Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c2/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1967
Platnost od 29.01.1967
Účinnost od 06.10.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky vydala:

1. podle § 13 vyhl. ÚKLKS č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví

výnos o označování výrobků hutnictví železa a neželezných kovů podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (čj. 36815/66 ze dne 28. července 1966).

Předpis prodlužuje do 31. prosince 1968 pro obory hutních výrobků a pro obory 311 až 317 jednotné klasifikace průmyslových výrobků, kde číselný znak přesahuje dvanáct míst, platnost výjimky z ustanovení § 3 odst. 1 a §§ 9 a 15 vyhl. ÚKLKS č. 71/1965 Sb., kterou povolila ÚKLKS výnosem čj. 40556/65 ze dne 12. listopadu 1965 Věstníku ÚKLKS

Předpis nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 6. září 1966 a byl uveřejněn v částce 12/1966 Věstníku ÚKLKS;

3. podle § 8 odst. 2 a § 31 odst. 1 vl. nař. č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady) ve znění čl. I vl. nař. č. 81/1965 Sb., o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad

jednotnou účtovou osnovu v národním hospodářství a směrnice k ní a rozšíření platnosti pravidel pro vedení vnitropodnikového účetnictví (výnos ÚKLKS čj. 38000/66 ze dne 28. září 1966).

Předpis obsahuje syntetické účty závazné pro všechny organizace národního hospodářství a směrnice k nim.

Předpis zrušil jednotnou účtovou osnovu a směrnice k ní, tj. část I jednotné účtové osnovy, směrnic k ní a pravidel pro vedení vnitropodnikového účetnictví hospodářských organizací (výnos ÚKLKS čj. 35000/65 z 16. 6. 1965 uveřejněný v částce 11-12/1965 Věstníku ÚKLKS) a všechny ostatní účtové osnovy a směrnice k nim, jakož i všechny předpisy vydané ministerstvem financí a Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky, upravující běžnou účetní evidenci socialistických organizací.

Nedotčeny však zůstávají předpisy o účetní evidenci a evidenci o majetku v malých obcích, jakož i předpisy, upravující evidenci o státních příjmech ústředně spravovaných, vedenou ve finančních odborech okresních (obvodních) národních výborů.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1967; pro stavební bytová družstva, okresní výstavbová družstva a lidová bytová družstva nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Předpis byl uveřejněn v částce 13-14/1966 Věstníku ÚKLKS;

4. podle čl. 3 výnosu Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. 38000/66 ze dne 28. září 1966 o jednotné účtové osnově v národním hospodářství, směrnicích k ní a o rozšíření platnosti pravidel pro vedení vnitropodnikového účetnictví

doplňky k jednotné účtové osnově v národním hospodářství a směrnicím k ní pro rozpočtové organizace (výnos ÚKLKS čj. 38585/66 z 28. 9. 66). Tyto doplňky upravují zvláštnosti používání jednotné účtové osnovy v rozpočtových organizacích.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1967 a byl uveřejněn v částce 13-14/1956 Věstníku ÚKLKS;

5. podle čl. 3 výnosu ÚKLKS čj. 38000/66 ze dne 28. září 1966 o jednotné účtové osnově v národním hospodářství, směrnicích k ní a o rozšíření platnosti pravidel pro vedení vnitropodnikového účetnictví, uveřejněného v částce 13-14/1966 Věstníku ÚKLKS po projednání s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství

směrnice k jednotné účtové osnově v národním hospodářství a pravidla pro vedení vnitropodnikového účetnictví s doplňky pro zemědělské podniky (čj. 38586/66 z 28. září 1966).

Předpis obsahuje jednotnou účtovou osnovu, směrnice a souvztažnosti k jednotlivým účtům a pravidla pro vedení vnitropodnikového účtnictví ve státních zemědělských podnicích, JZD a školních statcích.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1967, byl vydán v prosinci 1966 jako samostatná publikace Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství a je možno do něj nahlédnout u orgánů ÚKLKS, MZLH a výrobních zemědělských správ;

6. podle § 28 odst. 2 písm. b) zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci

základní směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od r. 1967 - 1 Všeob včetně příloh uvedených v Přehledu příloh k základním směrnicím (č. Vk 1458/67 ze dne 12. 10. 1966).

Předpis obsahuje společná ustanovení pro sestavování a předkládání státních statistických výkazů na všech úsecích národního hospodářství a kulturní výstavby a Přehled příloh k základním směrnicím, platných na jednotlivých úsecích národního hospodářství a kulturní výstavby, podle tohoto členění:

označení přílohynázev přílohyplatnost od roku
2PrámVýroba v průmyslu1967
3TechRozvoj vědy a techniky1967
4ProjProjektové práce1967
5IvInvestiční výstavba1967
5/1Iv KIÚInvestiční výstavba krajských investorských útvarů1967
6Iv BytBytová výstavba (doplňky a změny na rok 1967)1966
7StavStavebnictví1967
8/1ZemZemědělská výroba1967
8/2Zem STSČinnost strojních a traktorových stanic1967
8/3Zem NVZemědělská výroba MNV1967
8/4Zem MelZemědělské meliorace1967
9LesLesní hospodářství1967
10Vod hospVodní hospodářství1967
11NákNákup zemědělských vyrobků1967
12/1Dop Žel NVNakládka a vykládka železničních vozů1967
12/2Dop DZZávodová doprava1967
12/3Dop ČSADSilniční doprava ČSAD1967
12/4Dop MěstMěstská doprava
ve znění oběžníku ÚKLKS čj. 39545/66-30 ze dne 8. listopadu 1966
1966
13ODVOdběratelsko-dodavatelské a výrobně-spotřební vztahy1967
14VOVnitřní obchod a veřejné stravování1966
15UbytUbytovací zařízení1966
16MH-VDVýkony a práce v místním hospodářství a ve výrobních družstvech1967
17BytBytové hospodářství1967
18Nem ÚrPracovní neschopnost a úrazovost1966
19SPSStrojní početní stanice a výpočtová střediska1966
20KádrUční (bez JZD)1967
21/1Práce VšeobPracovníci a mzdy1967
21/2Práce PrůmPráce v průmyslu1967
21/3Práce GeoPráce v geologickém průzkumu1967
21/4Práce RozpPráce v rozpočtových organizacích
(doplňky a změny na rok 1967)
1966
21/5Práce STSPráce ve strojních a traktorových stanicích1967
21/6Práce ZemPráce v zemědělských výrobních podnicích1967
21/8Práce LešPráce v lesním hospodářství1967
21/9Práce ČSADPráce v ČSAD1966
21/10Práce VOPráce ve vnitřním obchodě1966
22DosDoosidlování pohraničí1967
23/1Ceny MMaloobchodní ceny zboží a služeb1966
23/2Ceny VVelkoobchodní ceny v průmyslu1967
23/3Ceny NNákupní ceny zemědělských výrobků1967

Přílohy k základním směrnicím obsahují zejména seznam státních statistických výkazů na příslušných úsecích národního hospodářství, vysvětlivky k nim, výklad jejich ukazatelů a cesty a lhůty jejich předkládání vykazujícími jednotkami.

Předpis zrušil:

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - část všeobecná A: č. 1 Všeob,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - část všeobecná B: č. 21/1 Práce Všeob,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části zvláštní: č. 8/1 Zem - zemědělská výroba, č. 8/3 Zem NV - zemědělská výroba MNV, č. 8/4 Zem Mel - zemědělské meliorace, č. 9 Les - lesní hospodářství, č. 10 Vod hosp - vodní hospodářství, č. 11 Nák - nákup zemědělských výrobků, č. 12/5 Dop střed - dopravní střediska,

- doplňky a změny ke směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 - části zvláštní: č. 12/1 Dop žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů, č. 12/2 Dop DZ - závodová doprava, č. 12/3 Dop ČSAD - silniční doprava ČSAD, č. 20 Kádr - učni (bez JZD),

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - části zvláštní: č. 2 Prům - výroba v průmyslu, č. 3 Tech - rozvoj vědy a techniky, č. 4 Proj - projektové práce, č. 5 Iv - investiční výstavba, č. 5/1 Iv KIÚ - investiční výstavba krajských investorských útvarů, č. 7 Stav - stavebnictví, č. 8/2 Zem STS - činnost strojních a traktorových stanic, č. 13 MTZ - MTZ, odbyt a výrobní kooperace, č. 16 MH VD - výkony a práce v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, č. 17 Byt - bytové hospodářství, č. 21/2 Práce Prům - práce v průmyslu, č. 21/3 Práce Geo - práce v geologickém průzkumu, č. 21/5 Práce STS - práce ve strojních traktorových stanicích, č. 21/6 Práce Zem - práce v zemědělských výrobních podnicích, č. 21/7 Práce Nák - práce v zemědělských nákupních podnicích, č. 21/8 Práce Les - práce v lesním hospodářství, č. 22 Dos - doosidlování pohraničí, č. 23/2 Ceny V - velkoobchodní ceny v průmyslu, č. 23/3 Ceny N - nákupní ceny zemědělských výrobků.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1967, byl vydán v Knižnici Ústřední komise lidové kontroly a statistiky "Směrnice a pokyny" a lze do něj nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů.

7. podle § 15 písm. a) vl. nař. 96/1966 Sb., o jednotných kalkulačních zásadách

směrnice ÚKLKS pro sestavování kalkulací ceny výkonů v průmyslové a stavební výrobě (čj. 40911/66 ze dne 17. prosince 1966).

Předpis podrobně vymezuje kalkulační povinnost, typový kalkulační vzorec, způsoby stanovení kalkulačních položek na kalkulační jednici a působnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů na úseku metodiky kalkulací při sestavování kalkulací ceny výkonů v průmyslové a stavební výrobě.

Předpis zrušil pro organizace provádějící kalkulace ceny výkonů podle těchto směrnic ustanovení odst. 6 "kalkulace vlastních nákladů a cen", částky II "Jednotné účtové osnovy, směrnic k ní a pravidel pro vedení vnitropodnikového účetnictví hospodářských organizací" (částka 13-14/65 Věstníku ÚKLKS), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1967 a byl uveřejněn v částce 20-21/1966 Věstníku ÚKLKS.

Přesunout nahoru