Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1967 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Částka 31/1967
Platnost od 24.08.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.01.2002 (440/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů

ze dne 17. července 1967,

kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 203 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Článek 1

Vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, se mění takto:

1. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Bolest se neodškodňuje, nedosahuje-li úhrnné hodnocení bolesti z téhož poškození na zdraví alespoň třiceti bodů; to však neplatí, jde-li o odškodnění bolesti podle § 444 občanského zákoníku."

2. § 4 odst. 3 zní:

"(3) Ztížení společenského uplatnění se neodškodňuje, nedosahuje-li úhrn následků z téhož poškození na zdraví alespoň třiceti bodů; to však neplatí, jde-li o odškodnění ztížení společenského uplatnění podle § 444 občanského zákoníku."

3. § 8 zní:

"§ 8

O lékařský posudek může požádat poškozený, ten, kdo za poškození zdraví odpovídá (organizace nebo občan), a jde-li o odškodnění podle předpisů pracovně právních, také závodní výbor základní organizace Revolučního odborového hnutí, popřípadě jiný orgán vykonávající jeho působnost; takový posudek je bezplatný. *)"

4. Příloha k vyhlášce se v části B (Sazby pro hodnocení) mění tak, že

a) v oddílu I (Bolestné u úrazů) sazba 243 pod písm. c) III. stupně v prvém řádku zní:

 
"v rozsahu do 3 cm2    10-15",

b) v oddílu II (Odškodnění za ztížení společenského uplatnění u úrazů) sazby 351 a 377 zní:

 
"351.    Ztráta palce včetně záprstní kosti      vpravo   vlevo
         250210
377.   Porucha úchopové funkce III. - V. prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1-2 cm 10 7
  3-4 cm 4035
  více než 4 cm 6050",

c) v oddílu III (Odškodnění za bolest u nemocí z povolání a otrav) se za sazbu 41 vkládá sazba 41 a) v tomto znění:

 
"41  a) Rakovina plic a dýchacích cest **)      800 - 1 000".

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.


Ministr spravedlnosti:

Dr. Neuman v. r.

Ministr zdravotnictví:

Dr. Plojhar v. r.

Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení:

Štanceľ v. r.

Předseda Ústřední rady odborů:

Pastyřík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pokud se o posudku vydává písemné potvrzení, vybírá se za ně správní poplatek podle vyhlášky č. 146/1965 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 26/1967 Sb. (položka č. 34 sazebníku I).

**) Bolestné za bolest v důsledku operace, vyšetřovacích a léčebných výkonů při rakovině plic a dýchacích cest a při dočasném chorobném stavu, který způsobuje důvodné podezření z tohoto onemocnění, se hodnotí zvlášť s použitím sazeb za jiná poškození, s nimiž lze tuto bolest srovnávat (zejména sazby 75 a 83 oddílu I. přílohy k vyhlášce).

Přesunout nahoru