Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1967 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací

Částka 28/1967
Platnost od 14.07.1967
Účinnost od 01.08.1967
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství

ze dne 23. června 1967,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací

Ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje:

b) dodávky polních a zemních prací, *) chemizace a jiných zemědělských prací.

ČÁST PRVÁzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 2 – § 11zrušeno

Generální opravy skupin (agregátů) strojůzrušeno

§ 12, § 13zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 14 – § 17zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Polní a zemní práce, chemizace a jiné zemědělské práce

§ 18 – § 20zrušeno

§ 21

(1) Splnění provedených zemědělských prací potvrzuje odběratel dodavateli písemně. Vady prací zřejmé již při splnění je odběratel povinen reklamovat ihned při jejich převzetí, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

(2) Vady prací při ochraně rostlin, které nejsou zřejmé již při převzetí prací, musí odběratel reklamovat nejpozději do jednoho týdne po uplynutí lhůty účinnosti použitého přípravku, jinak jeho právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Dodavatel je povinen sdělit odběrateli vlastnosti použitého přípravku, rozsah a lhůtu jeho účinnosti.

§ 22

Při škodách způsobených dodávkou vadných prací je dodavatel povinen nahradit i to, čeho by odběratel (zemědělská organizace) při pravidelném běhu věcí dosáhl, kdyby nedošlo k vadné dodávce (ušlý zisk).

§ 23zrušeno


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení závěrečná

§ 24zrušeno

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1967.


Náměstek ministra lesního

a vodního hospodářství:

Ing. Hanus v. r.

První náměstek ministra

zemědělství a výživy:

Václavů v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zemními pracemi se rozumějí meliorační úpravy zemědělských a lesních pozemků, rozorávání příkopů, práce při provádění hospodářsko-technických úprav zemědělských pozemků apod. Zemními pracemi podle této vyhlášky však nejsou práce uvedené v ČSN 73 3050 - zemní práce.

*) Technické podmínky jsou zveřejněny ve zvláštní publikaci schválené výnosem MZLH čj . 53 628/1966.

Přesunout nahoru