Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1967 Sb.Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež

Částka 31/1967
Platnost od 24.08.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.01.1971 (110/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 9. srpna 1967

o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež

Ministerstvo školství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) a podle § 230 zákoníku práce:


§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na mládež s duševními, smyslovými a tělesnými vadami, která se připravuje pro povolání v učebním poměru v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež (dále jen "učni").

§ 2

(1) Učni obdrží měsíční odměnu v rozpětí kategorie, do níž je učební obor zařazen. *) Výše měsíční odměny v jednotlivých kategoriích se stanoví:

 
V kategorie A    Kčs
v 1. roce přípravného období na    40 - 60
v 2. roce přípravného období na    60 - 100
v období odborného rozvoje na    80 - 120
V kategorii B      
v 1. roce přípravného období na    35 - 50
v 2. roce přípravného období na    55 - 90
v období odborného rozvoje na 7    5 - 115
V kategorii C        
v 1. roce přípravného období na    30 - 40
v 2. roce přípravného období na    40 - 70
v období odborného rozvoje na    50 - 110

(2) Měsíční odměna se poskytne učňům bez ohledu, zda vykonávají odborný výcvik nebo se zúčastní vyučování; poskytuje se i za dobu jejich pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz nebo za dobu karantény, pokud počátek těchto dob spadá do přípravného období. *)

(3) Učňům, kteří získali střední vzdělání na střední všeobecně vzdělávací škole, poskytne se měsíční odměna nejméně v rozpětí stanoveném pro 2. rok přípravného období.

(4) V rámci stanoveného rozpětí měsíčních odměn určuje organizace učni výši měsíční odměny podle celkového zhodnocení jeho prospěchu a chování a výsledků v odborném výcviku za uplynulé čtvrtletí.

(5) V období odborného rozvoje se učňům přiděluje práce podle učebních plánů a osnov tak, aby se učni koncem učebního poměru přiblížili průměrnému výkonu kvalifikovaného pracovníka příslušného povolání. Učni ve školských zařízeních obdrží i ve 3. ročníku pevnou odměnu, stanovenou v odstavci 1.

(6) Odměnu za práci (výdělek) obdrží učni tehdy, jsou-li při výcviku v období odborného rozvoje trvale zařazeni přímo v provozu, a to:

- v úkolové mzdě nejméně 70 % a nejvýše 100 %

- v časové mzdě v první polovině období odborného rozvoje nejméně 50 % a nejvýše 75 %, ve druhé polovině tohoto období nejméně 60 % a nejvýše 100 % mzdy, která podle příslušných mzdových předpisů náleží ostatním pracovníkům včetně případné prémie nebo výkonnostního příplatku, který by obdržel kvalifikovaný pracovník za stejný výkon a výsledky práce. Výši celkového výdělku určí organizace podle celkového zhodnocení prospěchu a chování učně.

§ 3

Učňům preferovaných učebních oborů poskytuje organizace, pokud zabezpečuje jejich ubytování, bezplatné celodenní stravování a ubytování. Preferovanými učebními obory jsou učební obory označené v příloze 1 vyhlášky č. 84/1965 Sb. ve znění vyhlášky č. 60/1967 Sb. jako preferované. Ostatním učňům této kategorie, jímž organizace ubytování nezabezpečuje, poskytuje denně bezplatně jedno hlavní a jedno vedlejší jídlo.

§ 4

Učňům učebních oborů, které nejsou preferovány, poskytuje organizace stravování a ubytování za úhradu nákladů na stravování a ubytování podle vyhlášky č . 115/1958 Ú. l. nebo podle vyhlášky č. 102/1964 Sb.

§ 5

Ubytování a stravování poskytují organizace učňům ve vlastních zařízeních anebo na svůj náklad v zařízeních jiných organizací, popř. v závodních jídelnách.

§ 6

(1) Organizace je povinna zajistit pro učně stravování v hodnotě fyziologické výživové normy.

(2) Učni, kteří mají nárok na bezplatné stravování, mohou odebrat jídla v zařízeních pro výchovu učňů, popř. v závodních jídelnách, i v době své dovolené, pokud ji tráví v místě organizace nebo při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci (s výjimkou přenosných nemocí).

§ 7

Organizace dohodnou se zákonnými zástupci učňů učebních oborů , které nejsou preferovány, způsob úhrady nákladů za ubytování a stravování učně.

§ 8

Organizace jsou povinny poskytovat učňům pracovní oděv a obuv a ostatní ochranné pracovní prostředky za podmínek a v rozsahu stanoveném resortními předpisy. *)


§ 9

Ustanovení § 19 odst. 2 vyhlášky č. 84/1965 Sb. se mění a zní:

"Ustanovení § 7 až 16 se nevztahuje na učně v e výchovných zařízeních ministerstva vnitra. Pro tělesně vadné učně v ústavech sociální péče pro tělesně postiženou mládež a pro učně ve zvláštních učňovských školách platí zvláštní předpisy."

§ 10

Zrušuje se zatímní směrnice ministerstva školství a kultury o odměňování chovanců podrobujících se přípravě pro povolání na školách pro mládež vyžadující zvláštní péče ze dne 21. 5. 1959 čj . 2352/59-I/3.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.


Ministr:

Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Částka odměny nad Kčs 100,- se poskytuje při dobrém prospěchu učně a nezapočítává se proto do vlastního příjmu učně z hlediska nároků rodičů na přídavky na děti.

*) Směrnice MŠK pro poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a stejnokrojů pracovníkům a pro vybavování společenských zařízení ze dne 8. června 1964 čj. 25 000/64-VE/3 (příloha Věstníku MŠK 1964, seš. 19); pokyn č. 5/1965 Sbírky oznámení SÚSZ.

Přesunout nahoru