Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957

Částka 4/1968
Platnost od 20.01.1968
Účinnost od 08.04.1957
Zrušeno k 07.06.1973 (22/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. prosince 1967

o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957

Platnost Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou, podepsané v Ulánbátaru dne 8. dubna 1957, byla výměnou nót, která se uskutečnila dne 5. května 1967, prodloužena do dne 8. dubna 1972. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

David v. r.

DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou

Vláda Československé republiky a Rada ministrů Mongolské lidové republiky ve snaze upevnit přátelské vztahy mezi národy obou zemí a prohlubovat mezi nimi spolupráci vzájemným poznáním kultury, umění, vědy, školství, osvěty, tělovýchovy a sportu, rozhodly se uzavřít tuto dohodu o kulturní spolupráci a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky - ministra zahraničních věcí Československé republiky Václava Davida,

Rada ministrů Mongolské lidové republiky - ministra kultury Mongolské lidové republiky Sandagijn Sosorbarama,

kteří po výměně plných mocí, které byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:

Článek 1

Obě smluvní strany budou napomáhat rozvoji a upevňování přímé spolupráce mezi kulturními, vědeckými a osvětovými institucemi, školami, tělovýchovnými a sportovními organizacemi obou zemí.

Článek 2

Obě smluvní strany budou seznamovat nejširší vrstvy obyvatelstva své země s kulturním bohatstvím a dosaženými výsledky v nejrůznějších odvětvích života a práce národů druhé země. Za tím účelem budou podporovat:

a) úzkou spolupráci vědeckých pracovníků, profesorů, učitelů, školských a tělovýchovných pracovníků,

b) výměnu studentů ke studiu na vysokých školách a odborných školách a na výrobní nebo jinou odbornou praxi,

c) studium mongolského jazyka v Československé republice a českého a slovenského jazyka v Mongolské lidové republice vzájemnou výměnou lektorů,

d) pořádání přednášek o jazyce, literatuře a jiných otázkách kultury a vědy druhé země,

e) výměnu a překládání vědecké a studijní literatury, metodických materiálů a výměnu odborných filmů pro studijní účely.

Článek 3

K vzájemnému poznání kulturního bohatství národů obou zemí přispějí obě smluvní strany podporou:

a) vzájemných návštěv spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarníků, divadelních pracovníků a umělců,

b) vzájemných zájezdů sólistů, dirigentů, uměleckých skupin, souborů divadel,

c) vydávání překladů literárních děl, reprodukcí děl výtvarného umění, publikací o životě a kultuře národů druhé země,

d) pořádání uměleckých a vědecko-populárních výstav,

e) spolupráce mezi tělovýchovnými organizacemi a vysílání sportovců na mezinárodní podniky obou zemí.

Článek 4

Z účelem co nejbližšího seznámení se životem a prací lidu obou zemí budou obě smluvní strany podporovat spolupráci tiskových agentur, novinářských organizací, kinematografií, rozhlasů a vzájemnou návštěvu novinářů a tiskových pracovníků.

Článek 5

K plnění závazků vyplývajících z této dohody určí obě smluvní strany diplomatickou cestou zástupce, kteří společně vypracují plán kulturní spolupráce vždy na dobu jednoho roku. Plán podléhá schválení obou smluvních stran. Náklady spojené s jednáním o vypracování ročního plánu kulturní spolupráce hradí ta strana, na jejímž území se jednání uskuteční.

Článek 6

Finanční otázky, spojené s prováděním akcí kulturní spolupráce podle této dohody, budou řešeny na základě vzájemnosti současně s vypracováním ročního pracovního plánu kulturní spolupráce.

Článek 7

Dříve uzavřené dohody mezi jednotlivými resorty, institucemi, nebo organizacemi obou zemí zůstávají v platnosti, pokud neodporují ustanovení této dohody.

Článek 8

Dohoda se uzavírá na dobu 5 let s tím, že neoznámí-li jedna ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím této lhůty své přání ji zrušit, zůstává dohoda v platnosti dalších pět let.

Článek 9

Tato dohoda nabude platnosti dnem podpisu. Na důkaz toho zmocněnci obou stran tuto dohodu podepsali a připojili k ní své pečetě.

Sepsáno v Ulánbátaru dne 8. dubna 1957 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a mongolském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky: V. David v. r.

Za Radu ministrů Mongolské lidové republiky: S. Sosorbaram v. r.

Přesunout nahoru