Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Účinnost od 26.09.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničního obchodu

ze dne 31. srpna 1967

o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí a s předsedou Ústřední rady družstev podle § 2 odst. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


§ 1

(1) Unicoop, družstevní podnik pro zahraniční obchod v Praze, zřízený jako společný zájmový podnik čs. družstev Ústřední radou družstev, Svazem výrobních družstev a Svazem spotřebních družstev (dále jen "Unicoop"), se určuje k výhradnému provádění vývozu a dovozu tohoto zboží:

výrobků lidové umělecké výroby a tvořivosti a výrobků uměleckých řemesel, dodávaných družstevními organizacemi, podniky podřízenými ministerstvu kultury a informací a podniky řízenými národními výbory;

čerstvých jedlých lesních plodů všeho druhu (hub, brusinek, borůvek atd.), čerstvých šípků;

sušených a silážovaných jedlých lesních plodů a šípků a čerstvého ovoce a zeleniny, pokud jde o zboží vyrobené, zpracované nebo dodávané družstevními organizacemi nebo u něhož jde o zahraniční družstevní partnery nebo které je dováženo pro tuzemskou družstevní síť;

medu; některých druhů živočišných lahůdek dohodnutých mezi Koospolem, podnikem zahraničního obchodu, a Unicoopem.

(2) V rozsahu uvedeném v odst. 1 se omezuje výhradní oprávnění Koospolu, podniku zahraničního obchodu *) a Artie, podniku zahraničního obchodu. **)

(3) Dokončení obchodních případů u uvedených druhů zboží se ponechává dohodě podniků zahraničního obchodu Koospol a Artia s Unicoopem. Práva příslušející třetím osobám tím nejsou dotčena.

§ 2

Unicoop je dále oprávněn, aby vedle podniků pověřených prováděním zahraničního obchodu, kterým je jinak vyhrazen vývoz a dovoz zboží, vyvážel nebo dovážel zboží vyrobené, zpracované nebo dodávané družstevními organizacemi nebo u něhož jde o zahraniční družstevní partnery nebo které je dováženo pro tuzemskou družstevní síť, a to za předpokladu, že

a) půjde o druhy zboží, na nichž se předem Unicoop dohodl s ministerstvem zahraničního obchodu při ročním rozpisu závazných úkolů vývozu, nebo v rámci ročních závazných dovozních limitů a které ministerstvo zahraničního obchodu vyhlásí ve svém Věstníku, nebo

b) půjde prokazatelně o zboží nad rámec závazného vývozního úkolu dodavatelských podniků nebo o dovoz za prostředky tímto vývozem získané.

§ 3

Mimo případy uvedené v § 1 a 2 může ministerstvo zahraničního obchodu pro jednotlivé případy obchodů sjednávaných ohledně zboží vyrobeného, zpracovaného nebo dodávaného družstevními organizacemi, nebo u něhož jde o zahraniční družstevní partnery, nebo které je dováženo pro tuzemskou družstevní síť, pověřit, je-li to společensky účelné, Unicoop, aby provedl vývoz nebo dovoz tohoto zboží místo jinak příslušného podniku pověřeného prováděním zahraničního obchodu, popřípadě aby Unicoop uskutečnil takový obchod jako komisionář svým jménem a na účet příslušného podniku zahraničního obchodu na základě jeho pověření. V takovém případě ministerstvo zahraničního obchodu zajistí Unicoopu potřebné zboží pro vývoz.

§ 4

(1) Unicoop a příslušné podniky pověřené prováděním zahraničního obchodu budou při své obchodní činnosti na úseku, jehož se týká tato vyhláška, spolupracovat, zejména v oblasti cenové politiky.

(2) Jednotlivé případy vývozu nebo dovozu zboží, kterého se týká § 2, je Unicoop povinen zavčas projednat a dohodnout s příslušnými podniky pověřenými prováděním zahraničního obchodu, které jsou povinny poskytovat Unicoopu potřebné informace; v případě rozporu rozhodne ministerstvo zahraničního obchodu.

(3) Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s Ústřední radou družstev blíže podmínky spolupráce mezi Unicoopem a podniky pověřenými prováděním zahraničního obchodu.

§ 5

(1) Na činnost Unicoopu podle této vyhlášky se vztahují příslušné předpisy platné pro oblast zahraničního obchodu.

(2) Devizových prostředků získaných vývozem zboží podle § 2 písm. b) může Unicoop použít jen za podmínek dohodnutých s příslušnými orgány.


§ 6

Zrušuje se vyhláška ministra zahraničního obchodu ze dne 17. ledna 1956 č. 5/1956 Ú. l. o oprávnění Ústřední rady družstev k provádění některých zahraničních obchodů.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; vztahuje se i na vývozy a dovozy odpovídající této vyhlášce, provedené od 1. ledna 1967.


Ministr:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 303/1953 Ú.l. ve znění vyhlášky č. 88/1955 Ú.l.

**) Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 300/1953 Ú.l. po úpravě ve vyhlášce č. 147/1965 Sb.

Přesunout nahoru