Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c48/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 48/1967
Platnost od 30.12.1967
Účinnost od 01.07.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministr těžkého průmyslu

v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu vydal:

1. Výnos ministra č. 3/67 ze dne 3. května 1967 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu.

Výnos upravuje mzdové podmínky dělníků v hospodářských organizacích včetně organizací odvětví těžkého průmyslu, které jsou řízeny národními výbory a v poloprovozních nebo výrobních zařízeních výzkumné a vývojové základny rozpočtových organizací.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1967. Tímto dnem se zrušují všechny předpisy býv. ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, ministerstva těžkého strojírenství a ministerstva všeobecného strojírenství o odměňování dělníků.

Výnos byl rozeslán všem organizacím ministerstva těžkého průmyslu. Nahlédnout do něho lze v odboru ekonomiky práce těchto organizací a ministerstva těžkého průmyslu.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti:

1. Výnos č. 3/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 3. 5. 1967 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 48/1967 Sb.).

2. Výnos ministra č. 4/67 ze dne 1. června 1967 o odměňování řidičů a závozníků. Výnosem se stanoví, že odměňování řidičů a závozníků silničních motorových vozidel hospodářských a rozpočtových organizací v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu vč. hospodářských organizací odvětví těžkého průmyslu, které jsou řízeny národními výbory, se řídí vyhláškou č. 42/1962 Sb. ve znění vyhlášky č. 23/1967 Sb., o úpravě mzdových podmínek řidičů motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů s odchylkami a doplňky podle dalších ustanovení tohoto výnosu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1967.

Tímto dnem se zrušují předpisy býv. ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, ministerstva těžkého strojírenství a ministerstva všeobecného strojírenství o odměňování řidičů a závozníků.

Výnos byl rozeslán všem organizacím ministerstva těžkého průmyslu. Nahlédnout do něho lze v odboru ekonomiky práce těchto organizací a ministerstva těžkého průmyslu.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti:

2. Výnos č. 4/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 1. června 1967 o odměňování řidičů a závozníků (reg. v částce 48/1967 Sb.).

3. Výnos ministra č. 5/67 ze dne 20. června 1967 o úpravě odměňování pracovníků strojních početních stanic v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu.

Tímto výnosem se upravuje odměňování provozních a technických pracovníků strojních početních stanic organizací v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu a jejich zařízení včetně hospodářských organizací odvětví těžkého průmyslu, které jsou řízeny národními výbory.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1967.

Tímto dnem se zrušují předpisy býv. ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, ministerstva těžkého strojírenství a ministerstva všeobecného strojírenství o odměňování pracovníků strojních početních stanic a pro pracovníky, na které se výnos vztahuje, pozbyly platnosti předpisy bývalého ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, ministerstva těžkého strojírenství a ministerstva všeobecného strojírenství o nástupních platech absolventů škol.

Výnos byl rozeslán všem organizacím ministerstva těžkého průmyslu. Nahlédnout do něho lze v odboru ekonomiky práce těchto organizací a ministerstva těžkého průmyslu.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 2/1973 z 7. 6. 1973, pozbývá platnosti:

10. výnos č. 5 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 20. 6. 1967 o úpravě odměňování pracovníků strojních početních stanic v organizacích v oboru působnosti MTP (reg. v částce 48/1967 Sb.);

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti:

3. Výnos č. 5/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 20. června 1967 o úpravě odměňování pracovníků strojních početních stanic v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 48/1967 Sb.).

4. Výnos ministra č. 6/67 ze dne 13. června 1967 o pracovní pohotovosti.

Výnos se vztahuje na pracovníky hospodářských a rozpočtových organizací v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu a na pracovníky hospodářských organizací odvětví těžkého průmyslu, řízených národními výbory.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1967.

Výnos byl otištěn ve Zpravodaji ministerstva těžkého průmyslu č. 7/1967 ze dne 22. 7. 1967 a lze do něho nahlédnout v odboru ekonomiky práce ministerstva těžkého průmyslu.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti:

12. § 3 odst. 1 a 2 výnosu č. 6/1967 ministra těžkého průmyslu o nařizovaní a odměňování pracovní pohotovosti (reg. v částce 48/1967 Sb.).

Nabytím účinnosti výnosu č. 3/1981 se zrušují § 3 a 4 výnosu ministra těžkého průmyslu č. 6/1967 ze dne 13. června 1967 o pracovní pohotovosti (reg. v částce 48/1967 Sb.).

5. Výnos ministra č. 2/67 ze dne 28. března 1967 o odměňování dělníků při zkušebním ověřování nových prvků mzdové soustavy ve vybraných podnicích hutního průmyslu.

Tímto výnosem se upravují mzdové podmínky dělníků při zkušebním ověřování nových prvků mzdové soustavy v podnicích:

- Nová huť Klementa Gottwalda

- Východoslovenské železárny

- Třinecké železárny Velké řijnové socialistické revoluce, provoz železniční dopravy a provoz údržby oceláren.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1967. Tímto dnem se zrušují:

- výnos ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7/64 o mzdových podmínkách dělníků při zkušebním ověřování nové mzdové soustavy,

- směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7270-64, pro zavádění ověřování mzdových podmínek podle výnosu č. 7/64 v provozu válcovny plechu za studena včetně inspekční údržby národního podniku Východoslovenské železárny,

- směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7271-64 pro zavádění ověřování mzdových podmínek podle výnosu ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7/64 v provozech oblasti ocelárna Nová huť Klementa Gottwalda,

- směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7272-64 pro zavádění ověřování mzdových podmínek podle výnosu ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7/64 v železniční dopravě a její údržbě v národním podniku Třinecké železárny Velké říjnové socialistické revoluce,

- směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7273-64 pro zavádění ověřování mzdových podmínek podle výnosu ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7/64 ve strojní a elektroúdržbě oceláren národního podniku Třinecké železárny Velké říjnové socialsitické revoluce,

- směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7274-65 o zavádění zkušebního ověřování mzdových podmínek podle výnosu ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 7/64 v provozech oblasti vysoké pece Východoslovenských železáren.

Pro dělníky, na něž se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti:

- výnos ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů a ministerstva paliv č. 11/59 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných na koksovnách,

- výnos ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 2/60 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů,

- výnos č. 7/60 o zvýhodnění práce v nočních směnách,

- směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 242/7201-60 pro používání tarifního kvalifikačního katalogu a přiznávání kvalifikačních tříd,

- směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 242/7480-60, kterými se upravují podmínky pro poskytování příplatků za práci ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí,

- výnos ministerstva těžkého průmyslu č. 6/66 o přiznávání osobných platů pracovníkům v organizacích ministerstva těžkého průmyslu,

- odvětvový tarifní kvalifikační katalog hutního průmyslu HP 0 až 9.

Výnos byl zaslán organizacím, na které se vztahuje a je k nahlédnutí u nich a v odboru ekonomiky práce ministerstva těžkého průmyslu.

Přesunout nahoru