Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 72/1967 Sb.Zákon o Státní spořitelně

Částka 28/1967
Platnost od 14.07.1967
Účinnost od 01.08.1967
Zrušeno k 01.01.1990 (158/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

ZÁKON

ze dne 30. června 1967

o Státní spořitelně

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Právní postavení a předmět činnosti

§ 1zrušeno

§ 2

Státní spořitelna přijímá vklady na vkladní knížky a na běžné účty a poskytuje občanům, popřípadě i organizacím peněžité půjčky, úvěry a jiné služby stanovené statutem.

§ 3

Za vklady, úroky a jiné majetkové výhody z vkladů u Státní spořitelny ručí stát.

Řízení, organizace a hospodaření

§ 4

(1) V čele Státní spořitelny je generální ředitel, který řídí její činnost a jedná jejím jménem ve všech věcech.

(2) Generálního ředitele Státní spořitelny jmenuje a odvolává ministr financí, jemuž generální ředitel za činnost Státní spořitelny odpovídá.

§ 5

(1) Státní spořitelna vykonává svou činnost generálním ředitelstvím a pobočkami, popřípadě jinými organizačními složkami určenými organizačním řádem.

(2) Pobočky, popřípadě jiné organizační složky, o nichž to stanoví organizační řád, se zapisují do podnikového rejstříku jako odštěpné závody; jejich vedoucí jsou oprávněni činit jménem Státní spořitelny všechny právní úkony týkající se pobočky (organizační složky).

§ 6

Podrobnosti o vnitřní organizaci Státní spořitelny upravuje její organizační řád; vydává jej generální ředitel Státní spořitelny. Organizační řád vymezí zejména rozsah činnosti jednotlivých organizačních složek a vztahy mezi nimi.

§ 7

Státní spořitelna zřizuje statutární fond, jiné obdobné fondy stanovené statutem a fondy podle obecných předpisů platných pro státní hospodářské organizace.

§ 8

Hospodaření Státní spořitelny, zejména soustavu odvodů, hlavní zásady pro vytváření a používání fondů a jejich výši, jakož i podrobnosti o předmětu činnosti stanoví statut, který vydává ministerstvo financí po schválení vládou.

Všeobecná ustanovení

§ 9

(1) Anonymita vkladů je zaručena. Zprávu o vkladu lze podat jen orgánům činným v trestním řízení při trestním stíhání *) a soudům při projednávání a rozhodování věcí v občanském soudním řízení. **) V dotazu na vklad musí být uvedeny údaje potřebné k zjištění jeho totožnosti.

(2) Nedotčeno zůstává oprávnění příslušející státním notářstvím podle zvláštních předpisů v řízení o dědictví. ***)

§ 10

(1) Pracovníci Státní spořitelny jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech, pokud nebyli této povinnosti zproštěni generálním ředitelem Státní spořitelny. Generálního ředitele může zprostit této povinnosti ministr financí.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech trvá i po skončení pracovněprávního vztahu.

§ 11

Ustanovení občanského zákoníku o vkladech na vkladních knížkách a prováděcí předpisy vydané k těmto ustanovením platí i pro vklady na vkladních knížkách organizací.

§ 12

(1) Státní spořitelna si může za peněžní služby a za úkony prováděné v souvislosti s nimi vymínit zaplacení odměn a náhrad, popřípadě paušálu náhrad.

(2) Ministerstvo financí může podle potřeby stanovit, které odměny, náhrady a paušály náhrad podle odstavce 1 může Státní spořitelna požadovat, popřípadě může stanovit jejich výši.


Závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Státní spořitelna se zřizuje sloučením dosavadních státních spořitelen; jejich majetek a závazky přecházejí na Státní spořitelnu.

(2) Hlavní správa, oblastní správa a krajské správy státních spořitelen se zrušují; jejich majetek a závazky, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na Státní spořitelnu.

§ 14

(1) Zrušují se:

1. ustanovení § 2 bod 3, § 3 odst. 3, § 14 až 16 a § 18 odst. 1 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví, a

2. ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 114/1964 Sb., o podnikovém rejstříku, pokud stanoví, že se státní spořitelny nezapisují do podnikového rejstříku.

(2) Ustanovení zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví, se na Státní spořitelnu nevztahují.

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) č. 141/1961 Sb. ve znění zákona č. 57/1965 Sb.

**) Podle třetí a čtvrté části občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.

***) Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád).

Přesunout nahoru