzika, technika a provoz výzkumných jaderných reaktorů;

- jaderná fyzika nízkých a vysokých energií a problémy teoretické fyziky;

- radiační chemie;

- radiobiologická ochrana jaderných zařízení;

- přístroje a zařízení pro jadernou techniku;

- zpracování jaderných surovin.

Článek 2

Vědeckotechnickou spolupráci uvedenou v předchozím článku této dohody budou smluvní strany provádět:

1. společným řešením některých úkolů z oblasti mírového využití jaderné energie;

2. vzájemným vysíláním vědeckých pracovníků a odborníků za účelem výměny zkušeností, zvyšování kvalifikace a řešení společných úkolů;

3. umožňováním účasti odborníků jedné země na konferencích, symposiích, seminářích apod. organizovaných druhou zemí;

4. výměnou vědeckotechnických publikací, technické dokumentace, vzorků přístrojů a zařízení pro jadernou techniku a materiálů podle možností smluvních stran, vzájemnou pomocí při opatřování přístrojů a speciálních zařízení v rámci obvyklých podmínek vědeckotechnické spolupráce a obchodně platebních dohod;

5. výměnou učebních programů, učebnic a zkušeností v oblasti přípravy a výuky odborníků;

6. navazováním písemných a osobních styků mezi zástupci vědeckých a technických ústavů obou zemí.

Článek 3

Informace a poznatky (výsledky) získané na základě této Dohody od jedné ze smluvních stran nebudou bez jejího souhlasu poskytnuty třetí straně.

Tato Dohoda se nevztahuje na případy, u nichž jedna ze smluvních stran má závazek vůči třetímu státu nebo mezinárodní organizaci, pokud jde o poskytování získaných informací, dokumentace, materiálů a zařízení.

Článek 4

Vysílání jugoslávských odborníků do Československé socialistické republiky a československých odborníků do Socialistické federativní republiky Jugoslávie k odborným otázkám uvedeným v této Dohodě bude uskutečňováno za podmínek, v počtu a době trvání, na nichž se obě strany dohodnou.

Článek 5

Tato Dohoda se bude provádět na základě konkrétních plánů spolupráce a protokolů sjednávaných vždy na určité časové období mezi smluvními stranami.

Plány spolupráce a protokoly, uzavřené mezi smluvními stranami, mohou být realizovány až po schválení příslušných orgánů smluvních stran a jejich realizace bude řízena Komisemi pro atomovou energii obou zemí.

Článek 6

Představitelé smluvních stran se budou podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, scházet za účelem uzavření protokolů o spolupráci uvedených v článku 5 této Dohody a k zhodnocení průběhu a výsledků spolupráce v uplynulém období.

Společné zprávy o tomto hodnocení budou podle potřeby předkládány Jugoslávsko-československému výboru pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Článek 7

Protokoly a programy spolupráce uzavřené na základě této Dohody řeší rovněž otázky úhrady vyplývající z plnění Dohody.

Článek 8

Smluvní strany budou vzájemně respektovat patentová a jiná práva a závazky druhé smluvní strany.

Článek 9

Platnost této Dohody se uzavírá na neomezenou dobu a může být zrušena jednou ze smluvních stran s roční výpovědní lhůtou.

Článek 10

Tato Dohoda podléhá schválení a vstupuje v platnost dnem výměny příslušných dokumentů.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou původních vyhotoveních v českém a srbochorvatském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

V Praze dne 15. února 1966

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Jan Neumann v. r.

Za vládu Socialistické federativní republiky Jugoslávie: Ing. Salom Šuica v. r.

Přesunout nahoru