Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany

Částka 28/1968
Platnost od 11.07.1968
Účinnost od 11.07.1968
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 4. července 1968

o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozsah platnosti

Touto vyhláškou se upravují mzdové podmínky členů závodních stráží, hlídačů, vrátných, příslušníků závodních požárních jednotek z povolání (požárníků z povolání) a dobrovolných pracovníků závodní požární ochrany v hospodářských, rozpočtových i jiných organizacích.

Odměňování členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a požárníků z povolání

§ 2

Mzda

(1) Pracovníkům se poskytuje za práci základní mzda, příplatky, odměny, popřípadě podíly na hospodářských výsledcích podle dalších ustanovení.

(2) Výši základní mzdy určuje pracovníku vedoucí organizace v rámci rozpětí stanoveného pro příslušný druh práce (funkci). Přitom přihlíží k obtížnosti služby na pracovišti a k osobním vlastnostem pracovníka; u požárníků z povolání též ke splnění předepsaných kvalifikačních požadavků.

§ 3

Katalog funkcí a mzdové tarify

(1) Katalog funkcí a měsíční mzdové tarify pro odměňování práce konané ve stanovené pracovní době *) jsou uvedeny v příloze; zařazování hlídačů do tarifních tříd se řídí podle tarifního kvalifikačního katalogu průběžných povolání. **)

(2) Pro odměňování členů závodních stráží a požárníků z povolání v pyrotechnických provozech včetně výroby výbušnin a v provozech, kde se ve velkých množstvích vyrábějí nebo zpracovávají hořlaviny I. třídy, může příslušný ústřední orgán povolit zvýšení měsíčních mzdových tarifů až o 20 % podle obtížnosti služby.

§ 4

Osobní plat

(1) Pracovníkům s mimořádnými schopnostmi a vynikajícími pracovními výsledky může vedoucí nadřízeného orgánu nebo na základě jeho zmocnění vedoucí organizace přiznat místo základní mzdy osobní plat převyšující až o 50 % horní hranici stanoveného mzdového rozpětí.

(2) Osobní plat náleží pracovníku jen po dobu, po kterou dosahuje pracovních výsledků, za něž mu byl osobní plat přiznán.

§ 5

Změna základní mzdy

(1) Pracovníku, který se v souladu se zákoníkem práce převádí na funkci nebo na pracovní místo, pro které je stanovena nižší základní mzda, přísluší dosavadní základní mzda ještě po dobu jednoho kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna byla provedena.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně při snížení základní mzdy v rámci stanoveného mzdového rozpětí. Snížit základní mzdu lze jen z vážných důvodů.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na změny základní mzdy, provedené na základě soudního rozhodnutí nebo kárného opatření.

(4) Dojde-li ke zvýšení základní mzdy v rámci stanoveného mzdového rozpětí nebo při zařazení do vyšší funkce nebo tarifní třídy, přísluší vyšší základní mzda od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala změna; je-li tímto dnem první den měsíce, již od tohoto dne.

§ 6

Příplatky za práce ve ztíženém prostředí *)

(1) Členům závodních stráží přísluší za každou celou hodinu práce konané v podzemí příplatek ve výši 0,40 Kčs.

(2) Požárníkům z povolání, konajícím zdravotně vysoce rizikovou práci, při níž musí použít izolačního dýchacího přístroje, popřípadě dalších ochranných prostředků, přísluší příplatek podle zvláštních předpisů. **)

§ 7

Zvýhodnění práce v nočních směnách

(1) Za práci v nočních směnách poskytuje se pracovníkům k jejich základní mzdě příplatek ve výši 0,80 Kčs, který lze zvýšit podle podmínek pracoviště a finančních zdrojů organizace až do 2 Kčs a pracovníkům konajícím práci výhradně v noci (např. noční hlídač) až do 3 Kčs, za každou celou odpracovanou hodinu, nejvýše však za 8 hodin v jedné směně. Noční směnou se rozumí směna, v níž alespoň 5 hodin připadá na dobu od 22 do 6 hodin.

(2) V organizacích, ve kterých se uzavírá kolektivní smlouva, se výše příplatku stanoví v této smlouvě; v ostatních organizacích určí jeho výši vedoucí organizace v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

(3) Příplatek se poskytuje, jen odpracuje-li pracovník celou noční směnu a jde-li o práci v rámci stanovené týdenní pracovní doby. Nemůže-li pracovník odpracovat část noční směny pro překážku v práci, posuzuje se tato směna pro poskytnutí příplatku jako plně odpracovaná (§ 63 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce).

§ 8

Mzda za práci přesčas

(1) Za práci přesčas se poskytuje pracovníkům náhradní volno jen v dohodě s nimi, a to za každou celou hodinu práce přesčas jedna hodina náhradního volna. Náhradní volno se poskytne zpravidla do konce následujícího zúčtovacího období po vykonání práce přesčas.

(2) Pracovníku, jemuž nebylo poskytnuto náhradní volno, přísluší za každou celou hodinu práce přesčas mzda ve výši 1/185 měsíční základní mzdy s příplatkem ve výši 33 % bez rozdílu, zda jde o práci přesčas ve dne, v noci nebo v den pracovního klidu.

§ 9

Odměna za péči o krmení a výcvik služebních psů

(1) Členům závodních stráží a hlídačům, kteří v mimopracovní době pečují o krmení a výcvik služebních psů, je možno poskytnout zvláštní odměnu až do výše 80 Kčs měsíčně. Výši odměny určí pracovníku vedoucí organizace podle náročnosti práce, počtu svěřených psů apod.

(2) Odměna se neposkytuje za konání obchůzek se psem ani za jeho krmení a výcvik v pracovní době. K ohodnocení těchto prací může být přihlédnuto při výměře základní mzdy v rámci stanoveného rozpětí mzdových tarifů.

§ 10

Pracovní pohotovost požárníků z povolání

(1) Doba pracovní pohotovosti na pracovišti, kterou nařídí velitel požární jednotky požárníku z povolání nad stanovenou pracovní dobu, se započítává, pokud požárník nepracuje, do pracovní doby jednou polovinou; pracuje-li požárník v této době, započítává se doba, po kterou pracoval, plně.

(2) Jestliže velitel požární jednotky nařídí požárníku z povolání, aby byl mimo pracovní dobu připraven, že bude povolán na pracoviště k výkonu práce, poskytne se požárníku za dobu trvání pohotovosti odměna, a to ve výši 5 Kčs, a jde-li o den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo o svátek, ve výši 10 Kčs za jeden kalendářní den.

(3) Není-li požárník z povolání během nařízené pohotovosti včas k dispozici z důvodů jím zaviněných, odměna mu nepřísluší. Je-li během této pohotovosti povolán k výkonu práce, přísluší mu vedle odměny podle předchozího odstavce mzda podle vykonané práce s příslušnými příplatky.

§ 11

Odměny a podíly na hospodářských výsledcích

(1) Pracovníkům, kteří dosahují lepších pracovních výsledků, lze na základě individuálního hodnocení poskytnout výkonnostní odměny. Výši výkonnostní odměny určí pracovníku jeho nadřízený vedoucí.

(2) Poskytování dalších odměn, popřípadě podílů na hospodářských výsledcích se řídí směrnicemi, vydanými vedoucím organizace podle zásad stanovených nadřízenými orgány, popřípadě pravidly obsaženými v kolektivních smlouvách. Poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací se řídí vyhláškou Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 78/1966 Sb.

Odměňování dobrovolných pracovníků závodní požární ochrany

§ 12

(1) Dobrovolným pracovníkům závodní požární ochrany, kteří byli v pracovní době povoláni k plnění úkolů nezbytných pro zajištění požární bezpečnosti závodu, poskytne organizace za odpadlou pracovní dobu náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. *)

(2) Za práce konané těmito pracovníky k zajištění požární bezpečnosti závodu v mimopracovní době určí jim vedoucí organizace s přihlédnutím k rozsahu a obtížnosti práce odměnu v rámci rozpětí hodinových tarifů uvedených v příloze.

Služební výstroj

§ 13

Organizace přidělí každému členu závodní stráže a požárníku z povolání služební výstroj v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným ústředním orgánem; dobrovolnému pracovníku závodní požární ochrany poskytne po dobu výkonu jeho činnosti potřebnou ochrannou výstroj.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

(1) Vedoucí organizace zabezpečí, aby v souvislosti se zavedením odměňování práce přesčas podle této vyhlášky nebyly snižovány základní mzdy určené pracovníkům podle dosavadních předpisů.

(2) Úprava mzdových podmínek podle této vyhlášky se zavede v jednotlivých organizacích postupně tak, jak si organizace pro to vytvoří potřebné předpoklady, avšak nejpozději do 1. ledna 1969. O dni zavedení úpravy rozhodne vedoucí organizace v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

§ 15

(1) Pro odměňování hlídačů a vrátných pozbývají platnosti

1. vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 77/1966 Sb., o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy,

2. výnos Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 č. j. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizací technického a technickoekonomického charakteru (reg. v částce 38/1967 Sb.).

(2) Zrušují se

1. výnos ministerstva financí ze dne 21. března 1961 o mzdových podmínkách členů závodních stráží v rozpočtových organizacích (reg. v částce 14/1961 Sb.);

2. výnos ministerstva financí ze dne 12. března 1964 č. j. 162/15 799/64 o platové úpravě hlídačů a vrátných v systemizovaných rozpočtových organizacích;

3. výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 9. února 1961 č. 8 o mzdových podmínkách členů závodních stráží (reg. v částce 15/1967 Sb.);

4. výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 9. února 1961 č. 9 o úpravě odměňování hlídačů a vrátných (reg. v částce 15/1967 Sb.);

5. výnos ministra národní obrany ze dne 6. března 1961 č. j. 31 405-FS-1961 o mzdových podmínkách členů závodních stráží (reg. v částce 33/1963 Sb.);

6. výnos ministra národní obrany ze dne 24. března 1961 č. j. 31 732-FS-1961 o mzdových podmínkách příslušníků závodních požárních útvarů a požárníků z povolání v závodních požárních sborech (reg. v částce 33/1963 Sb.);

7. výnos ministra národní obrany ze dne 29. června 1961 č. j. 33 462-FS-1961 o úpravě odměňování hlídačů a vrátných (reg. v částce 33/1963 Sb.);

8. výnos ministra školství a kultury ze dne 25. března 1961 č. j. 6381/61-E I/2 o úpravě odměňování hlídačů a vrátných (reg. v částce 23/1961 Sb.);

9. výnos ministra školství a kultury ze dne 13. dubna 1961 č. j. 6380/61-E I/2 o mzdových podmínkách členů závodních stráží (reg. v částce 23/1961 Sb.);

10. výnos předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 31. července 1961 č. 7233/61-13-352 o mzdových podmínkách členů závodních stráží (reg. v částce 47/1967 Sb.);

11. výnos předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 31. července 1961 č. 8116/61-13-352 o úpravě odměňování hlídačů a vrátných (reg. v částce 47/1967 Sb.);

12. výnos ministra vnitra ze dne 27. listopadu 1961 o mzdové úpravě členů závodní stráže v resortu ministerstva vnitra (reg. v částce 72/1961 Sb.);

13. výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 18. července 1961 poř. č. 85/1961 Věstníku ministerstva zemědělství o úpravě odměňování hlídačů a vrátných (reg. v částce 47/1967 Sb.);

14. výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 18. července 1961 poř. č. 86/1961 Věstníku ministerstva zemědělství o mzdových podmínkách členů závodních stráží (reg. v částce 47/1967 Sb.);

15. výnos ministerstva chemického průmyslu ze dne 24. listopadu 1966 č. 33

I. o mzdových podmínkách příslušníků závodních požárních útvarů a požárníků z povolání v závodních požárních sborech, členů závodních stráží, hlídačů a vrátných,

II. o mzdových podmínkách členů požárních hlídek vykonávaných dobrovolnými požárníky (reg. v částce 45/1966 Sb.);

16. výnos ministerstva hornictví č. 5 ze dne 1. dubna 1967 č. j. 42.3/772/67 o úpravě některých mzdových podmínek členů závodních stráží, hlídačů a vrátných (reg. v částce 17/1967 Sb.);

17. výnos ministerstva hornictví č. 7 ze dne 1. dubna 1967 č. j. 42.3/774/67 o úpravě některých mzdových podmínek příslušníků závodních požárních útvarů a požárníků z povolání v závodních požárních sborech a členů požárních hlídek vykonávaných dobrovolnými požárníky (reg. v částce 17/1967 Sb.);

18. výnos Ústřední správy energetiky ze dne 14. dubna 1967 č. 2 o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů a vrátných, závodních požárníků z povolání v závodních požárních sborech a členů požárních hlídek vykonávaných dobrovolnými požárníky (reg. v částce 24/1967 Sb.);

19. výnos ministerstva stavebnictví ze dne 2. června 1967 č. 5 o úpravě mzdových podmínek hlídačů a vrátných, členů závodních stráží, příslušníků závodních požárních útvarů a požárníků z povolání v závodních požárních sborech (reg. v částce 29/1967 Sb.);

20. výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ze dne 28. června 1967 č. j. 27 319/PM/67 o úpravě mzdových podmínek hlídačů, vrátných a členů závodních stráží v organizacích v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství (reg. v částce 26/1967 Sb.);

21. výnos ministerstva dopravy ze dne 12. prosince 1967 č. j. 21 998/1967-21/3 o úpravě mzdových podmínek příslušníků závodní požární ochrany v oboru civilního letectví a vodní dopravy (reg. v částce 7/1968 Sb.);

22. výnos ministerstva dopravy ze dne 24. ledna 1968 č. j. 27 882/67-21/3 o úpravě mzdových podmínek členů závodních stráží, hlídačů a vrátných (reg. v částce 7/1968 Sb.).

(3) Do doby než bude zavedena úprava mzdových podmínek podle § 14 odst. 2, postupuje se podle dosavadních předpisů.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží hlídačů a vrátných.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 209/74-03, pozbývá platností vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráži, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974, čj. 7419/1974-PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných.

V národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. srpna 1974 č. 4050/1974, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných. Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos č. 1 ze dne 30. června 1976 č. j. SP-100/76, pozbývají dnem jeho účinnosti platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. srpna 1976 č. j. 2778/1976 PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká závodních stráží, hlídačů a vrátných.

Pro příslušníky závodních jednotek požární ochrany pozbývají platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráži, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany.

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 vztahuje, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráži, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos čj. 2952/77 ze dne 15. července 1977, pozbývá platnosti vyhláška č. 103/1969 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráži, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráži, hlídačů a vrátných.


Ministr: Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 83 zákoníku práce, vyhláška č. 63/1968 Sb.

**) Tarifní kvalifikační katalog průběžných povolání vydala Státní mzdová komise.

*) Viz směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 31. března 1967 č. j. PM 612, o poskytování příplatku za práci ve zdraví škodlivém prostředí pracovníkům zdravotnických zařízení a některých rozpočtových organizací.

**) Směrnice Státní komise pro finance, ceny a mzdy ze dne 14. srpna 1967 pro odměňování zdravotně vysoce rizikových prací při použití izolačních dýchacích přístrojů (reg. v částce 34/1967 Sb.).

*) § 275 zákoníku práce, § 30 až 33 vl. nař. č. 66/1965 Sb., § 2 a 3 vyhl. č. 84/1966 Sb.


Příloha

A. KATALOG FUNKCÍ A MZDOVÉ TARIFY

I. pro odměňování závodních stráží Kčs/měsíčně
velitel závodní stráže nad 10 členů1 150-1 500
zástupce velitele závodní stráže nad 10 členů a velitel do 10 členů1 070-1 400
strážný1 000-1 300
II. pro odměňování hlídačů
tarifní třída 2 750-910
tarifní třída 3 850-1 020
III. pro odměňování vrátných 850-1 020
IV. pro odměňování požárníků z povoláníKčs/měs.vzdělánípočet let
praxe
1. velitel jednotky s počtem pracovníků 31 a více 1 300-1 830ÚSO10
2. velitel jednotky s počtem pracovníků 20 až 301 240-1 730Z+DS8
3. zástupce velitele jednotky s počtem pracovníků 31 a více 1 240-1 730Z+DS8
4. náčelník preventivní služby v jednotce s počtem pracovníků 31 a více1 240-1 730Z+DS8
5. velitel jednotky s počtem pracovníků méně než 201 220-1 700Z+DS8
6. velitel čety u jednotky s počtem pracovníků 31a více1 220-1 700K8
7. technik požární ochrany1 220-1 660Z5
8. velitel družstva1 220-1 660Z5
9. zástupce velitele družstva1 170-1 590Z4
10. pomocný technik požární ochrany1 170-1 590vyučen5
11. starší požárník1 070-1 500Z3
12. požárník960-1 360Z-

Vysvětlivky:

ÚSO = úplné střední odborné vzdělání technického směru

Z = základní vzdělání

DS = dvouleté základní dálkové studium při střední odborné škole

PO ministerstva vnitra

K = 6měsíční kurs pro velitelské kádry při střední odborné

škole PO ministerstva vnitra

B. MZDOVÉ TARIFY PRO ODMĚŇOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁVODNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Kčs za hodinu
za požární pohotovost, během níž pracovník trvale nekontroluje svěřené objekty a je
pouze připraven v případě potřeby k zásahu
2,60-3,50
za hlídkovou činnost, při níž pracovník trvale obchází objekty a kontroluje požárně
nebezpečná místa
4,30-5,80
za práce při hasebním nebo jiném zásahu, při ošetřování protipožárního zařízení
a při výcviku
5,20-7,30
Přesunout nahoru