Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění

Částka 4/1967
Platnost od 24.02.1967
Účinnost od 01.03.1967
Zrušeno k 01.02.1991 (3/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 30. ledna 1967

o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění

Ministerstvo financí stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 126 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování pracovního volna a hospodářské zabezpečení pracovníků v pracovním poměru (dále jen "pracovníci") při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění.*).

(2) Odborným školením se pro účely této vyhlášky rozumí doplňování odborných znalostí v úzkém specializovaném oboru, kterého není možno dosáhnout studiem při zaměstnání na školách, v podnikových technických školách, v podnikových institutech, v pomaturitním studiu nebo v postgraduálním studiu.

(3) Krátkodobým internátním soustředěním se rozumí soustředění nepřesahující v jednom sledu 3 měsíce.

(4) Tato vyhláška se nevztahuje na školení pořádané společenskými organizacemi.**).

§ 2

Pracovní volno a náhrada mzdy

(1) Odborného školení organizovaného formou krátkodobého internátního soustředění (dále jen "internátní školení"), které časově zasahuje do obvyklé pracovní doby pracovníka, se může pracovník účastnit jen, jestliže ho organizace, u které je v pracovním poměru, na toto školení vyšle nebo s jeho účastí souhlasí.

(2) Pracovníku, který se účastní internátního školení v zájmu organizace, u které je v pracovním poměru, poskytne tato organizace pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. *)

(3) Pracovníku, který se účastní internátního školení jen ve vlastním zájmu, poskytne organizace pracovní volno bez náhrady mzdy (§ 27 odst. 2 vládního nařízení č. 66/1965 Sb.).

§ 3

Hospodářské zabezpečení pracovníků při účasti na internátním školení nepřesahujícím 5 dnů

(1) Organizace, u které je pracovník v pracovním poměru a v jejímž zájmu se účastní internátního školení nepřesahujícího 5 dnů, poskytne pracovníku za dobu internátního školení a vlastní cesty (jízdy) do místa internátního školení a zpět náhrady cestovních výdajů jako při pracovních cestách,*) pokud pracovníku nebylo poskytnuto hospodářské zabezpečení podle odstavce 2.

(2) Organizace, která je pořadatelem internátního školení nepřesahujícího 5 dnů, může poskytnout pracovníku bezplatně stravu a ubytování a popřípadě uhradit jízdní výdaje; stravu však může organizace poskytnout bezplatně jen do výše stravného poskytovaného podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

(3) Do doby 5 dnů uvedených v předchozích odstavcích se nezapočítávají dny příjezdu do místa internátního školení a odjezdu z něho, jestliže jde o dny, ve kterých nebylo internátní školení zahájeno nebo ukončeno.

§ 4

Hospodářské zabezpečení pracovníků při účasti na internátním školení přesahujícím 5 dnů

(1) Organizace, u které je pracovník v pracovním poměru a v jejímž zájmu se účastní internátního školení přesahujícího 5 dnů, poskytne pracovníku za dobu jízdy do místa internátního školení a zpět náhradu cestovních výdajů jako při pracovních cestách. Při internátním školení delším než 4 týdny poskytne tato organizace pracovníku za každé další 4 týdny též náhradu jízdného za jednu cestu z místa internátního školení do místa jeho trvalého bydliště a zpět; ženatým pracovníkům a v odůvodněných případech i jiným pracovníkům poskytne tuto náhradu za každé 4 týdny trvání internátního školení.

(2) Organizace, která je pořadatelem internátního školení přesahujícího 5 dnů, poskytne pracovníku stravu a ubytování; tuto povinnost nemá vůči pracovníku, který má v místě internátního školení trvalé bydliště, a pracovníku, který se účastní internátního školení jen ve svém vlastním zájmu. Při stravování účastníků internátního školení v závodech veřejného stravování nesmějí náklady na stravu jednoho účastníka překročit v průměru částku odpovídající maloobchodním (prodejním) cenám jednotlivých běžných jídel ve II. cenové skupině.

(3) Pracovník je při účasti na internátním školení přesahujícím 5 dnů povinen zaplatit za stravu částku 10,- Kčs denně. Při částečném stravování ve dnech příjezdu do místa internátního školení nebo odjezdu z něho, je povinen zaplatit poměrný díl této částky. Za ubytování pracovník neplatí.

(4) Ve výjimečných případech může organizace, která je pořadatelem internátního školení přesahujícího 5 dnů, ze závažných důvodů zdravotních, rodinných apod. poskytnout pracovníku místo stravování částku odpovídající hodnotě poskytované stravy po odpočtu 10,- Kčs denně; tato částka však nesmí překročit stravné příslušející jinak pracovníku při pracovních cestách.

§ 5

Náklady na internátní školení

(1) Náklady internátního školení, které nejsou uvedeny v předchozích ustanoveních, hradí organizace, která je pořadatelem internátního školení. Tato organizace však může dohodnout s organizacemi, jejichž pracovníci se účastní internátního školení, částečnou úhradu těchto nákladů i nákladů uvedených v § 3 a 4 z jejich prostředků.

(2) Organizace, která je pořadatelem internátního školení přesahujícího 5 dnů, je povinna vybrat od pracovníků, kteří se školení účastní, částku 10,- Kčs denně, popřípadě její poměrný díl (§ 4 odst. 3). Jestliže je pořadatelem internátního školení hospodářská organizace, použije částek takto vybraných na částečnou úhradu nákladů na stravování; v rozpočtových organizacích se vybrané částky vyúčtují jako náhrada výdajů ve prospěch příslušného výdajového účtu.

Obecná ustanovení

§ 6

Ustanovení této vyhlášky lze použít též při internátním školení poslanců národních výborů a pracovníků činných pro organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

§ 7

Organizace, která je pořadatelem internátního školení nebo v jejímž zájmu se internátní školení koná, je povinna dodržovat zásadu hospodárnosti a dbát, aby potřebného výsledku bylo dosaženo s nejnižšími náklady. Internátní školení je nutno pořádat především v zařízeních organizace, která je pořadatelem školení.


§ 8

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se

a) vyhláška ministerstva financí č. 133/1962 Sb., o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů;

b) směrnice ministerstva financí čj. 163/64.750/1962, o nárocích pracovníků státních a hospodářských orgánů a poslanců národních výborů při poradách a instruktážích, uveřejněné ve Věstníku ministerstva financí č. 10/1962 a registrované v částce 72/1962 Sb.;

c) směrnice ministerstva financí čj. 164/19.096/1964, o limitech nákladů na stravování účastníků školení v závodech veřejného stravování, uveřejněné ve Věstníku ministerstva financí č. 5/1964.

(2) Při internátním školení zahájeném před 1. březnem 1967 se postupuje až do jeho ukončení podle dosavadních předpisů.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1967.


Náměstek ministra:

Ing. Dluhoš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška se tedy nevztahuje např.
- na školení pořádané pro členy jednotných zemědělských družstev,
- na školení příslušníků ozbrojených sborů,
- na školení spojené s plněním úkolů v CO, pro něž platí zvláštní předpisy.

**) Viz ustanovení § 126 odst. 1 a 2 zákoníku práce č. 65/1965
Sb.

*) § 275 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 30 a 33 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. a vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 84/1966 Sb., kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků.

*) § 5, 7, 8 a 9 vyhlášky ministerstva financí č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

Přesunout nahoru