Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka 1/1968
Platnost od 11.01.1968
Účinnost od 04.10.1967
Zrušeno k 24.06.2001 (56/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. listopadu 1967

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Dne 17. května 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. října 1967.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

David v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie přejíce si, aby přátelství mezi oběma státy bylo posíleno i spoluprací celních orgánů, a majíce na zřeteli, že zvýšený turistický ruch, vyplývající zvláště z tradičního turistického styku mezi oběma spřátelenými státy, jakož i neustále se zvyšující objem vyměňování zboží vyžadují provést opatření, jimiž bude ve vzájemném styku usnadněno celní řízení, dohodly se takto:

Článek 1

Celní správy smluvních stran budou vzájemně spolupracovat způsobem a za podmínek předvídaných v této dohodě, poskytujíce si vzájemně pomoc při sjednocování a zjednodušování celního projednávání v přepravním styku mezi oběma státy.

Článek 2

Ve smyslu této dohody se rozumí:

a) pod pojmem "celní předpisy" - soubor zákonných a ostatních předpisů, týkajících se dovozu, vývozu a průvozu zboží, dovozu nebo vývozu platebních prostředků, zákazů, omezení nebo způsobu jejich kontroly;

b) pod pojmem "celní správy" - správy, které jsou odpovědné za plnění ustanovení předvídaných v této dohodě;

c) pod pojmem "celní orgány" - orgány, které jsou pověřeny prováděním celní a devizové kontroly.

Článek 3

Celní správy smluvních stran v rámci spolupráce:

a) uzavírají zvláštní ujednání ke sjednocení praxe při plnění mezinárodních dohod nebo ke sjednocení celního řízení upraveného předpisy smluvních stran;

b) vyměňují si zkušenosti z práce celních správ, z oblasti organizace celní služby, školení a výchovy kádrů, uplatňování a využívání technických vymožeností, stavební činnosti a jiných oblastí společného zájmu;

c) vzájemně se seznamují s informacemi týkajícími se vědeckovýzkumné práce v oboru celnictví;

d) vzájemně si vyměňují odbornou literaturu, celní předpisy a jiné tištěné publikace v jazyce země, která je vydává.

Článek 4

1. Celní orgány jedné smluvní strany uznávají celní závěry přiložené celními orgány druhé smluvní strany, pokud jejich vlastní kontrolní opatření nevyžadují jejich sejmutí; rovněž uznávají potvrzení, otisky a pečetě.

2. Celní orgány obou smluvních stran uznávají vzájemně úřední značky, označující na dopravních prostředcích a dopravních zařízeních jejich obsah, nosnost, váhu a jiné údaje pokud jejich vlastní kontrolní opatření nevyžadují jejich prověření.

Článek 5

1. Celní správy smluvních stran se vzájemně informují:

a) o druzích zboží, které jsou známé jako předmět narušování celních předpisů při dovozu, vývozu nebo průvozu;

b) o nových prostředcích a metodách narušování celních předpisů;

c) o dopravních prostředcích, o kterých se předpokládá, že slouží k podloudným přepravám;

d) o osobách, které se dopustily podloudnictví.

2. Informace uvedené v odst. 1 tohoto článku mají služební charakter a budou používány výlučně pro plnění této dohody.

Článek 6

1. V otázkách týkajících se spolupráce a vzájemné pomoci podle této dohody jednají spolu celní správy smluvních stran přímo.

2. Celní správy smluvních stran budou konat podle potřeby společné porady za účelem výměny zkušeností a provádění spolupráce a vzájemné pomoci podle této dohody střídavě na území obou smluvních stran.

Článek 7

1. K provádění ustanovení této dohody může být vytvořena Smíšená československo-jugoslávská celní komise (dále jen komise).

2. Komise bude se scházet podle potřeby střídavě na území obou smluvních stran.

Článek 8

1. Tato dohoda vyžaduje schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, nebude-li rok před uplynutím právě probíhající pětileté lhůty jednou ze smluvních stran písemně vypovězena.

Dáno v Praze dne 17. května 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a srbochorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Saur v. r.

Za vládu Socialistické federativní republiky Jugoslávie: Džokanovič v. r.

Přesunout nahoru