Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c12/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1967
Platnost od 17.04.1967
Účinnost od 01.04.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství, lesního a vodního hospodářství podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb. výnos ze dne 20. února 1967 čj.: 27.087/fcm/3/67 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací. Výnos upravuje platové poměry technickohospodářských pracovníků těchto vodohospodářských organizací:

Ředitelství vodních toků, oborový podnik, Praha

Riaditeľstvo vodných tokov, odborový podnik, Bratislava

Krajské, okresní a městské vodohospodářské organizace řízené národními výbory

Vodní zdroje, národní podnik, Praha

Vodné zdroje, národný podnik, Bratislava

Vodohospodářské strojírny, národní podnik.

Ustanovení výnosu se nevztahují na tyto pracovníky, jejichž platové poměry jsou upraveny zvláštními předpisy:

a) na pracovníky strojních početních stanic,

b) na pracovníky závodního stravování.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1967.

Výnosem se zrušují:

- výnos ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 31. 3. 1962 čj.: 62.156/76.4/1962 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků (včetně všech jeho změn a doplňků);

- výnos ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 19. 1. 1962 čj.: 121.422/76.4/62, oddíl II - směrnice pro přiznávání odměn technickohospodářským pracovníkům za pohotovostní službu;

- směrnice pro zařazování funkcí technickohospodářských pracovníků krajských, okresních a městských vodohospodářských organizací řízených národními výbory ze dne 10. 8. 1966 čj.: 39.440/fcm/3/66.

Na pracovníky, uvedené v § 1 odst. 1 se nevztahují:

- výnos ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 23. 1. 1961 čj.: 1132-64.936/1961 o zvýhodnění práce v nočních směnách technickohospodářských pracovníků;

- výnos ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 10. 4. 1964 čj.: 54.731/1964 o opatřeních k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti mistrů, dílovedoucích, stavbyvedoucích a pracovníků jim na roveň postavených;

- směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 14. 7. 1965 čj.: 30.844/1965 pro stanovení nástupních platů absolventů škol.

Výnos byl uveřejněn v plném znění (včetně příloh) ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 3 ze dne 21. února 1967. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství, ve vodohospodářských organizacích řízených národními výbory a v odborech vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV a KNV.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství vydalo výnos ze dne 27. prosince 1967 čj. 62 289/PM/1967, kterým se doplňuje seznam prací vykonávaných ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí ve vodohospodářských organizacích (doplnění výnosu, jehož vydání bylo oznámeno v částce 12/1967 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968. Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství v čísle 11/1967. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství, v odborech vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV a KNV a v organizacích řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství vydalo výnos ze dne 10. července 1968 čj. 12 454/PM/1968, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ze dne 20. února 1967 čj. 27 087/fcm/3/67, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací (reg. v částce 12/1967 Sbírky zákonů). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968. Výnos je uveřejněn ve Zpravodaji MLVH 1968 v částce 7, lze do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství okresních a krajských národních výborů.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 26. března 1969 čj. 13002/911/1968, kterým se mění a doplňují výnosy o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti MLVH ČSR a technickohospodářských pracovníků v některých vodohospodářských organizacích (změna výnosů MLVH registrovaných v částkách 12/1967 Sb., 22/1968 Sb. a 45/1968 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1969 a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR 1969 pod poř. č. 3 (částka 2);

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků vodního hospodářství výnos ze dne 15. července 1970 č. 4868/1970/OSPF-EP, kterým se doplňuje příloha č. 2 výnosu o platových poměrech technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací (reg. v částce 12/1967 Sb.). Uvedeným výnosem se provádějí změny v zařazení do platových tříd některých funkcí u generálního ředitelství Toky, vodárny a kanalizace, Bratislava-Karlova Ves. Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky v částce 7/1970 a lze do něj nahlédnout v ministerstvu lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky a ve všech organizacích lesního a vodního hospodářství. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1970.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo doplněk výnosu o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací - ze dne 21. dubna 1971, čj. 29 200/SB/71 (Věstník MLVH ČSR 1971. poř. č. 8 - částka 5). Doplněk rozšiřuje o některé funkce katalog technickohospodářských funkcí uvedených ve výnosu MLVH ze dne 20. února 1967 čj. 27 087/fcm/3/87 (Zpravodaj MLVH 1967 poř. č. 4) - registrovaném v částce 12/1967 Sb. Doplněk nabyl účinnosti dnem 1. května 1971.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo výnos o výši nástupních platů absolventů vysokých, středních odborných, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol ze dne 7. března 1975 čj. 53 792/1113/OE/75. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1975. Výnosem se zrušuje příloha č. 6 část I výnosu o úpravě platových poměrů THP některých vodohospodářských organizací ze dne 20. února 1967 čj. 27 087/fom/3/67 (reg. v částce 12/1967 Sb.). Výnos je uveřejněn v částce 6/1975 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 6.

Přesunout nahoru