Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c45/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 45/1967
Platnost od 21.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní statistický úřad vydal

1. v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 45 zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci a podle § 8 zák. opatření předs. Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů výnos o zavedení a využívání Jednotného číselníku organizací v ČSSR (čj. 51 537/67 ze dne 20. července 1967)

Výnosem byl zaveden jednak jednotný číselník organizací v ČSSR, kterým se celostátně upravují číselné znaky a slovní zkratky ministerstev a ostatních ústředních orgánů a společenských organizací a jednak číselné znaky krajských a okresních národních výborů a vybraných socialistických organizací. Výnos stanoví, v kterých případech jsou socialistické organizace povinny číselníku používat a v kterých případech je jeho používání účelné. Ukládá povinnost ministerstvům, ostatním ústředním orgánům, společenským organizacím a krajským národním výborům běžně oznamovat Státnímu statistickému úřadu všechny organizační změny číselníku se dotýkající.

Výnosem byly zrušeny všechny dosavadní číselníky používané k účelům tímto výnosem stanoveným a rovněž i výnos býv. ÚKLKS čj. 30 391/1966 ze dne 13. 1. 1966 (Věstník ÚKLKS, částka 2/1966), jímž byl vydán Seznam zkratek vrcholných orgánů pro účely statistických údajů.

Výnos nabývá platnosti dnem 1. ledna 1968, byl uveřejněn ve Zpravodaji Státního statistického úřadu, částka 9/1967. Lze do něj nahlédnout ve Státním statistickém úřadu a v jeho krajských a okresních odděleních.

Jednotný číselník organizací v ČSSR vydal Státní statistický úřad v r. 1967 jako publikaci v n. p. Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, Praha.

Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem vydal pod čj. 23 566/1971 ze dne 31. prosince 1971 výnos, jímž se upravuje jednotné číselné označení městských obvodů hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy. Tímto výnosem se mění doplňkové znaky jednotného číselného označeni správního území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy užité k vyjádření sídla organizací podle jednotného číselníku organizací v ČSSR (Zpravodaj SŠÚ, částka 9/1967, registrovaný v částce 45/1967 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1972 a ruší se jím doplňkové znaky jednotného číselného označení městských obvodů hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, používané podle dosavadních předpisů.

Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem vydal pod čj. 23 263/71 ze dne 1. prosince 1971 výnos, jimž se mění jednotné číselné označení správních území hl. m. Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně. Tímto výnosem se mění doplňkové znaky jednotného číselného označení správních území užité k vyjádření sídla organizací podle jednotného číselníku organizací v ČSSR (Zpravodaj SSÚ, částka 9/1967, registrovaný v částce 45/1967 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 14. ledna 1972 a ruší se jím doplňkové znaky jednotného číselného označení za správní území hl. m. Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně, používané podle dosavadních předpisů.

2. Po dohodě s ministerstvem vnitra a ministerstvem vnitřního obchodu podle § 45 zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci a podle § 8 zák. opatření předs. Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů směrnice pro statistiku stěhování obyvatelstva (čj. 53 772/67 ze dne 1. září 1967).

Směrnice upravují povinnost občanů, orgánů okresních (krajských) oddělení pasů a víz a Čedoku - Československé dopravní kanceláře vyplňovat příslušné statistické záznamy a povinnosti místních (městských, obvodních) národních výborů, resp. ohlašoven Veřejné bezpečenosti při jejich zasílání okresním oddělením Státního statistického úřadu.

Směrnice nabývají platnosti dnem 1. ledna 1968, byly uveřejněny ve Zpravodaji Státního statistického úřadu, částka 10/1967. Lze do nich nahlédnout ve Státním statistickém úřadu a v jeho krajských a okresních odděleních.

3. Podle § 15 a 16 vl. nař. č. 96/1966 Sb., o jednotných kalkulačních zásadách a podle § 8 zák. opatření předs. Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů výnos, kterým se stanoví oborový kalkulační vzorec pro projektové (průzkumné) práce (čj. 52 440/67 ze dne 16. 6. 1967).

Výnosem byl stanoven závazný odborový kalkulační vzorec, jehož jsou povinny používat socialistické organizace vykonávající projektové (průzkumné) práce při sestavování kalkulací ceny výkonů projektových (průzkumných) prací.

Výnos byl zveřejněn v Ústředním věstníku, částka 13 ze dne 31. října 1967 pod poř. č. 28; nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 31. října 1967. Ruší se jím opatření Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. 32 692/66 ze dne 21. března 1966, jímž byl stanoven jednotný kalkulační vzorec pro projektové práce.

4. Podle § 19 odst. 2 vl. nař. č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci, ve znění čl. I vl. nař. 81/1965 Sb., o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad a podle § 8 zák. opatření předs. Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů směrnice pro oceňování nedokončených projektových (průzkumných) prací (čj. 52 256/67 ze dne 12. 7. 1967).

Směrnice stanoví jakým způsobem se v účetnictví oceňují nedokončené projektové (průzkumné) práce a jsou závazné pro všechny socialistické organizace vykonávající projektové (průzkumné) práce.

Směrnice byly zveřejněny v Ústředním věstníku, částka 13 ze dne 31. října 1967 pod poř. č. 29 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1968; organizace však mohou nového způsobu oceňování podle směrnic použít již v roce 1967.

5. V dohodě s ministerstvem dopravy a zúčastněnými ministerstvy a ost. ústředními orgány podle § 28 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a) zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci a podle § 8 zák. opatření předs. Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů výnos o povinném vedení operativní evidence o výkonech nákladní automobilové dopravy (ze dne 25. září 1967).

Výnos stanoví povinnost pro všechny organizace, provozující nákladní automobilovou dopravu, vést operativní evidenci o výkonech nákladních a speciálních nákladních automobilů, dumpcarů, návěsových tahačů, kolových traktorů, nákladních a speciálních nákladních přívěsů a návěsů, pro něž byla přidělena státní poznávací značka. Současně se stnaoví minimální rozsah této evidence, vydávají se doporučené vzory tiskopisů a stanoví se povinností s vedením této evidence spojené.

Ustanovení tohoto výnosu se nevztahují na vozidla ozbrojených sborů a vozidla požární ochrany.

Výnos byl zveřejněn v Ústředním věstníku, částka 13 ze dne 31. října 1967 pod poř. č. 30 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Přesunout nahoru