Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací

Částka 4/1967
Platnost od 24.02.1967
Účinnost od 24.02.1967
Zrušeno k 30.04.1991 (150/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí, Státní plánovací komise

a Ústředního geologického úřadu

ze dne 31. ledna 1967

o projektování a financování geologických prací

Ministerstvo financí, Státní plánovací komise a Ústřední geologický úřad po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 38 odst. 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje projektování a financování geologických prací prováděných socialistickými organizacemi. Na geologické práce prováděné organizacemi Ústřední správy uranového průmyslu se tato vyhláška nevztahuje.

§ 2 – § 8zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 9zrušeno

§ 10

V případech, kdy lze účelně využít báňských, popř. vrtných prací pro těžební účely, je v projektové dokumentaci geologických prací financovaných ze státního rozpočtu výjimečně možno uvažovat jejich provedení v jiných profilech, než je třeba k ekonomicky nejvýhodnějšímu dosažení záměru, sledovaného geologickými pracemi. V těchto případech se organizace, na jejíž žádost jsou tyto práce do projektové dokumentace zařazeny, zaváže v hospodářské smlouvě, že vícenáklady s těmito pracemi spojené proplatí ze svých prostředků bez ohledu na dosažené výsledky prací.

ČÁST TŘETÍ

Financování geologických prací

§ 11

Zdroje financování geologických prací

Geologické práce se financují:

a) ze státního rozpočtu (§ 12),

b) z fondu geologických prací (§ 13),

c) z jiných prostředků odběratele (§ 14 odst. 1).

§ 12

Práce financované ze státního rozpočtu

(1) Práce etapy vyhledávacího průzkumu, včetně nákladů na vypracování projektové dokumentace, se financují z prostředků státního rozpočtu v rozsahu zahrnutém v plánu rozvoje národního hospodářství.

(2) Práce ložiskového průzkumu etapy předběžného průzkumu, včetně nákladů na vypracování projektové dokumentace, se financují z prostředků státního rozpočtu v rozsahu zahrnutém v plánu rozvoje národního hospodářství. Podmínkou je uzavření hospodářské smlouvy mezi Ústředním geologickým úřadem a oborovým ředitelstvím, v jehož působnosti se těží nerostné suroviny, popř. podnikem, pokud podle zvláštních předpisů tvoří fond geologických prací (dále jen "těžební organizace").

V této smlouvě se těžební organizace zaváže, že:

a) převezme ložisko za předpokladu, že výsledky prací budou odpovídat záměrům schválené projektové dokumentace,

b) uhradí do 30 dnů po převzetí ložiska hodnotu provedených prací včetně nákladů na vypracování projektové dokumentace. Úhrada se provede na příjmový účet Ústředního geologického úřadu, popř. pověřeného ústředního orgánu.

Ústřední geologický úřad se v této smlouvě zaváže, že zajistí předání ložiska a dokumentace o výsledcích provedených prací těžební organizaci.

(3) Hospodářská smlouva podle odst. 2 se po předchozím souhlasu ministerstva financí a Státní plánovací komise nevyžaduje u úkolů, zajišťujících předstih rozvoje surovin zvláštního významu, nových typů surovin, jejich technologie apod.

(4) Ve výjimečných případech po předchozím souhlasu ministerstva financí a Státní plánovací komise je možno na návrh Ústředního geologického úřadu provádět předběžný průzkum současně na několika lokalitách pro zjištění optimální varianty. V tomto případě uhradí těžební organizace hodnotu prací optimální varianty, případně dalších variant, kterých využije.

(5) Prostředky na financování geologických prací ze státního rozpočtu zajišťuje Ústřední geologický úřad v rozpočtu své kapitoly v rozsahu zahrnutém v plánu rozvoje národního hospodářství. Ministerstvo financí může ve výjimečných případech v dohodě se Státní plánovací komisí svěřit prostředky státního rozpočtu určené na financování geologických prací i jinému ústřednímu orgánu.

(6) Provádění prací financovaných ze státního rozpočtu zadává Ústřední geologický úřad, popř. pověřený ústřední orgán provádějící organizaci formou hospodářské smlouvy.

§ 13

Práce financované z fondu geologických prací

(1) Oborová ředitelství, v jejichž působnosti se těží nerostné suroviny, tvoří oborový fond geologických prací. Státní hospodářské organizace řízené národními výbory a jmenovitě uvedené v obecných předpisech tvoří podnikový fond geologických prací. *)

(2) Zdrojem fondu geologických prací jsou:

a) příděly z hrubého důchodu (ze zisku),

b) centralizované prostředky výrobně hospodářské jednotky,

c) prostředky z aktivace některých geologických prací převedených podle § 14 odst. 2 do základních prostředků,

d) příděly do fondu od nadřízeného orgánu,

e) ostatní příjmy (např. úroky z majetku fondu aj.).

(3) Z prostředků fondu geologických prací mohou organizace hradit pouze:

a) hodnotu prací ložiskového průzkumu etapy předběžného průzkumu za podmínek uvedených v § 12 odst. 2,

b) náklady prací ložiskového průzkumu etapy podrobného průzkumu,

c) náklady prací geologického výzkumu a ložiskového průzkumu etapy vyhledávacího a předběžného průzkumu, pokud jejich provádění není zahrnuto do plánu rozvoje národního hospodářství, a to bez ohledu na to, zda práce jsou prováděny dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii,

d) náklady prací těžebního průzkumu [§ 5 písm. d)], pokud nadřízený orgán nerozhodne jinak.

(4) Organizace jsou povinny členit prostředky fondu geologických prací na dvě samostatné části, s nimiž se hospodaří odděleně. Prvá část fondu zahrnuje prostředky na financování prací ložiskového průzkumu [odst. 3 písm. a), b), c)], druhá část zahrnuje prostředky na financování prací těžebního průzkumu [odst. 3 písm. d)]. Prostředky fondu geologických prací nelze převádět do jiných fondů a na jiné účely; rovněž tak nelze převádět prostředky mezi oběma účelovými částmi fondu geologických prací.

§ 14

(1) Práce, které nejsou financovány ze státního rozpočtu podle § 12 nebo z fondu geologických prací podle § 13, financují se z vlastních prostředků odběratele podle obecných předpisů.

(2) Práce provedené geologickým průzkumem, které budou použity jako základní prostředky pro těžební účely, je těžební organizace povinna převzít do své správy, ocenit je podle platných předpisů a proplatit ze svých investičních prostředků. Úhrada se provede do toho zdroje, ze kterého byly geologické práce proplaceny. Pokud byly tyto práce financovány ze státního rozpočtu, provede se úhrada na příjmový účet Ústředního geologického úřadu, popř. pověřeného ústředního orgánu.

§ 15

Financování nákladů oponentního řízení

(1) Odběratelská organizace si může v hospodářské smlouvě vyhradit přezkoumání výsledků příslušné etapy geologických prací oponentním řízením, nestanoví-li zvláštní předpisy povinné provedení tohoto řízení.

(2) Náklady oponentního řízení se hradí z prostředků, z nichž byly geologické práce financovány, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

(3) Pokud si těžební organizace u prací předběžné etapy ložiskového průzkumu vyhradí v hospodářské smlouvě uzavírané podle § 12 odst. 2 provedení oponentního řízení, uhradí náklady oponentního řízení z prostředků fondu geologických prací.

§ 16

(1) K zajištění přesné evidence o vynaložených prostředcích na práce ložiskového průzkumu etapy předběžného průzkumu vykazují provádějící organizace hodnotu těchto prací v účetnictví na podrozvahovém účtě. Po úhradě hodnoty převzatých prací ve smyslu § 12 odst. 2 vykazuje hodnotu těchto prací až do doby zahájení těžby těžební organizace, a to rovněž na podrozvahovém účtě. Stejným způsobem evidují těžební organizace do doby zahájení těžby hodnotu provedených prací etapy podrobného průzkumu. Pokud výsledky geologických prací neumožňují zahájení prací etapy podrobného průzkumu, vykazuje provádějící organizace hodnotu provedených prací jen do doby rozhodnutí o likvidaci provedených geologických prací. Obdobně postupují těžební organizace v případech, kdy výsledky prací etapy podrobného průzkumu, příp. jiné důvody, neumožňují zahájení těžby.

(2) Jestliže je výsledkem průzkumu ověření ložiska, které nebude průmyslově využito, financují se likvidační práce ze stejných zdrojů, ze kterých byl financován geologický průzkum.

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 17

Ustanovení přechodná

(1) Geologické práce zahájené přede dnem účinnosti této vyhlášky, u nichž má být podle schválené projektové dokumentace nebo hospodářské smlouvy vypracována po dni účinnosti této vyhlášky pouze závěrečná zpráva o výsledcích geologických prací nebo provedeny pouze likvidační práce, se financují podle dosavadních předpisů, a to nejdéle do 31. prosince 1967.

(2) U ostatních geologických prací zahájených přede dnem účinnosti této vyhlášky je dodavatel povinen nejpozději do 30. června 1967 vyhotovit a s odběratelem odsouhlasit návrh hospodářské smlouvy, odpovídající nové úpravě financování geologických prací.

(3) Ustanovení článku 73 odst. 1 písm. b) metodických pokynů Státní plánovací komise č. 55/1965 Sb., ukládající investorům zahrnout do rozpočtových nákladů stavby hodnotu prací etapy podrobného geologického průzkumu, *) se v důsledku nové úpravy financování geologických prací nepoužije.

§ 18

Povolování výjimek

Výjimku z této vyhlášky může povolit:

a) z ustanovení části první a druhé Ústřední geologický úřad v dohodě s ministerstvem financí,

b) z ustanovení ostatních částí ministerstvo financí.


§ 19

Ustanovení zrušovací

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování a fakturování geologických prací, s výjimkou ustanovení § 7, které pozbývá platnosti dnem 30. června 1967 a ustanovení § 16, 17, 18, 19 a 20, upravujících fakturování geologických prací.


§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na projektování a financování geologických prací počínaje rokem 1967.


První náměstek

předsedy Státní plánovací komise:

Dvořák v. r.

První náměstek

ministra financí:

Ing. Lér, CSc., v. r.

Předseda

Ústředního geologického úřadu:

Pravda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva financí č. 103/1966 Sb., o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

*) Vyhláška Ústředního geologického úřadu č. 123/1961 Sb., o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků.

*) Obecně závazné zásady pro vypracování projektové dokumentace prací geologického průzkumu upravují zvláštní předpisy.

*) Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) Směrnice ministerstva financí čj. 215/9519/66.

Přesunout nahoru