Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

Částka 33/1967
Platnost od 22.09.1967
Účinnost od 26.06.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 12. července 1967

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou


Dne 17. března 1967 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Berlíně dne 26. června 1967.


Podle svého článku 12 vstoupila Smlouva v platnost dnem 26. června 1967.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


SMLOUVA

o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

Československá socialistická republika a Německá demokratická republika,

potvrzujíce cíle a zásady vyjádřené v Deklaraci vlády republiky Československé a prozatímní vlády Německé demokratické republiky ze dne 23. června 1950,

konstatujíce, že po překonání nepřátelství rozněcovaného německým militarismem a nacismem vzniklo mezi lidem obou států trvalé přátelství,

vedeny snahou dále upevňovat dobré sousedské vztahy a všestrannou spolupráci mezi oběma státy na základě zásad socialistického internacionalismu a přispívat k posílení jednoty socialistického společenství,

přesvědčeny, že přátelství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, která uskutečnila zásady Postupimské dohody, a politika obou států přispívají k zajištění míru a vytvoření účinného systému kolektivní bezpečnosti v Evropě,

pevně odhodlány účinně čelit ohrožení míru a mezinárodní bezpečnosti ze strany západoněmeckých revanšistických a militaristických sil a zajistit - opřeny o Varšavskou smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955 - bezpečnost obou států a nedotknutelnost jejich hranic před jakýmkoli útokem,

konstatujíce, že překonání militarismu a neonacismu je předpokladem pro mírové uspořádání německé otázky a potvrzujíce, že vytvoření jednotného, mírumilovného a demokratického německého státu je možné jen cestou normalizace vztahů mezi oběma německými státy, jako výsledek dohod mezi Německou demokratickou republikou a Německou spolkovou republikou a za podmínek zajišťujících bezpečnost sousedních států,

řídíce se cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů,

rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a za tímto účelem se dohodly na tomto:

Článek 1

Vysoké smluvní strany budou v souladu se zásadami socialistického internacionalismu prohlubovat přátelství, rozvíjet spolupráci ve všech oblastech a vzájemně si pomáhat na základě rovnoprávnosti, respektování svrchovanosti a nevměšování do vnitřních záležitostí druhé strany.

Článek 2

Vysoké smluvní strany budou na základě přátelské spolupráce a vzájemných výhod rozvíjet a upevňovat hospodářské a vědeckotechnické styky, uskutečňovat v souladu se zásadami Rady vzájemné hospodářské pomoci koordinaci národohospodářských plánů a kooperaci ve výzkumu, vývoji a výrobě a tím zajišťovat další rozvoj a vzájemné sbližování národního hospodářství obou států.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou rozvíjet své vztahy v oblasti kultury, umění, vědy, školství a zdravotnictví, jakož i tisku, rozhlasu, filmu, televize, tělesné výchovy a turistiky.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci mezi společenskými organizacemi za účelem hlubšího vzájemného poznání a dalšího sblížení národů obou států .

Článek 5

Vysoké smluvní strany budou nadále přispívat v souladu s Chartou Organizace spojených národů k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě a na celém světě. Budou dále uskutečňovat politiku mírového soužití států s různým společenským zřízením a usilovat o dosažení odzbrojení , jakož i definitivního odstranění kolonialismu a neokolonialismu ve všech jeho projevech.

Článek 6

Vysoké smluvní strany se budou vzájemně radit o všech důležitých mezinárodních otázkách dotýkajících se zájmů obou států.

Článek 7

Vysoké smluvní strany konstatují, že Mnichovské dohody ze dne 29. září 1938 bylo dosaženo hrozbou útočné války, jakož i použitím síly proti Československu, že byla součástí zločinného spiknutí nacistického Německa proti míru a hrubým porušením základních pravidel soudobého mezinárodního práva, a že tato Dohoda byla proto od samého počátku neplatná, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 8

Vysoké smluvní strany považují západní Berlín za zvláštní politickou jednotku.

Článek 9

Vysoké smluvní strany jsou toho názoru, že dosažení německého mírového urovnání na základě uznání existence dvou svrchovaných německých států a normalizace vztahů mezi nimi odpovídají potřebám evropské bezpečnosti.

Článek 10

Vysoké smluvní strany budou v souladu s Varšavskou smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955 účinně hájit nedotknutelnost státních hranic obou států včetně státních hranic mezi oběma německými státy a učiní všechna nutná opatření, aby zabránily agresi sil západoněmeckého militarismu a revanšismu, jež usilují o revizi výsledků druhé světové války.

V případě ozbrojeného útoku na jednu z Vysokých smluvních stran ze strany jakéhokoli státu nebo skupiny států poskytne jí druhá smluvní strana neprodleně vojenskou i jinou pomoc v souladu s ustanoveními Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955.

Vysoké smluvní strany budou přitom jednat podle příslušných ustanovení Charty Organizace spojených národů a budou ihned informovat Radu bezpečnosti o učiněných opatřeních.

Článek 11

Tato Smlouva se uzavírá na dobu dvaceti let. Jestliže ji jedna z Vysokých smluvních stran nevypoví dvanáct měsíců před uplynutím této lhůty, smlouva zůstane v platnosti dalších deset let.

V případě vytvoření jednotného, mírumilovného a demokratického německého státu bude posouzena další platnost této smlouvy.

Článek 12

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena co nejdříve v Berlíně.

Tato smlouva bude registrována podle článku 102 odst. 1 Charty Organizace spojených národů u sekretariátu Organizace spojených národů.

Dáno v Praze dne 17. března 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku

A. Novotný v. r.

J. Lenárt v. r.

Za Německou demokratickou republiku

W. Ulbricht v . r.

W. Stoph v. r.

Přesunout nahoru