Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky

Částka 29/1968
Platnost od 24.07.1968
Účinnost od 26.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. června 1968

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky


Dne 26. března 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky.


Podle svého článku VI vstoupila Dohoda v platnost dnem 26. března 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

vedeny přáním dále rozvíjet přátelské vztahy mezi sebou a rozvíjet spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky mezi svými zeměmi

se dohodly takto:

Článek I

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska budou podporovat a rozvíjet spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky mezi svými zeměmi na základě vzájemných dohod a budou co nejvíce usilovat o plnění těchto cílů v rámci této Dohody.

Článek II

Smluvní strany budou na základě vzájemnosti nejvhodnějšími prostředky usilovat o rozvoj:

a) návštěv odborníků a techniků za účelem studia, výcviku, konzultací a výměny názorů ve vědeckých a technických oborech,

b) možností pro studium a výzkum a příležitostí pro získání zkušeností v ústavech průmyslového výzkumu a v průmyslových podnicích,

c) výměny výrobních znalostí a technologie mezi výrobními podniky obou zemí včetně opatření v oblasti licencí,

d) opatření pro výměnu vědeckých a technických informací,

e) jiných forem vědecké a technické spolupráce, které mohou být vzájemně dohodnuty.

Článek III

Tato spolupráce bude zpočátku prováděna v oborech vyjmenovaných v příloze této Dohody způsobem, který bude určen v každém případě smluvními stranami nebo institucemi anebo organizacemi pověřenými k provádění této Dohody.

Článek IV

Smluvní strany budou poskytovat všestrannou podporu vytvoření přímých styků mezi příslušnými organizacemi a podniky v Československé socialistické republice a ve Spojeném království, a bude-li to třeba, budou podporovat uzavření zvláštních dohod nebo smluv, bez ohledu na to, zda spadají pod ustanovení přílohy k této Dohodě, avšak vždy v souladu s článkem I.

Článek V

Zástupci příslušných orgánů smluvních stran se scházejí periodicky, zpravidla jednou ročně a to střídavě v Londýně a v Praze, aby zhodnotili provádění této Dohody, dohodli se na dalších výměnách v rámci Dohody a posoudili případné návrhy na změny přílohy k této Dohodě, popřípadě takové změny sjednali.

Článek VI

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Tato Dohoda bude platit na dobu pěti let ode dne podpisu.

3. Poté se prodlužuje platnost Dohody vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím probíhajícího pětiletého období platnosti.

Níže podepsaní, k tomu řádně zplnomocnění svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 26. března 1968 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. A. Mrázek v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

W. Barker v. r.

J. Stonehouse v. r.

Příloha

1. Metalurgie

2. Obráběcí stroje

3. Průmyslové stroje a zařízení, včetně textilních strojů

4. Zemědělské stroje a zařízení

5. Výroba a distribuce elektrické energie

6. Technologie těžby a zpracování nerostů, včetně strojů a zařízení

7. Chemické pochody a technologické zařízení chemického průmyslu

8. Zpracování potravin

9. Technologie výroby spotřebního zboží

10. Stavební technologie

11. Dopravní stroje a zařízení

12. Telekomunikační zařízení

13. Vědecké nástroje a přístroje

14. Průmyslová automatizace

15. Manipulace materiálem

16. Využití paliv

PROTOKOL

Smluvní strany berou na vědomí, že výměny vědců, techniků a dalších, podle článku II (a) a článku II (b) této Dohody o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky dnes podepsané, budou prováděny v souladu s následujícími základními podmínkami:

(I) Pokud se příslušné organizace nedohodnou jinak, náklady budou hrazeny vysílající stranou.

(II) Vysílající strana poskytne dostatečné informace o účastnících, včetně všech podrobností o pracovním programu, který má být plněn, místech a institucích, které mají být navštíveny a podle možností jména odborníků, se kterými si přejí provést konzultace

(III) Přijímající organizace každé strany budou podle možnosti informovat příslušné organizace vysílající strany do dvou měsíců po obdržení výše uvedených informací, zda navrhovaný návštěvník může být přijat

(IV) Vysílající strana potvrdí přijímající straně datum příjezdu každého návštěvníka nejméně tři týdny předem

(V) Přijímající strana se podle svých možností vynasnaží poskytnout účastníkům výměn pomoc a podporu během jejich pobytu ve své zemi.

Za delegaci Československé socialistické republiky:

Dr. A. Mrázek v. r.

Za delegaci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

W. Barker v. r.

J. Stonehouse v. r.

Přesunout nahoru