Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 83/1967 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství

Částka 31/1967
Platnost od 24.08.1967
Účinnost od 24.08.1967
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

83

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 9. srpna 1967,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, nařizuje:


Čl. I

Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, se mění a doplňuje takto:

1. V § 23 odst. 1 se v první větě vypouštějí slova "o úroky z úvěrů a půjček do výše základní úrokové sazby, s výjimkou úroků z úvěrů na mzdy".

2. V § 23 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "o úroky z úvěrů a půjček do výše základní úrokové sazby".

3. K § 27 odst. 1 se připojuje písmeno f) tohoto znění:

"f) odvod k úhradě nákladů na přeškolování a hmotné zabezpečení pracovníků, uvolňovaných a přemísťovaných v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními, před nástupem nového zaměstnání (§ 29 odst. 5)".

4. K § 29 se připojuje odstavec 5, který zní:

"(5) Odvod podle § 27 odst. 1 písm. f) provádějí čtvrtletně:

a) oborová ředitelství a hospodářské organizace přímo řízené ústředním orgánem do zvláštního fondu zřízeného v ministerstvu financí jednorázovou částkou za každého uvolněného pracovníka v příslušném čtvrtletí ve výši 60 % průměrné měsíční mzdy dosažené ve výrobní hospodářské jednotce (hospodářské organizaci) za minulý rok, a to nejpozději do 25. dne po uplynutí čtvrtletí,

b) hospodářské organizace podřízené oborovému ředitelství tomuto oborovému ředitelství ve výši a lhůtě jím stanovené.

Ustanovení odstavce 3 platí obdobně."

5. V § 38 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Oborová ředitelství po odvodu částky podle § 29 odst. 5 písm. a) hospodaří odděleně též s prostředky pro náhradu nákladů na přeškolování a hmotné zabezpečení pracovníků před nástupem nového zaměstnání, které jim odvádějí hospodářské organizace podle § 29 odst. 5 písm. b."

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. K § 70 odst. 2 se připojuje písmeno d) tohoto znění:

"d) odvod podle § 27 odst. 1 písm. f) provádějí řídícímu národnímu výboru ve výši a lhůtě jím stanovené. Řídící národní výbor (s výjimkou krajského národního výboru) odvede částku ve výši podle § 29 odst. 5 písm. a) okresnímu národnímu výboru (ve lhůtě jím stanovené) a ten pak souhrnně krajskému národnímu výboru ve lhůtě jím stanovené. Krajské národní výbory provedou odvod podle § 29 odst. 5 písm. a). Řídící národní výbory mohou centralizovat prostředky obdobně jako oborová ředitelství (§ 38 odst. 4), a to účelově ve fondu rezerv a rozvoje."

7. K § 72 odst. 1 se připojuje písmeno f) tohoto znění:

"f) částky ze zvláštního fondu v ministerstvu financí k úhradě vyplacených příspěvků na hmotné zabezpečení pracovníků před nástupem nového zaměstnání."


Čl. II

(1) Podle tohoto nařízení se provádějí odvody z hrubého důchodu nebo ze zisku a dodatkové odvody od srpna 1967.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru