Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1967 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Účinnost od 01.10.1967
Zrušeno k 01.01.1971 (107/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Státní plánovací komise

ze dne 25. srpna 1967

o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie

Státní plánovací komise v dohodě s ministerstvy hornictví, chemického průmyslu, těžkého průmyslu, Ústřední správou energetiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

Spotřebiči pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie, na které se vztahuje tato vyhláška (dále jen spotřebiče), jsou:

a) tepelná zařízení pro ústřední vytápění a průmyslové kotle, ve kterých se spalují pevná, tekutá nebo plynná paliva, jestliže jmenovitý výkon celkového tepelného zdroje (např. celé kotelny) činí minimálně 600 000 kcal/hod.; jde-li o zařízení na spalování plynných paliv, jen v případě, převyšuje-li roční spotřeba svítiplynu nebo koksárenského plynu 600 000 m3/rok a zemního plynu 300 000 m3/rok;

b) ostatní zařízení, ve kterých se spalují pevná, tekutá nebo plynná paliva, jestliže výkon jednotlivých topenišť činí minimálně u spotřebičů pevných nebo tekutých paliv 300 000 kcal/hod. a u spotřebičů topných plynů 150 000 kcal/hod., převyšuje-li u všech nově připojených plynových spotřebičů roční spotřeba svítiplynu nebo koksárenského plynu 600 000 m3/rok a zemního plynu 300 000 m3/rok;

c) zařízení, ve kterých se používá elektrické energie pro přímý ohřev průmyslových pecí a sušárenských zařízení, jestliže jejich elektrický výkon činí minimálně 1 000 kW;

d) zařízení, ve kterých se pevná, tekutá nebo plynná paliva zpracovávají jako surovina.

§ 2

(1) Pro každý nově budovaný nebo rekonstruovaný spotřebič, u kterého bude po dokončení výstavby nebo rekonstrukce splněna některá z podmínek uvedených v § 1, musí být určena palivová nebo energetická základna. Určí se dohodou mezi investorem (odběratelem) a dodavatelem paliv či energie, *) a to v souladu s postupem prací na projektové dokumentaci; v etapě přípravných projektových prací popřípadě formou předběžného příslibu s dohodnutou časovou platností.

(2) Dohoda nebo předběžný příslib o palivové nebo energetické základně obsahuje zejména:

a) název a sídlo organizace s bližším označením provozní jednotky, ve které budou vybudovány nebo rekonstruovány spotřebiče, a seznam těchto spotřebičů včetně jejich parametrů s označením, jde-li o spotřebiče nové nebo rekonstruované;

b) celkovou roční potřebu paliv nebo energie ve skutečných jednotkách včetně jakostních znaků podle platných ČSN, doplněných na vyžádání investora (odběratele) o další (např. u pevných paliv o spalné teplo, kvalitativní znaky popelovin a obsah síry) a roční potřebu v jednotlivých letech až do doby plného (plánovaného) využití kapacit spotřebičů; jde-li o plynná paliva nebo elektřinu, též maximální a průměrnou hodinovou dodávku a roční využití maxima;

c) název a sídlo, popřípadě bližší označení provozní jednotky příslušného dodavatele paliv nebo energie;

d) technické podmínky realizace palivové nebo energetické základny;

e) pokud jde o dohodu o palivové nebo energetické základně, též vztahy mezi odběratelem a dodavatelem, týkající se odběru a dodávek paliva nebo energie, zejména majetkové důsledky pro případ neplnění dohody a podmínky, za kterých je oprávněna jedna či druhá strana od dohody ustoupit.

§ 3

Před uzavřením dohody o palivové nebo energetické základně, u které roční potřeba při plném využití spotřebičů dosáhne minimálně

 
100 tis .     tmp pevných paliv
7 tis. tun     topných olejů
7 tis. tun     benzínu (pro přímý ohřev a plynárenské účely)
7 mil. m3     zemního plynu
15 mil. m3     svítiplynu
20 mil. m3     koksárenského plynu
5 tis. tun     topného plynu propan-butan
3 mil. kWh     elektřiny (pro přímý ohřev průmyslových pecí a sušáren),

posoudí její určení z hlediska perspektivní koncepce komplexního krytí potřeb národního hospodářství palivy a energií Státní plánovací komise na podkladě vyjádření ústředního orgánu odběratele a dodavatele, pokud jde o organizace na Slovensku, též Slovenské plánovací komise. To platí i v případě, že odběratelem a dodavatelem je tatáž organizace a určí si palivovou nebo energetickou základnu z vlastních zdrojů sama. O posouzení žádá dodavatel v dohodě s odběratelem. Stanovisko Státní plánovací komise je (z hlediska uzavírání dohod ve smyslu § 2) *) pro odběratele i dodavatele paliv nebo energie závazné.

§ 4

Dodavatelé paliv a elektřiny jsou povinni informovat Státní plánovací komisí (jde-li o organizace na Slovensku též Slovenskou plánovací komisi) o určení všech palivových nebo energetických základen , na kterém se s nimi investoři (odběratelé) dohodli při přípravě výstavby nebo rekonstrukce spotřebičů, popř. o jejich změnách. Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy dodavatelem a odběratelem je tatáž organizace a určí si palivovou nebo energetickou základnu z vlastních zdrojů sama.


§ 5

(1) Vyhláška Státní plánovací komise č. 112/1961 Sb., o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv, se zrušuje. Rozhodnutí o určení palivových základen vydaná podle ní zůstávají v platnosti.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1967.


Předseda:

v. z. Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Dodavatelé paliv a energie jsou:
Sdružení výrobců paliv (dříve Uhlozbyt) Praha - černé a hnědé uhlí včetně meziproduktu lignit, koks;
Čs. plynárenské podniky, oborové ředitelství - zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, topný plyn, propan-butan;
Hutnictví železa, oborové ředitelství - koks a koksárenský plyn, vyprodukovaný v hutních koksovnách, vysokopecní plyn;
Chemopetrol - Závody pro zpracování ropy, oborové ředitelství - topné oleje, benzín pro technologické účely, hnědouhelný koks, topný plyn propan-butan;
Krajské energetické podniky, a jde-li o dodávku z nadřazené soustavy, Čs. energetické závody - generální ředitelství - elektrická energie, je-li používána jako topné medium pro průmyslové pece a sušárny;
a jimi pověřené organizace, nebo i jiné organizace, které vyrábějí a dodávají palivo nebo elektrickou energii.

*) Státní plánovací komise se k návrhu dohody vyjádří nejpozději do 60 dnů po jeho předložení.

Přesunout nahoru