Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1968 Sb.Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách

Částka 4/1968
Platnost od 20.01.1968
Účinnost od 20.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 2. ledna 1968,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách

Ministerstvo školství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů podle § 228 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 se v odst. 1 pod písm. b) za první větou doplňuje touto větou:

"Zkoušku z odborných předmětů příslušného učebního oboru na škole nekonají pracovníci, kteří mají střední odborné nebo úplné střední odborné vzdělání téhož nebo příbuzného oboru."

2. § 2 se v odst. 1 pod písm. b) za druhou větou doplňuje touto větou:

"Pracovníkům, kteří přerušili studium téhož nebo příbuzného oboru na střední odborné škole, se do doby požadované praxe započítává 1 rok, jestliže studium přerušili po úspěšném ukončení 2. ročníku, 2 roky po úspěšném ukončení 3. ročníku a 3 roky po úspěšném ukončení 4. ročníku."

3. § 2 odst. 4 zní:

"(4) Zkoušky z odborných předmětů konají pracovníci v době od 1. února do 30. dubna. Závěrečné učňovské zkoušky konají učni nebo pracovníci v době od 16. června do 31. srpna. Pro absolventy středních všeobecně vzdělávacích škol v učebním poměru s 1 1/2 letou učební dobou stanoví datum konání závěrečných učňovských zkoušek krajské národní výbory. Opravné zkoušky z odborných předmětů konají pracovníci v době od 1. října do 31. října. Opravné závěrečné učňovské zkoušky konají učni nebo pracovníci v době od 1. listopadu do 31. prosince."

4. § 3 se v odst. 2 za první větou doplňuje touto větou:

"U zemědělských odborných učilišť spravovaných národními výbory je členem zkušební komise též zástupce zemědělské organizace, a komise je v tomto případě pětičlenná."

5. § 5 odst. 2 zní:

"(2) Při závěrečném hodnocení má zkušební komise k dispozici učební smlouvu, učňovskou knížku, vysvědčení za všechny ročníky učebního oboru, komplexní hodnocení učně za celou dobu učebního poměru (soustředěné hlavně na období odborného rozvoje), doklady o písemné, praktické a ústní zkoušce, kontrolní list o závěrečné učňovské zkoušce a protokol o závěrečných učňovských zkouškách. U pracovníků má zkušební komise k dispozici též pracovní posudek z dosavadního pracoviště, vysvědčení o vykonání zkoušek z odborných předmětů, vysvědčení za všechny absolvované ročníky příslušného učebního oboru nebo vysvědčení z posledního ročníku střední odborné či střední všeobecně vzdělávací školy (maturitní vysvědčení)."

6. § 5 odst. 4 písm. a) a b) zní:

"a) prospěl s vyznamenáním,

má-li z praktické zkoušky známku výbornou a z písemné nebo ústní zkoušky jednu známku výbornou a druhou alespoň chvalitebnou a

- učeň nemá podle posledního hodnocení odborného výcviku a všech povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů *) z žádného předmětu známku horší než chvalitebnou a průměrný prospěch nejvýše 1,5;

- pracovník nemá na vysvědčení ze zkoušky z odborných předmětů z žádného předmětu známku horší než chvalitebnou a průměrný prospěch nejvýše 1,5; pracovníkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. c) a d) se započítává též poslední hodnocení ostatních odborných předmětů daného učebního oboru; *)

b) prospěl velmi dobře,

má-li z písemné, praktické a ústní zkoušky alespoň známku chvalitebnou a

- učeň nemá podle posledního hodnocení odborného výcviku a všech povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů **) z žádného předmětu známku horší než dobrou a průměrný prospěch alespoň 2,5;

- pracovník nemá na vysvědčení ze zkoušky z odborných předmětů z žádného předmětu známku horší než dobrou a průměrný prospěch alespoň 2,5; pracovníkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. c) a d) se započítává též poslední hodnocení ostatních odborných předmětů daného učebního oboru. *)"

7. § 6 se doplňuje odstavcem 4 tohoto znění:

"(4) Zkušební komise doporučí vedoucím organizací, aby ti, kteří složili závěrečnou učňovskou zkoušku s vyznamenáním, byli zařazeni do vyšších kvalifikačních tříd než ostatní."

8. § 8 odst. 5 zní:

"(5) Učňům, pracovníkům a členům zkušební komise náleží náhrady cestovních a jiných výdajů podle příslušných předpisů. ***)"


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

*) u absolventů středních všeobecně vzdělávacích škol v učebním poměru se přihlíží jen k hodnocení odborných předmětů a odborného výcviku

*) pracovníkům, kteří zkoušku z odborných předmětů nekonají, se prospěch stanoví pouze podle výsledku závěrečné učňovské zkoušky

**) u absolventů středních všeobecně vzdělávacích škol v učebním poměru se přihlíží jen k hodnocení odborných předmětů a odborného výcviku

***) vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

Přesunout nahoru