Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c42/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1967
Platnost od 12.12.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě s Ústřední radou odborů a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 40 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice čj. PP-260-9. 10. 1967 ze dne 28. října 1967, o poskytování zdravotnických služeb pracujícím na závodech.

Směrnice jsou souborným podrobným předpisem, jímž se provádí zejména § 40 zákona č. 20/1966 Sb. Upravují rozsah a způsob poskytování zdravotnických služeb jak v závodních zdravotnických zařízeních, tak i pro pracující ze závodů, v nichž nejsou tato zařízení zřízena. Stanoví podmínky a postup pro zřizování jednotlivých typů závodních zdravotnických zařízení a vymezují rozsah služeb jimi poskytovaných; blíže vymezují výdaje na provoz závodních zdravotnických zařízení, které hradí organizace podle vyhlášek ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 48/1967 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací, a č. 2/1967, o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Stanoví dále, že organizace hradí z vlastních zdrojů s výjimkou výdajů na léky a na zdrav. materiál veškeré výdaje na zřízení, vybavení a provoz těch závodních zdravotnických zařízení, v nichž nejsou splněny podmínky pro jejich zřízení, stanovené směrnicemi.

Směrnice dále obsahují zásady pro zřizování a provoz zařízení pro první pomoc a lůžkových ošetřoven, které podle § 41 zákona č. 20/1966 Sb. zřizují a provozují podniky, družstva a jiné organizace; blíže vymezují povinnosti organizací v zabezpečování první pomoci zejména při sestavování plánu péče o zraněné (traumatologického plánu).

Přílohu směrnic tvoří normativ pro zřizování a vybavování závodních zdravotnických zařízení a pro stanovení objemu práce lékaře pověřeného péčí o pracující zvlášť určených malých závodů.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1968 a nahrazují ustanovení vyhlášky č. 241/1952 Ú. l. (na Slovensku č. 287/1952 Ú. v.), o zajištění zdravotní péče o pracující na závodech, podle nichž se dosud na základě § 30 vyhl. č. 43/1966 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení přiměřeně postupuje při zřizování a vybavování závodních zdravotnických zařízení. Směrnice jsou uveřejněny v částce 21-22/1967 pod poř. č. 45/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví a lze do nich nahlédnout u krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru