Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1967 Sb.Vyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev

Částka 31/1967
Platnost od 24.08.1967
Účinnost od 24.08.1967
Zrušeno k 01.07.1990 (180/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

88

VYHLÁŠKA

Svazu výrobních družstev

ze dne 24. 7. 1967

o nemocenském pojištění členů výrobních družstev

Svaz výrobních družstev stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 7 vládního nařízení č. 57/1956 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) O nemocenském pojištění členů výrobních družstev (dále jen "členové") platí předpisy o nemocenském pojištění pracovníků s odchylkami podle dalších ustanovení této vyhlášky.

(2) Nemocenské pojištění člena vzniká dnem přijetí za člena výrobního družstva (dále jen "družstvo") a zaniká dnem skončení členství v družstvu. Členství v družstvu však nezakládá pojištění v případech, v nichž nevzniká pojištění ani podle předpisů o nemocenském pojištění pracovníků. *)

Organizace nemocenského pojištění členů

§ 2

Nemocenské pojištění členů se provádí v družstvech. Volené orgány družstva (představenstvo družstva, popř. jím pověřená komise) plní úkoly, které náleží orgánům Revolučního odborového hnutí v závodech, a Svaz výrobních družstev plní úkoly, které náleží vyšším odborovým orgánům.

§ 3

Družstvo plní veškeré úkoly, které jsou v nemocenském pojištění pracovníků uloženy závodu.

§ 4

Zanikne-li družstvo, rozhodne Svaz výrobních družstev na návrh likvidátora, které družstvo převezme povinnosti likvidovaného družstva vůči členům, kteří mají nárok na dávky nemocenského pojištění .

Prostředky nemocenského pojištění a náklady spojené s jeho prováděním

§ 5

(1) Prostředky nemocenského pojištění členů jsou ve státním socialistickém vlastnictví; příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu.

(2) Prostředky nemocenského pojištění členů spravuje Svaz výrobních družstev podle zásad platných pro rozpočtové organizace , a lze jich použít jen k úhradě výdajů nemocenského pojištění členů.

§ 6

Náklady spojené s prováděním nemocenského pojištění jsou součástí provozních nákladů družstva a neposkytuje se za ně náhrada.

§ 7

Dávky nemocenského pojištění členů

Členům náleží dávky nemocenského pojištění v témže rozsahu jako pracovníkům; součástí nemocenského pojištění členů není rekreace.

Řízení ve věcech nemocenského pojištění

§ 8

O dávkách nemocenského pojištění členů, k jejichž přiznání se vyžaduje rozhodnutí orgánu, rozhoduje volený orgán družstva (představenstvo družstva, popř. jím pověřená komise). Proti jeho rozhodnutí lze podat odvolání ke Svazu výrobních družstev; odvolání se podává u družstva a rozhoduje o něm představenstvo Svazu výrobních družstev, popřípadě jím pověřená komise. Toto rozhodnutí je konečné.

§ 9

(1) O jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění členů rozhoduje Svaz výrobních družstev.

(2) Rozhodnutí Svazu výrobních družstev o jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění členů přezkoumává soud. *)


Závěrečná ustanovení

§ 10

Zrušuje se vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev, ve znění vyhlášky č. 91/1964 Sb.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Smrčka v. r.

Místopředseda:

Protiva v . r.

Poznámky pod čarou

*) Viz např. § 6 zákona č. 54/1956 Sb.

*) § 244 a 245 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.).

Přesunout nahoru