Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1967 Sb.Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů

Částka 32/1967
Platnost od 12.09.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 01.01.1981 (124/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Státního statistického úřadu

ze dne 21. července 1967

o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů

Státní statistický úřad stanoví v součinnosti s ministerstvem stavebnictví a v dohodě se Státní plánovací komisí a s ostatními ústředními orgány podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci působnosti některých ústředních orgánů:


§ 1

K zajištění jednotného oborového třídění stavebních objektů v národním hospodářství se zavádí Jednotná klasifikace stavebních objektů [dále jen "jednotná klasifikace" *)], která je součástí jednotné soustavy ekonomických klasifikací.

§ 2

Jednotná klasifikace je závazná pro všechny socialistické organizace, zejména pro stavební organizace a organizace se stavební činností jako činností vedlejší, a to v oblasti plánování, národohospodářské evidence, v projektové dokumentaci o investiční výstavbě, v dokumentaci o dodavatelsko-odběratelských vztazích (tj. na objednávkách, hospodářských smlouvách, fakturách aj.) a pro vydávání oborových číselníků a všech dílčích účelových nomenklatur stavebních objektů. Tyto nomenklatury (ceníky, katalogy aj.) musí mít přímou návaznost na jednotnou klasifikaci.

§ 3

(1) Stavební organizace a jiné organizace se stavební činností jako činností vedlejší sledují v národohospodářské evidenci údaje zejména o objemu výroby, o nákladech, o spotřebě materiálu, o odpracované době a o mzdách podle jednotné klasifikace. Druhy oborově sledovaných ukazatelů a způsob a lhůty jejich zjišťování určují směrnice Státního statistického úřadu.*).

(2) V letech, kdy se provádí statistické šetření o mezioborových (mezivýrobkových) vztazích, jsou stavební organizace a jiné organizace se stavební činností jako činností vedlejší povinny sledovat také spotřebu materiálu v jednotlivých (spotřebitelských) oborech jednotné klasifikace podle dodavatelských oborů z oblasti průmyslové výroby, a to na základě jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků. **)

§ 4

Výjimky z ustanovení této vyhlášky pro jednotlivé organizace povoluje v odůvodněných případech Státní statistický úřad v dohodě se Státní plánovací komisí a s ústředním orgánem, který je organizaci navrhující výjimku nadřízen.

§ 5

Třídicí soustava stavebních objektů z roku 1962 a všechny dosud používané třídníky stavebních objektů pozbývají platnosti. *)


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Předseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

*) Jednotnou klasifikaci stavebních objektů (třetí část jednotné soustavy ekonomických klasifikací) vydala Ústřední komise lidové kontroly a statistiky jako publikaci v roce 1966 v Ústavu normování ve stavebnictví - vydavatelství (nyní Ústav racionalizace ve stavebnictví) Praha 9, Novovysočanská 85.

*) Směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky, vydávané v knižnici Státního statistického úřadu "Směrnice a pokyny".

**) Viz vyhlášku č. 71/1965 Sb.

*) Převodní klíč k Jednotné klasifikaci stavebních objektů a k Třídicí soustavě stavebních objektů vydá Státní statistický úřad v roce 1967 v Ústavu racionalizace ve stavebnictví, Praha 9, Novovysočanská 85.

Přesunout nahoru