Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c1/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1967
Platnost od 18.01.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední báňský úřad

vydal v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb. směrnice čj. 2200/1966 ze dne 1. dubna 1966 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem s výjimkou povrchových provozů hlubinných dolů (povrchové havarijní směrnice).

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1967 a zrušují se jimi směrnice pro sestavení havarijných plánů v naftovém průmyslu, vydané výnosem Ústředního báňského úřadu čj. 9393/1955 ze dne 5. prosince 1955.

Distribuci vytištěného nákladu směrnic provedlo na základě došlých závazných objednávek Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., Tržiště 9, Praha 1 - Mala Strana. Mimo to je možno do nich nahlédnout u Ústředního báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu, a to smernice Ústredného banského úradu z 1. apríla 1966 č. 2200/1966 pre zostavenie plánu na likvidáciu závažných nehôd pri banskej činnosti vykonávanej povrchovým spôsobom s výnimkou povrchových prevádzok hlbinných baní (povrchové havarijné smernice) (reg. v čiastke 1/1967 Zb.). Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto směrnice Ústředního báňského úřadu č. j. 2200/1966 ze dne 1. dubna 1966 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem s výjimkou povrchových provozů hlubinných dolů (povrchové havarijní směrnice) (reg. v částce 1/1967 Sb.). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 4. 1966 č. j. 2200/66 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem s výjimkou povrchových provozů v hlubinných dolech (povrchové havarijní směrnice), ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987 a výnosu Českého báňského úřadu č. 443/1990 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1, § 6 odst. 3, § 7 odst. 2, § 10, § 13 odst. 5, § 14 odst. 1 a 2 a § 15 se slova "vedoucí závodu" nahrazují slovy "závodní lomu nebo vedoucí pracovník".

2. V § 9 se slova "vedoucí organizace" nahrazují . slovy "závodní lomu nebo vedoucí pracovník".

Přesunout nahoru