Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1967 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů

Částka 36/1967
Platnost od 24.10.1967
Účinnost od 24.10.1967
Zrušeno k 15.05.1990 (170/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 10. října 1967

o úhradě za užívání nebytových prostorů

Ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 odst. b) zák. opatření č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, ve znění § 6 odst. 2 zák. č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů a v souladu s § 34 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška upravuje úhradu za užívání nebytových prostorů *) v budovách ve vlastnictví nebo správě socialistických organizací a v domech v soukromém vlastnictví, **) jakož i bytových prostorů používaných k nebytovým účelům.

(2) Na nebytové prostory a byty užívané k nebytovým účelům v rodinných domcích v osobním vlastnictví a v domech s byty, popřípadě nebytovými prostory v osobním vlastnictví se vztahuje pouze v případech uvedených v § 10 a 11.

(3) Vyhláška se nevztahuje na úhradu za užívání nebytových prostorů

- s nimiž hospodaří podle svého statutu Správa služeb diplomatickému sboru. Pro stanovení úhrady mezi vlastníkem (správcem) nebytových prostorů a Správou služeb diplomatickému sboru platí však ustanovení vyhlášky v plném rozsahu;

- v domech stavebních bytových družstev zřízených po r. 1958, pokud těchto prostorů užívají členové družstva a družstevní nebo jiné organizace, které na jejich vybudování poskytly finanční prostředky podle vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní výstavbě a výstavbě rodinných domků; ***)

- které byly dány bezplatně do trvalého užívání; ****)

- které v objektech zařízení staveniště poskytuje investor pro účely tohoto zařízení;

- které jsou určeny k přechodnému užívání a cena za užívání je určena podle zvláštních cenových předpisů *****) nebo podle dohody;

- u nichž se organizace dohodnou o výši úhrady za užívání jinak.

§ 2

Stanovení úhrady

(1) Roční úhradu za užívání nebytového prostoru stanoví vlastník (správce) domu

- násobkem podlahové plochy a příslušné sazby za 1 m2 (§ 3 odst. 1 a 2),

- zvýšením nebo snížením sazby se zřetelem k jeho kvalitě (§ 4 a 5).

(2) V úhradě za užívání nebytového prostoru je zahrnuta úhrada za úklid a osvětlení společných prostorů v domě, čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump. Není v ní zahrnuta úhrada za ústřední (dálkové) vytápění, *) vodné a stočné,**) úhrada za užívání prádelen a náklady spojené s pojištěním majetku. Při větší potřebě nádob na smetí (nad 5 ks) může vlastník (správce) domu od uživatele požadovat příslušnou výši nákladů navíc.

§ 3

Sazby za podlahovou plochu nebytového prostoru

(1) Roční sazby za 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru činí:

 
- u restaurací, kaváren a obchodních místností v jednoúčelových zařízeních   Kčs 123,-
- u restauračních, kavárenských a jiných odbytových místností veřejného stravování, ubytování, obchodních místností a
  provozoven služeb ve víceúčelových zařízeních   
Kčs 96,-
- u kin, kulturních sálů a společenských místností   Kčs 120,-
- u kanceláří, počet. stanic, laboratoří, zdravotnických středisek, jeslí, mateřských školek a podobných zařízení   Kčs 110,-
- u garáží, archivů a skladů   Kčs 70,-
- u dílen a jiných provozoven   Kčs 95,-
- u spojových provozoven   Kčs 84,-
- u ostatních nebytových prostorů (provizoria)   Kčs 50,-

(2) U výstavních síní se roční sazby za 1 m2 podlahové plochy stanoví dohodou mezi vlastníkem (správcem) domu a uživatelem podle jejich vybavení ve výši 25 - 65 Kčs/m2. Ustanovení § 4 a 5 se nepoužije.

(3) U ateliérů a pracoven členů Svazu čs. výtvarných umělců se stanoví úhrada podle předpisů o úhradě za užívání bytu. *) Ustanovení § 4-6 se nepoužije.

(4) Do podlahové plochy nebytového prostoru se započítává plocha hlavních místností i příslušenství , dále plocha zabraná kamny nebo jiným zařízením pro vytápění, plocha vnitřního schodiště, plocha arkýřů a výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 2 m vysoké a 0,3 m hluboké a plocha zabraná jiným zařízením, např. chladírenskými pulty apod.; nezapočítává se však plocha okenních a dveřních ústupků a plocha zabraná nábytkem vestavěným ve zdi. Jestliže má nebytový prostor zkosený strop pod 2 m nad podlahou, počítá se jeho podlahová plocha jen čtyřmi pětinami. Plocha ochozů v sálech, vnitřních i vnějších použitelných balkónů, lodžií a plocha vybudovaná v meziprostoru se započítává jednou polovinou. Společné prostory (chodby, schodiště a půdy) se nezapočítávají. Výměra úhrnu podlahové plochy se zaokrouhluje na celé m2 (do 0,5 m2 včetně směrem dolů, nad 0,5 m2 směrem nahoru).

(5) Jestliže jeden uživatel užívá několika místností, pro které platí různé sazby, vypočte se úhrada za každou místnost zvlášť podle příslušné sazby.

§ 4

Snížení úhrady

(1) Úhrada stanovená podle § 2, odst. 1 se sníží

- o Kčs 4,- za m2 ročně, jestliže si uživatel nebytového prostoru sám obstarává služby uvedené v § 2 odst. 2,

- až o 30 %, jestliže je nebytový prostor podřadné kvality (např. bez vodovodu, splachovacího WC, vlhký apod.).

(2) Jestliže uživatel provedl se souhlasem vlastníka (správce) objektu vlastním nákladem úpravy, které zvýší jeho kvalitu, sníží se úhrada tak, aby se uživateli zajistila návratnost vložených nákladů.

§ 5

Zvýšení úhrady

(1) Úhrada za užívání nebytového prostoru stanovená podle § 2 odst. 1 a příp. snížená podle § 4 se zvýší

- o 15 %, jde-li o nebytový prostor s ústředním (dálkovým) vytápěním,

- až o 100 %, jde-li o byt užívaný k jiným účelům než k bydlení *) s výjimkou kulturních sálů, mateřských školek, jeslí a jiných zdravotnických, sociálních a tělovýchovných zařízení.

(2) Je-li dům mimořádně kvalitní (např. vybavený klimatizačním zařízením, osobním nebo nákladním výtahem, chladírenskými boxy nebo jiným zařízením, obložením stěn travertinem, mramorem apod., u skladů vlečkou, paletizací, rampou atd.), může vlastník (správce) objektu zvýšit úhradu (§ 2 odst. 1) popř. sníženou podle § 4, až o 40 %.

(3) Zvýšení s e neprovede, jestliže toto vybavení provede uživatel se souhlasem vlastníka zcela vlastním nákladem.

§ 6

Místní (městský) národní výbor může v odůvodněných případech stanovit pro určitá místa nebo obvody snížení i zvýšení úhrady (§ 4 a 5) odchylně.

§ 7

(1) Místní (městský) národní výbor může stanovit pro některé části obce, některé druhy objektů nebo jednotlivé objekty zvýšení úhrady (§ 2 odst. 1) s přihlédnutím k výhodnosti polohy nebytového prostoru v obci.

(2) Za tím účelem se obce rozdělují do 3 kategorií:

 
I. kategorie:    města nad 200 000 obyvatel,
II. kategorie:    ostatní města nad 50 000 obyvatel a města a obce, které určí příslušný krajský národní výbor,
III. kategorie:    zbývající města a obce.

(3) Zvýšení v jednotlivých kategoriích činí nejvýše až

 
      I.     II.     III.
- u restaurací a kaváren     300 %     100 %     50 %
- u ostatní obchodní sítě     200 %     100 %     40 %
- u kanceláří, dílen skladů a garáží     100 %     50 %     30 %

(4) Jestliže obchodní místnosti vhodné pro prodejní činnost jsou používány k jiným účelům a ze společenských důvodů je žádoucí, aby byly určeny pro prodejní činnost obchodních organizací nebo placené služby obyvatelstvu, může úhrada (§ 2 odst. 1) být zvýšena u místností v obcích I. kategorie až o 500 %, v obcích II. kategorie až o 300 %, v obcích III. kategorie až o 100 %.

§ 8

Úhrada za užívání nebytových prostorů v rodinných domcích v osobním vlastnictví a v domech s byty, popřípadě nebytovými prostory v osobním vlastnictví

O výši úhrady za užívání nebytových prostorů v rodinných domcích v osobním vlastnictví a v domech s byty, popř. nebytovými prostory v osobním vlastnictví se dohodnou vlastníci s uživateli nebytových prostorů.

§ 9

Placení úhrady za užívání

(1) Splatnost úhrady za užívání nebytových prostorů se řídí zvláštními předpisy. *)

(2) Úhrada se zaokrouhlí na celé koruny (do 50 hal. včetně směrem dolů, nad 50 hal. směrem nahoru).

§ 10

Spory o výši úhrady

(1) Nedohodnou-li se organizace (vlastník domu) s uživatelem nebytového prostoru o výši úhrady za užívání, určí ji místní národní výbor podle této vyhlášky.

(2) Ustanovení odst. 1 platí i v případě, nedohodnou-li se o úhradě za užívání nebytového prostoru vlastník rodinného domku v osobním vlastnictví, popř. vlastníci domu s byty nebo nebytovými prostory v osobním vlastnictví s uživatelem nebytového prostoru.


Přechodná, společná a zrušovací ustanovení

§ 11

(1) Úhrady podle dřívějších smluv se upraví k 1. 1. 1968.

(2) Úhrady stanovené dřívějšími smlouvami o užívání nebytových prostorů v rodinných domcích v osobním vlastnictví a v domech s byty, popř. nebytovými prostory v osobním vlastnictví se upraví podle této vyhlášky ke dni její účinnosti, pokud se vlastník s uživatelem nedohodne jinak.

§ 12

Zrušuje se

- vyhláška č. 344/1952 Ú. l. (na Slovensku č. 397/1952 Ú. v.), o nájemném z provozních místností v budovách socialistického sektoru,

- Směrnice pověřenectva výživy č. 602 310/1947, o nejvyšším směrném nájemném z bytů, provozních místností, kanceláří a skladištních prostorů a Instrukce pověřenectva MH č. 280/1955 slov. PZ,

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Kudrna v. r.

Poznámky pod čarou

*) Nebytové prostory jsou ucelené soubory budov nebo jednotlivé budovy určené výlučně nebo převážně k jiným účelům než obytným, popř. i jednotlivé místnosti a jejich příslušenství určené k jiným účelům než obytným. Ustanovení vl. nař. č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, zůstávají nedotčena.

**) Za domy v soukromém vlastnictví se považují též domy ve vlastnictví soukromých právnických osob, církví, náboženských společností apod. Obytné domy pod národní správou se považují za domy spravované socialistickými organizacemi.

***) V těchto domech se úhrada stanoví podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 191/1964 Sb.

****) § 10 vyhl. č. 104/1966 Sb., o správě národního majetku.

*****) Např . sazby za garážování motorových vozidel podle ceníku PaS 107, sazby za užívání skladišť podle ceníku PaS 105 apod.

*) Vyhláška č. 197/1957 Ú. l., o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody a Výměr č. 20/1965, o stanovení jednotné ceny tepla dodávaného obyvatelstvu z dálkových a průmyslových zdrojů (PZ část. 16-17/1965).

**) Vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadových vod veřejnými kanalizacemi a Směrnice č. 112/1955 Ú. l. k provedení vyhlášky č. 58/1954 Ú. l., a výměr býv. Ústřední správy vodního hospodářství č. 1/1966, publikovaný ve Věstníku ÚSVH č. 12/1966.

*) Vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a služby spojené s užíváním bytu.

*) Povinnost platit místní poplatek podle vyhl . č. 112/1957 Ú. l. o místním poplatku z bytů, tím není dotčena.

*) Vl. nař. č. 82/1953 Sb., kterým se zvýhodňuje placení nájemného, ve znění zákonného opatření č. 32/1958 Sb.

Přesunout nahoru